جستجو در کنداکتور

بچه رئیس، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
162 NM1616 20:49:30 00:01:07 آنونس مجموعه بچه رئیس 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 RT4324 14:32:25 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
126 SE_84408008 14:32:45 00:22:34 بچه رئیس 8 13 مجموعه خارجی
170 RT4324 19:57:50 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
171 SE_84408008 19:58:10 00:22:34 بچه رئیس 8 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 RT4324 17:29:44 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
137 SE_84408008 17:30:04 00:22:34 بچه رئیس 8 13 مجموعه خارجی
161 RT4324 20:35:46 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
162 SE_84408007 20:36:06 00:22:05 بچه رئیس 7 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 NM1616 15:27:18 00:01:07 آنونس مجموعه بچه رئیس 0 تیزر و آنونس
169 RT4324 17:29:46 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
170 SE_84408007 17:30:06 00:22:05 بچه رئیس 7 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 RT4324 14:35:49 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
131 SE_84408006 14:36:09 00:22:20 بچه رئیس 6 13 مجموعه خارجی
181 RT4324 20:35:03 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
182 SE_84408006 20:35:23 00:22:20 بچه رئیس 06 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 RT4324 17:29:40 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
160 SE_84408006 17:30:00 00:22:20 بچه رئیس 6 13 مجموعه خارجی
192 RT4324 20:33:58 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
193 SE_84408005 20:34:18 00:22:37 بچه رئیس 5 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 RT4324 17:29:40 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
160 SE_84408005 17:30:00 00:22:37 بچه رئیس 5 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
134 RT4324 14:31:36 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
135 SE_84408004 14:31:56 00:22:52 بچه رئیس 4 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
164 RT4324 17:29:59 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
165 SE_84408004 17:30:19 00:22:52 بچه رئیس 4 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
165 RT4324 17:29:44 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
166 SE_84408003 17:30:04 00:21:21 بچه رئیس 3 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 RT4324 14:33:08 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
137 SE_84408002 14:33:28 00:22:54 بچه رئیس 26 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
133 MF_10010 15:22:56 00:01:46 موسیقی فیلم بچه رئیس 0 کلیپ موزیکال
165 RT4324 17:29:46 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
166 SE_84408002 17:30:06 00:22:54 بچه رئیس 2 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 RT4324 17:29:52 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
160 SE_84408001 17:30:12 00:22:31 بچه رئیس 1 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
118 RT4253 14:06:55 00:00:25 آرم تایم (سینمایی بچه رئیس) 0 آرم استیشن
119 MO_64085001 14:07:20 01:19:45 سینمایی بچه رئیس 0 سینمایی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 NC1575 18:21:41 00:02:00 آنونس سینمایی بچه رئیس 0 تیزر و آنونس