جستجو در کنداکتور

داستان آنه شرلی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 RT4207 14:31:27 00:00:25 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 0 آرم استیشن
211 B_SE_74108004 20:59:56 00:25:00 داستان آنه شرلی 38و39 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
170 RT4163 17:59:48 00:00:25 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 0 آرم استیشن
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 RT4163 14:31:06 00:00:25 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 0 آرم استیشن
198 B_SE_74108002 20:59:43 00:25:00 داستان آنه شرلی 34و35 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
179 RT4163 18:00:16 00:00:25 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 0 آرم استیشن
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
131 SE_74108039 14:31:58 00:22:46 داستان آنه شرلی 33 36 مجموعه خارجی
207 SE_74108039 21:00:03 00:22:46 داستان آنه شرلی 34 36 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
181 RT4163 17:59:51 00:00:25 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 0 آرم استیشن
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 SE_74108037 14:32:12 00:24:22 داستان آنه شرلی 31 36 مجموعه خارجی
217 SE_74108037 20:59:59 00:24:22 داستان آنه شرلی 32 36 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
178 NM1480 17:57:26 00:01:41 تیزر مجموعه داستان آنه شرلی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
188 NM1480 19:09:15 00:01:41 آنونس مجموعه داستان آنه شرلی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
134 RT4163 14:30:15 00:00:25 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 0 آرم استیشن
135 SE_74108035 14:30:40 00:24:19 داستان آنه شرلی 29 36 مجموعه خارجی
219 SE_74108035 21:00:08 00:24:19 داستان آنه شرلی 29 36 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
128 RT4163 14:29:38 00:00:25 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 0 آرم استیشن
129 SE_74108033 14:30:03 00:23:57 داستان آنه شرلی 27 34 مجموعه خارجی
197 SE_74108033 21:00:01 00:23:57 داستان آنه شرلی 27 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
188 NM1485 19:52:02 00:02:18 آنونس مجموعه داستان آنه شرلی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
121 RT4163 14:29:36 00:00:25 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 0 آرم استیشن
122 SE_74108030 14:30:01 00:24:21 داستان آنه شرلی 25 36 مجموعه خارجی
203 SE_74108030 21:00:07 00:24:21 داستان آنه شرلی 25 36 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 RT4163 14:29:35 00:00:25 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 0 آرم استیشن
126 SE_74108027 14:30:00 00:23:31 داستان آنه شرلی 23 34 مجموعه خارجی
191 SE_74108027 21:00:20 00:23:31 داستان آنه شرلی 23 34 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
126 RT4110 14:29:34 00:00:25 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 0 آرم استیشن
127 SE_74108024 14:29:59 00:18:24 داستان آنه شرلی 21 36 مجموعه خارجی
193 SE_74108024 21:00:00 00:18:24 داستان آنه شرلی 21 36 مجموعه خارجی