جستجو در کنداکتور

توکیو 8 ریشتر، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 NM1479 16:18:00 00:02:00 آنونس مجموعه توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
193 NM1479 19:27:24 00:02:00 آنونس مجموعه توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
140 RT4144 14:29:59 00:00:25 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 0 آرم استیشن
141 SE_74165011 14:30:24 00:21:38 توکیو 8 ریشتر 11 11 مجموعه خارجی
220 SE_74165011 21:02:01 00:21:38 توکیو 8 ریشتر 11 11 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 E_RT4144 17:59:54 00:00:25 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 0 آرم استیشن
154 SE_74165011 18:00:19 00:21:38 توکیو 8 ریشتر 11 11 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 RT4144 14:30:11 00:00:25 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 0 آرم استیشن
124 SE_74165010 14:30:36 00:21:33 توکیو 8 ریشتر 10 11 مجموعه خارجی
188 E_RT4144 20:59:42 00:00:25 آرم تایم(توکیو 8 ریشتر) 0 آرم استیشن
189 E_SE_74165010 21:00:07 00:21:33 توکیو 8 ریشتر 10 11 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 RT4144 18:00:01 00:00:25 آرم تایم(توکیو 8 ریشتر) 0 آرم استیشن
164 SE_74165010 18:00:26 00:21:33 توکیو 8 ریشتر 10 11 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
134 NM1479 15:21:38 00:02:00 آنونس مجموعه توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
173 NM1479 18:54:01 00:02:00 آنونس مجموعه توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 NM1479 17:51:56 00:02:00 آنونس مجموعه توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
160 NM1479 18:53:46 00:02:00 آنونس مجموعه توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
168 NM1479 17:50:59 00:02:00 آنونس مجموعه توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
178 NM1479 19:12:16 00:02:00 آنونس مجموعه توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
133 RT4144 14:29:38 00:00:25 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 0 آرم استیشن
134 SE_74165009 14:30:03 00:21:35 توکیو 8 ریشتر 9 11 مجموعه خارجی
206 SE_74165009 21:00:25 00:21:35 توکیو 8 ریشتر 9 11 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 RT4144 17:59:35 00:00:25 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 0 آرم استیشن
164 SE_74165009 18:00:00 00:21:35 توکیو 8 ریشتر 9 11 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
126 RT4144 14:29:43 00:00:25 آرم تایم (توکیو 8 ریشتر) 0 آرم استیشن
127 SE_74165008 14:30:08 00:18:39 توکیو 8 ریشتر 8 65 مجموعه خارجی
198 SE_74165008 21:00:51 00:18:39 توکیو 8 ریشتر 8 11 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
168 RT4144 18:00:00 00:00:25 آرم تایم(توکیو 8 ریشتر) 0 آرم استیشن
169 SE_74165008 18:00:25 00:18:39 توکیو 8 ریشتر 8 11 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
165 NM1479 17:56:51 00:02:00 آنونس مجموعه توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 NM1479 18:55:58 00:02:00 آنونس مجموعه توکیو 8 ریشتر 0 تیزر و آنونس