جستجو در کنداکتور

جزیره دانش، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
184 20:59:44 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
185 CO_84693007 21:00:04 00:20:22 جزیره دانش 13 36 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
164 RT4483 18:30:05 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
165 CO_84693007 18:30:25 00:20:22 جزیره دانش 7 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
133 RT4483 15:00:09 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
134 CO_84693006 15:00:29 00:21:55 جزیره دانش 6 52 مجموعه ایرانی
200 RT4483 20:59:51 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
201 CO_84693006 21:00:11 00:21:55 جزیره دانش 6 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
171 RT4483 18:29:56 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
172 CO_84693006 18:30:16 00:21:55 جزیره دانش 6 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 RT4483 14:59:40 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
137 CO_84693005 15:00:00 00:19:48 جزیره دانش 5 52 مجموعه ایرانی
201 RT4483 20:59:41 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
202 CO_84693005 21:00:01 00:19:48 جزیره دانش 5 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
168 RT4483 18:30:03 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
169 CO_84693005 18:30:23 00:19:48 جزیره دانش 5 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
196 RT4483 20:59:46 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
197 CO_84693004 21:00:06 00:20:44 جزیره دانش 4 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
165 RT4483 18:29:42 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
166 CO_84693004 18:30:02 00:20:44 جزیره دانش 11 36 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 RT4483 15:00:12 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
140 CO_84693003 15:00:32 00:21:18 جزیره دانش 3 52 مجموعه ایرانی
208 E_RT4489 20:59:44 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
209 E_CO_84693003 21:00:04 00:21:18 جزیره دانش 3 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
162 RT4483 18:29:42 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
163 CO_84693003 18:30:02 00:21:18 جزیره دانش 3 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
131 RT4483 14:59:46 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
132 FS_84693002 15:00:06 00:21:38 جزیره دانش 2 52 مجموعه ایرانی
202 RT4483 20:59:57 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
203 FS_84693002 21:00:17 00:21:38 جزیره دانش 2 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
169 RT4483 18:29:56 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
170 FS_84693002 18:30:16 00:21:38 جزیره دانش 2 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
191 RT4483 20:59:43 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
192 FS_84693001 21:00:03 00:19:26 جزیره دانش 1 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
173 RT4483 18:29:41 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
174 FS_84693001 18:30:01 00:19:26 جزیره دانش 1 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
129 RT4193 15:00:32 00:00:25 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
130 CO_74123049 15:00:57 00:23:23 جزیره دانش 52 52 مجموعه ایرانی