جستجو در کنداکتور

تعمیرکاران کوچولو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
177 RT4403 19:00:14 00:00:20 آرم تایم (تعمیرکاران کوچولو) 0 آرم استیشن
178 B_CO_84654010 19:00:34 00:11:23 تعمیرکاران کوچولو 10 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 RT4403 15:30:07 00:00:20 آرم تایم (تعمیرکاران کوچولو) 0 آرم استیشن
124 B_CO_84654008 15:30:27 00:11:01 تعمیرکاران کوچولو 8 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
133 RT4403 15:30:17 00:00:20 آرم تایم (تعمیرکاران کوچولو) 0 آرم استیشن
134 B_CO_84654007 15:30:37 00:11:19 تعمیرکاران کوچولو 7 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 RT4403 15:30:15 00:00:20 آرم تایم (تعمیرکاران کوچولو) 0 آرم استیشن
125 B_CO_84654006 15:30:35 00:11:30 تعمیرکاران کوچولو 6 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 RT4403 15:30:06 00:00:20 آرم تایم (تعمیرکاران کوچولو) 0 آرم استیشن
121 B_CO_84654005 15:30:26 00:10:47 تعمیرکاران کوچولو 5 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
116 RT4403 15:29:55 00:00:20 آرم تایم (تعمیرکاران کوچولو) 0 آرم استیشن
117 B_CO_84654004 15:30:15 00:11:23 تعمیرکاران کوچولو 4 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
119 RT4403 15:34:05 00:00:20 آرم تایم (تعمیرکاران کوچولو) 0 آرم استیشن
120 B_CO_84654003 15:34:25 00:11:17 تعمیرکاران کوچولو 3 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 RT4403 15:30:04 00:00:20 آرم تایم (تعمیرکاران کوچولو) 0 آرم استیشن
131 B_CO_84654002 15:30:24 00:10:27 تعمیرکاران کوچولو 2 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 RT4403 15:30:27 00:00:20 آرم تایم (تعمیرکاران کوچولو) 0 آرم استیشن
125 B_CO_84654001 15:30:47 00:11:09 تعمیرکاران کوچولو 1 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 k1903 09:32:34 00:04:53 تعمیرکاران کوچولو 5 15 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
30 k2041 09:32:49 00:05:31 تعمیرکاران کوچولو 14 15 مجموعه خارجی
117 k1903 17:01:22 00:04:53 تعمیرکاران کوچولو 5 15 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 k2040 09:30:07 00:05:29 تعمیرکاران کوچولو 13 15 مجموعه خارجی
112 k2041 17:00:13 00:05:31 تعمیرکاران کوچولو 14 15 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 k2039 09:32:42 00:05:33 تعمیرکاران کوچولو 12 15 مجموعه خارجی
108 k2040 17:00:34 00:05:29 تعمیرکاران کوچولو 13 15 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 k1909 09:33:01 00:05:49 تعمیرکاران کوچولو 11 15 مجموعه خارجی
108 k2039 16:59:51 00:05:33 تعمیرکاران کوچولو 12 15 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 k1908 09:32:19 00:05:49 تعمیرکاران کوچولو 10 15 مجموعه خارجی
104 k1909 17:01:58 00:05:49 تعمیرکاران کوچولو 11 15 مجموعه خارجی