جستجو در کنداکتور

بچه رئیس، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
173 RT4665 20:00:14 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
174 CO_41535013 20:00:34 00:22:35 بچه رئیس 13 13 مجموعه خارجی
195 MF_10010 21:29:39 00:01:46 موسیقی فیلم بچه رئیس 0 کلیپ موزیکال
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 RT4665 16:59:42 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
133 CO_41535013 17:00:02 00:22:35 بچه رئیس 13 13 مجموعه خارجی
175 MF_10010 19:53:31 00:01:46 بچه رئیس 0 کلیپ موزیکال
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 RT4665 01:29:42 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
13 CO_41535012 01:30:02 00:22:50 بچه رئیس 13 13 مجموعه خارجی
183 RT4665 19:59:44 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
184 CO_41535012 20:00:04 00:22:50 بچه رئیس 13 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
15 RT4665 01:30:05 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
16 CO_41535011 01:30:25 00:22:35 بچه رئیس 11 13 مجموعه خارجی
131 RT4665 17:06:41 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
132 CO_41535012 17:07:01 00:22:50 بچه رئیس 12 13 مجموعه خارجی
165 RT4665 19:59:57 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
166 CO_41535011 20:00:17 00:22:35 بچه رئیس 11 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 RT4665 16:59:46 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
140 CO_41535011 17:00:06 00:22:35 بچه رئیس 11 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 RT4665 01:30:16 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
21 CO_41535010 01:30:36 00:21:58 بچه رئیس 10 13 مجموعه خارجی
198 RT4665 20:30:00 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
199 CO_41535010 20:30:20 00:21:58 بچه رئیس 10 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 RT4665 01:29:48 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
22 CO_41535009 01:30:08 00:21:39 بچه رئیس 9 13 مجموعه خارجی
161 RT4665 17:00:12 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
162 CO_41535010 17:00:32 00:21:58 بچه رئیس 10 13 مجموعه خارجی
203 RT4665 20:30:00 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
204 CO_41535009 20:30:20 00:21:39 بچه رئیس 9 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
155 RT4665 16:59:45 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
156 CO_41535009 17:00:05 00:21:39 بچه رئیس 9 13 مجموعه خارجی
180 MF_10010 18:49:58 00:01:46 موسیقی فیلم بچه رئیس 0 کلیپ موزیکال
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
157 MF_10010 16:28:03 00:01:46 بچه رئیس 0 کلیپ موزیکال
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 RT4665 01:29:49 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
24 CO_41535008 01:30:09 00:22:22 بچه رئیس 8 13 مجموعه خارجی
215 RT4665 20:30:36 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
216 CO_41535008 20:30:56 00:22:22 بچه رئیس 8 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 RT4665 01:29:42 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
22 CO_41535007 01:30:02 00:22:24 بچه رئیس 7 13 مجموعه خارجی
166 RT4665 16:59:45 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
167 CO_41535008 17:00:05 00:22:22 بچه رئیس 8 13 مجموعه خارجی
206 RT4665 20:30:53 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
207 CO_41535007 20:31:13 00:22:24 بچه رئیس 7 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 MF_10010 00:26:05 00:01:47 موسیقی فیلم بچه رئیس 0 کلیپ موزیکال
168 RT4665 16:59:43 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
169 CO_41535007 17:00:03 00:22:24 بچه رئیس 7 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 RT4665 01:30:10 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
19 41535006 01:30:30 00:22:22 بچه رئیس 6 13 مجموعه خارجی
205 RT4665 20:30:28 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
206 41535006 20:30:48 00:22:22 بچه رئیس 6 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 RT4665 17:00:17 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
140 41535006 17:00:37 00:22:22 بچه رئیس 6 13 مجموعه خارجی
186 RT4665 20:30:06 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
187 41535005 20:30:26 00:22:31 بچه رئیس 5 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 RT4665 16:59:56 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
148 41535005 17:00:16 00:22:31 بچه رئیس 5 13 مجموعه خارجی