جستجو در کنداکتور

تارا، کره اسب قهرمان، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
194 RT4225 18:59:39 00:00:25 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 0 آرم استیشن
195 SE_74184002 19:00:04 00:24:18 تارا، کره اسب قهرمان 2 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 RT4225 15:29:40 00:00:25 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 0 آرم استیشن
150 SE_74184002 15:30:05 00:24:18 تارا، کره اسب قهرمان 31 30 مجموعه خارجی
186 SE_74184001 19:00:36 00:23:19 تارا، کره اسب قهرمان 1 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
157 SE_74184001 15:40:02 00:23:19 تارا، کره اسب قهرمان 1 39 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 k5790 10:00:35 00:23:43 تارا، کره اسب قهرمان 39 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 k5789 10:00:22 00:24:01 تارا، کره اسب قهرمان 38 39 مجموعه خارجی
139 k5790 18:20:05 00:23:43 تارا، کره اسب قهرمان 39 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
43 k5677 10:00:18 00:22:59 تارا، کره اسب قهرمان 37 39 مجموعه خارجی
140 k5789 18:20:00 00:24:01 تارا، کره اسب قهرمان 38 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 k5676 10:00:21 00:24:10 تارا، کره اسب قهرمان 36 39 مجموعه خارجی
131 k5677 18:20:03 00:22:59 تارا، کره اسب قهرمان 37 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 k5675 10:00:03 00:23:56 تارا، کره اسب قهرمان 35 39 مجموعه خارجی
131 k5676 18:20:16 00:24:10 تارا، کره اسب قهرمان 36 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
43 k5674 10:00:22 00:23:33 تارا، کره اسب قهرمان 34 39 مجموعه خارجی
139 k5675 18:20:18 00:23:56 تارا، کره اسب قهرمان 35 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 k5673 10:00:04 00:23:42 تارا، کره اسب قهرمان 33 39 مجموعه خارجی
138 k5674 18:20:32 00:23:33 تارا، کره اسب قهرمان 34 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
40 k5672 10:00:18 00:23:29 تارا، کره اسب قهرمان 32 39 مجموعه خارجی
143 k5673 18:20:11 00:23:42 تارا، کره اسب قهرمان 33 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
41 k5671 10:00:45 00:23:42 تارا، کره اسب قهرمان 31 39 مجموعه خارجی
131 k5672 18:20:10 00:23:29 تارا، کره اسب قهرمان 32 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 k5670 10:00:33 00:22:42 تارا، کره اسب قهرمان 30 39 مجموعه خارجی
133 k5671 18:20:22 00:23:42 تارا، کره اسب قهرمان 31 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
39 k5569 10:00:32 00:23:44 تارا، کره اسب قهرمان 29 39 مجموعه خارجی
127 k5670 18:20:05 00:22:42 تارا، کره اسب قهرمان 30 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 k5486 10:00:00 00:23:42 تارا، کره اسب قهرمان 28 39 مجموعه خارجی
132 k5569 18:20:01 00:23:44 تارا، کره اسب قهرمان 29 39 مجموعه خارجی