جستجو در کنداکتور

خانواده دکتر ارنست، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
231 RT4265 22:59:41 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
232 B_74385001 23:00:01 00:26:50 خانواده دکتر ارنست 42,43 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
180 RT4265 17:59:44 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
181 B_74385001 18:00:04 00:26:50 خانواده دکتر ارنست 44 43 مجموعه خارجی
238 RT4265 22:59:41 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
239 SE_74385044 23:00:01 00:17:02 خانواده دکتر ارنست 43 43 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
167 RT4265 17:59:52 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
168 SE_74385044 18:00:12 00:17:02 خانواده دکتر ارنست 43 43 مجموعه خارجی
211 NM1657 22:55:45 00:01:34 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
230 NM1657 23:22:11 00:01:34 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
236 NM1657 22:54:58 00:01:34 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
223 NM1657 23:20:19 00:01:34 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
141 E_NM1657 16:16:58 00:01:34 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس
166 E_NM1657 17:56:47 00:01:34 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس
199 E_NM1657 20:23:37 00:01:34 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس
212 RT4265 22:59:44 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
213 SE_74385043 23:00:04 00:18:34 خانواده دکتر ارنست 42 49 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
180 RT4265 18:00:06 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
181 SE_74385043 18:00:26 00:18:34 خانواده دکتر ارنست 42 44 مجموعه خارجی
223 E_NM1657 22:26:32 00:01:34 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس
232 E_RT4265 22:59:37 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
233 SE_74385042 22:59:57 00:18:11 خانواده دکتر ارنست 26 51 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 RT4265 18:00:07 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
161 SE_74385042 18:00:27 00:18:11 خانواده دکتر ارنست 41 44 مجموعه خارجی
207 NM1657 22:51:47 00:01:34 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
205 NM1657 22:49:17 00:01:34 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
143 NM1657 16:20:25 00:01:34 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
198 NM1657 22:50:54 00:01:34 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 NM1657 16:21:20 00:01:34 آنونس مجموعه خانواده دکتر ارنست 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
172 RT4265 22:59:31 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
173 SE_74385041 22:59:51 00:20:54 خانواده دکتر ارنست 40 49 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
145 RT4265 18:00:26 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
146 SE_74385041 18:00:46 00:20:54 خانواده دکتر ارنست 40 49 مجموعه خارجی
180 RT4265 21:00:49 00:00:20 آرم تایم (خانواده دکتر ارنست) 0 آرم استیشن
181 SE_74385040 21:01:09 00:22:50 خانواده دکتر ارنست 39 49 مجموعه خارجی