جستجو در کنداکتور

توکیو 8 ریشتر، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 RT4144 18:05:36 00:00:25 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 0 آرم استیشن
161 SE_74165007 18:06:01 00:21:42 توکیو 8 ریشتر 7 11 مجموعه خارجی
182 NM1466 19:26:58 00:02:00 آنونس مجموعه توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
121 RT4144 14:29:57 00:00:25 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 0 آرم استیشن
122 SE_74165006 14:30:22 00:21:20 توکیو 8 ریشتر 4 65 مجموعه خارجی
202 RT4144 20:59:48 00:00:25 آرم تایم(توکیو 8 ریشتر) 0 آرم استیشن
203 SE_74165006 21:00:13 00:21:20 توکیو 8 ریشتر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
166 RT4144 17:59:37 00:00:25 آرم تایم(توکیو 8 ریشتر) 0 آرم استیشن
167 SE_74165006 18:00:02 00:21:20 توکیو 8 ریشتر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 TT1175 16:52:55 00:01:48 تیزر در حین پخش توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
171 NM1466 18:55:32 00:02:00 آنونس مجموعه توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
174 TT1175 19:23:50 00:01:48 تیزر در حین پخش توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
119 RT4144 14:29:35 00:00:25 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 0 آرم استیشن
120 SE_74165005 14:30:00 00:21:24 توکیو 8 ریشتر 5 11 مجموعه خارجی
194 SE_74165005 21:01:31 00:21:24 توکیو 8 ریشتر 5 11 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 RT4144 17:24:34 00:00:25 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 0 آرم استیشن
148 SE_74165005 17:24:59 00:21:24 توکیو 8 ریشتر 5 11 مجموعه خارجی
173 NM1466 19:26:58 00:02:00 آنونس مجموعه توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
131 RT4144 14:29:56 00:00:25 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 0 آرم استیشن
132 SE_74165004 14:30:21 00:21:09 توکیو 8 ریشتر 4 11 مجموعه خارجی
173 TT1175 18:13:34 00:01:48 تیزر در حین پخش توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
185 TT1175 18:56:15 00:01:48 تیزر در حین پخش توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
216 SE_74165004 21:00:05 00:21:09 توکیو 8 ریشتر 4 11 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
145 TT1175 15:21:55 00:01:47 تیزر در حین پخش توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
173 RT4144 17:27:50 00:00:25 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 0 آرم استیشن
174 SE_74165004 17:28:15 00:21:09 توکیو 8 ریشتر 4 11 مجموعه ایرانی
191 NM1466 18:55:44 00:02:00 آنونس مجموعه توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
197 TT1175 19:25:11 00:01:48 تیزر در حین پخش توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 TT1175 16:57:51 00:01:47 تیزر در حین پخش توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
167 NM1466 18:54:55 00:02:00 آنونس مجموعه توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
131 TT1175 16:28:41 00:01:48 تیزر در حین پخش توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
158 TT1175 19:27:49 00:01:48 تیزر در حین پخش توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
162 TT1175 19:53:47 00:01:48 تیزر در حین پخش توکیو 8 ریشتر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
121 RT4144 14:29:42 00:00:25 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 0 آرم استیشن
122 SE_74165003 14:30:07 00:21:10 توکیو 8 ریشتر 3 11 مجموعه خارجی
145 TT1175 16:28:02 00:01:48 تیزر در حین پخش توکیو 8 ریشتر 0 مجموعه خارجی
200 SE_74165003 21:02:47 00:21:10 توکیو 8 ریشتر 3 11 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 TT1175 15:22:41 00:01:47 تیزر در حین پخش توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
147 SE_74165003 17:30:06 00:21:10 توکیو 8 ریشتر 3 11 مجموعه ایرانی
170 TT1175 19:23:57 00:01:48 تیزر در حین پخش توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
110 RT4144 14:29:38 00:00:25 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 0 آرم استیشن
111 CO_74165002 14:30:03 00:21:31 توکیو 8 ریشتر 2 11 مجموعه خارجی
181 CO_74165002 21:02:03 00:21:31 توکیو 8 ریشتر 2 11 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 TT1175 15:21:41 00:01:47 تیزر در حین پخش توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
150 CO_74165002 17:30:17 00:21:31 توکیو 8 ریشتر 2 11 مجموعه ایرانی
168 TT1175 19:23:02 00:01:48 تیزر در حین پخش توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس