جستجو در کنداکتور

بچه رئیس، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 MF_10010 17:23:58 00:01:46 موسیقی فیلم بچه رئیس 0 کلیپ موزیکال
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 MF_10010 18:19:16 00:01:46 موسیقی فیلم بچه رئیس 0 کلیپ موزیکال
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
194 MF_10010 20:23:37 00:01:46 موسیقی فیلم بچه رئیس 0 کلیپ موزیکال
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 MF_10010 18:53:24 00:01:46 موسیقی فیلم بچه رئیس 0 کلیپ موزیکال
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
164 MF_10010 18:49:47 00:01:46 موسیقی فیلم بچه رئیس 0 کلیپ موزیکال
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 MF_10010 14:53:30 00:01:46 موسیقی فیلم بچه رئیس 0 کلیپ موزیکال
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
107 B_SE_84408001 14:30:36 00:27:41 بچه رئیس 12,13 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
129 RT4324 17:29:41 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
130 B_SE_84408001 17:30:01 00:27:41 بچه رئیس خلاصه دو قسمت آخر 0 مجموعه خارجی
150 RT4324 19:59:53 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
151 SE_84408013 20:00:13 00:21:54 بچه رئیس 13 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
121 RT4324 17:30:05 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
122 SE_84408013 17:30:25 00:21:54 بچه رئیس 13 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 NM1616 19:12:49 00:01:07 آنونس مجموعه بچه رئیس 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
167 NM1616 19:55:32 00:01:07 آنونس مجموعه بچه رئیس 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
119 RT4324 14:31:57 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
120 SE_84408012 14:32:17 00:22:50 بچه رئیس 12 13 مجموعه خارجی
163 RT4324 19:59:40 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
164 SE_84408012 20:00:00 00:22:50 بچه رئیس 12 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 RT4324 17:34:15 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
133 SE_84408012 17:34:35 00:22:50 بچه رئیس 12 13 مجموعه خارجی
148 RT4324 20:00:01 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
149 SE_84408011 20:00:21 00:22:35 بچه رئیس 11 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
135 RT4324 17:30:14 00:00:20 آرم تایم (بچه رئیس) 0 آرم استیشن
136 SE_84408011 17:30:34 00:22:35 بچه رئیس 11 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
138 E_NM1616 15:56:59 00:01:07 آنونس مجموعه بچه رئیس 0 تیزر و آنونس