جستجو در کنداکتور

جزیره دانش، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
189 RT4515 20:59:46 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
190 CO_84693052 21:00:06 00:26:13 جزیره دانش 52 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 E_RT4515 18:29:57 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
143 E_CO_84693052 18:30:17 00:25:46 جزیره دانش 52 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
175 RT4515 21:00:15 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
176 CO_84693051 21:00:35 00:21:12 جزیره دانش 51 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 RT4515 18:29:53 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
149 CO_84693051 18:30:13 00:21:12 جزیره دانش 51 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
118 RT4515 14:59:43 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
119 CO_84693050 15:00:03 00:25:26 جزیره دانش 50 52 مجموعه ایرانی
185 RT4515 21:00:04 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
186 CO_84693050 21:00:24 00:25:26 جزیره دانش 50 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
174 RT4515 18:30:00 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
175 CO_84693050 18:30:20 00:25:26 جزیره دانش 50 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
187 RT4515 20:59:46 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
188 CO_84693049 21:00:06 00:23:19 جزیره دانش 47 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 RT4515 18:29:52 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
159 CO_84693049 18:30:12 00:23:19 جزیره دانش 49 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 RT4515 15:00:03 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
125 CO_84693048 15:00:23 00:25:57 جزیره دانش 48 52 مجموعه ایرانی
192 RT4515 20:59:41 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
193 CO_84693048 21:00:01 00:25:57 جزیره دانش 48 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
166 RT4515 18:29:59 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
167 CO_84693048 18:30:19 00:25:57 جزیره دانش 48 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
127 RT4515 14:59:47 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
128 CO_84693047 15:00:07 00:18:56 جزیره دانش 47 52 مجموعه ایرانی
200 RT4515 20:59:40 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
201 CO_84693047 21:00:00 00:18:56 جزیره دانش 47 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
173 RT4515 18:29:51 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
174 CO_84693047 18:30:11 00:18:56 جزیره دانش 47 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
194 RT4515 21:00:03 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
195 CO_84693046 21:00:23 00:26:34 جزیره دانش 46 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
161 RT4515 18:30:01 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
162 CO_84693046 18:30:21 00:26:34 جزیره دانش 46 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
174 RT4515 21:00:05 00:00:20 آرم تایم (جزیره دانش) 0 آرم استیشن
175 CO_84693045 21:00:25 00:20:38 جزیره دانش 45 52 مجموعه ایرانی