جستجو در کنداکتور

جزیره دانش، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
127 TP_54298052 17:30:22 00:26:16 جزیره دانش 52 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
128 TP_54298051 17:30:02 00:21:20 جزیره دانش 51 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
112 TP_54298050 17:30:52 00:25:30 جزیره دانش 50 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
65 TP_54298049 07:00:26 00:23:14 جزیره دانش 49 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
178 TP_54298049 17:30:05 00:23:14 جزیره دانش 49 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
53 TP_54298048 07:00:00 00:30:42 جزیره دانش 48 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
172 TP_54298048 17:30:31 00:30:42 جزیره دانش 48 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
53 TP_54298047 07:00:00 00:19:00 جزیره دانش 47 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
174 TP_54298047 17:33:47 00:19:00 جزیره دانش 47 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
43 E_TP_54298046 07:00:04 00:28:50 جزیره دانش 46 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
204 E_TP_54298046 17:30:16 00:28:50 جزیره دانش 46 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
179 E_TP_54298045 17:30:02 00:19:45 جزیره دانش 45 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
43 TP_54298044 07:00:00 00:29:44 جزیره دانش 44 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
169 TP_54298044 17:31:31 00:29:44 جزیره دانش 44 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
51 TP_54298043 07:00:00 00:21:49 جزیره دانش 43 0 مجموعه ایرانی