جستجو در کنداکتور

خانواده دکتر ارنست، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 RT4265 18:01:27 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
140 SE_74385022 18:01:47 00:23:26 خانواده دکتر ارنست 22 49 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
145 RT4265 18:05:19 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
146 SE_74385021 18:05:39 00:21:16 خانواده دکتر ارنست 21 49 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
167 NM1595 20:23:27 00:01:21 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
145 RT4265 17:59:47 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
146 SE_74385020 18:00:07 00:17:53 خانواده دکتر ارنست 20 49 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 RT4265 18:00:52 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
137 SE_74385019 18:01:12 00:23:41 خانواده دکتر ارنست 19 49 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
180 NM1595 19:12:10 00:01:22 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
180 RT4265 20:59:39 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
181 SE_74385018 20:59:59 00:22:08 خانواده دکتر ارنست 18 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
128 NM1580 15:43:49 00:01:21 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس
203 RT4265 20:59:43 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
204 SE_74385017 21:00:03 00:22:50 خانواده دکتر ارنست 17 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 NM1580 18:24:34 00:01:22 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس
199 RT4265 21:00:25 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
200 SE_74385016 21:00:45 00:23:40 خانواده دکتر ارنست 16 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
169 NM1580 18:22:35 00:01:22 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس
210 RT4265 20:59:53 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
211 SE_74385015 21:00:13 00:23:51 خانواده دکتر ارنست 15 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 E_NM1580 18:21:58 00:01:22 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس
180 RT4265 20:59:57 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
181 SE_74385014 21:00:17 00:22:39 خانواده دکتر ارنست 14 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
171 NM1580 19:27:44 00:01:21 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس
186 E_RT4265 21:02:11 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
187 E_SE_74385013 21:02:31 00:22:32 خانواده دکتر ارنست 13 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
175 RT4265 21:00:00 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
176 SE_74385012 21:00:20 00:22:36 خانواده دکتر ارنست 12 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
164 RT4265 20:59:53 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
165 SE_74385011 21:00:13 00:21:28 خانواده دکتر ارنست 11 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
189 RT4265 20:59:43 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
190 SE_74385010 21:00:03 00:22:47 خانواده دکتر ارنست 10 50 مجموعه خارجی