جستجو در کنداکتور

تارا، کره اسب قهرمان، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 RT4313 18:59:52 00:00:20 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 0 آرم استیشن
159 B_SE_74184001 19:00:12 00:26:54 تارا، کره اسب قهرمان خلاصه دو قسمت آخر 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 RT4313 15:35:59 00:00:20 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 0 آرم استیشن
121 B_SE_74184001 15:36:19 00:26:54 تارا، کره اسب قهرمان 8 20 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
187 RT4313 19:00:08 00:00:20 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 0 آرم استیشن
188 SE_74184039 19:00:28 00:23:26 تارا، کره اسب قهرمان 38 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
121 RT4313 15:33:28 00:00:20 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 0 آرم استیشن
122 SE_74184039 15:33:48 00:23:26 تارا، کره اسب قهرمان 8 20 مجموعه خارجی
168 RT4313 19:00:26 00:00:20 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 0 آرم استیشن
169 SE_74184038 19:00:46 00:23:48 تارا، کره اسب قهرمان 37 39 مجموعه خارجی
187 NM1653 20:27:32 00:01:14 آنونس مجموعه تارا، کره اسب قهرمان 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
119 RT4313 15:29:45 00:00:20 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 0 آرم استیشن
120 SE_74184038 15:30:05 00:23:48 تارا، کره اسب قهرمان 7 20 مجموعه خارجی
191 NM1653 20:27:45 00:01:14 آنونس مجموعه تارا، کره اسب قهرمان 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 NM1629 16:22:53 00:01:20 آنونس مجموعه تارا، کره اسب قهرمان 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 NM1629 16:22:30 00:01:20 آنونس مجموعه تارا، کره اسب قهرمان 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 RT4313 18:59:47 00:00:20 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 0 آرم استیشن
161 SE_74184037 19:00:07 00:22:06 تارا، کره اسب قهرمان 36 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
119 RT4313 15:29:45 00:00:20 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 0 آرم استیشن
120 SE_74184037 15:30:05 00:22:06 تارا، کره اسب قهرمان 36 39 مجموعه خارجی
141 RT4313 19:09:24 00:00:20 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 0 آرم استیشن
142 SE_74184036 19:09:44 00:23:57 تارا، کره اسب قهرمان 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
113 SE_74184036 15:32:20 00:23:57 تارا، کره اسب قهرمان 35 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 NM1629 15:12:23 00:01:19 آنونس مجموعه تارا، کره اسب قهرمان 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
167 NM1629 20:26:52 00:01:20 آنونس مجموعه تارا، کره اسب قهرمان 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 SE_74184035 15:40:00 00:23:52 تارا، کره اسب قهرمان 34 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
166 E_NM1629 17:55:48 00:01:19 آنونس مجموعه تارا، کره اسب قهرمان 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
167 E-RT4313 18:59:43 00:00:20 آرم تایم (تارا، کره اسب قهرمان) 0 آرم استیشن
168 E_SE_74184034 19:00:03 00:23:31 تارا، کره اسب قهرمان 34 39 مجموعه خارجی