جستجو در کنداکتور

تام و جری، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 FN_44532031 16:25:35 00:08:17 تام و جری 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
162 21:36:03 00:06:44 تام و جری 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
198 FN_44706150 21:45:00 00:04:18 تام و جری 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
209 FN_44706149 21:45:00 00:05:55 تام و جری 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
176 FN_44706146 20:45:01 00:05:16 تام و جری 23 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
111 FN_44706146 14:15:04 00:05:16 تام و جری 22 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
105 FN_44706145 14:15:00 00:05:30 تام و جری 21 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
114 FN_44706143 14:15:00 00:05:24 تام و جری 20 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
109 FN_44706142 14:15:00 00:06:06 تام و جری 19 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
109 FN_44706141 14:15:00 00:05:28 تام و جری 18 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 FN_44706140 14:15:01 00:05:05 تام و جری 17 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 FN_44706139 14:15:00 00:05:14 تام و جری 15 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
113 FN_44706137 14:15:00 00:05:52 تام و جری 15 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
118 FN_44706132 14:15:00 00:04:54 تام و جری 14 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
115 FN_44706131 14:15:04 00:05:28 تام و جری 0 مجموعه خارجی