جستجو در کنداکتور

خانواده دکتر ارنست، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
212 RT4265 20:59:34 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
213 SE_74385039 20:59:54 00:16:24 خانواده دکتر ارنست 38 49 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 RT4265 18:00:04 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
154 SE_74385039 18:00:24 00:16:24 خانواده دکتر ارنست 38 49 مجموعه خارجی
193 RT4265 21:02:44 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
194 SE_74385038 21:03:04 00:21:34 خانواده دکتر ارنست 37 49 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
154 RT4265 17:59:43 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
155 SE_74385038 18:00:03 00:21:34 خانواده دکتر ارنست 37 49 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 NM1617 17:21:28 00:01:09 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
185 RT4265 21:03:25 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
186 SE_74385037 21:03:45 00:22:38 خانواده دکتر ارنست 36 49 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
133 RT4265 18:02:57 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
134 SE_74385037 18:03:17 00:22:38 خانواده دکتر ارنست 36 49 مجموعه خارجی
161 RT4265 21:01:17 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
162 SE_74385036 21:01:37 00:21:58 خانواده دکتر ارنست 35 49 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
127 RT4265 17:59:34 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
128 SE_74385036 17:59:54 00:21:58 خانواده دکتر ارنست 35 49 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 NM1617 18:43:31 00:01:09 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
156 NM1617 18:42:43 00:01:09 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
175 RT4265 21:02:52 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
176 SE_74385035 21:03:12 00:22:47 خانواده دکتر ارنست 34 49 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 RT4265 18:01:49 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
137 SE_74385035 18:02:09 00:22:47 خانواده دکتر ارنست 34 49 مجموعه خارجی
158 RT4265 21:03:19 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
159 SE_74385034 21:03:39 00:22:02 خانواده دکتر ارنست 33 49 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
141 RT4265 17:59:58 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
142 SE_74385034 18:00:18 00:22:02 خانواده دکتر ارنست 33 49 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 E_NM1617 17:49:14 00:01:08 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 E_NM1617 17:52:09 00:01:08 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
154 E_NM1617 18:57:38 00:01:08 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس