جستجو در کنداکتور

داستان آنه شرلی، 1 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
126 RT4110 14:29:44 00:00:25 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 0 آرم استیشن
127 SE_74108020 14:30:09 00:20:25 داستان آنه شرلی 17 36 مجموعه خارجی
197 RT4110 20:59:40 00:00:25 آرم تایم (داستان آنه شرلی) 0 آرم استیشن
198 SE_74108020 21:00:05 00:20:25 داستان آنه شرلی 17 36 مجموعه خارجی