جستجو در کنداکتور

داستان‌های اردک، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
187 RT4200 18:59:36 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
188 CO_74160036 19:00:01 00:21:24 داستان‌های اردک 30 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 RT4200 15:29:44 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
154 CO_74160036 15:30:09 00:21:24 داستان‌های اردک 30 30 مجموعه خارجی
193 CO_74160035 19:00:28 00:18:40 داستان‌های اردک 29 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
190 RT4200 18:59:38 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
191 CO_74160033 19:00:03 00:21:38 داستان‌های اردک 28 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
154 RT4200 15:30:20 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
155 CO_74160033 15:30:45 00:21:38 داستان‌های اردک 28 30 مجموعه خارجی
189 CO_74160032 19:00:47 00:21:40 داستان‌های اردک 27 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 RT4200 15:33:04 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
164 CO_74160032 15:33:29 00:21:40 داستان‌های اردک 27 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
180 RT4200 18:59:37 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
181 CO_74160031 19:00:02 00:20:58 داستان‌های اردک 26 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
141 RT4141 15:30:18 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
142 CO_74160031 15:30:43 00:20:58 داستان‌های اردک 26 30 مجموعه خارجی
180 CO_74160030 19:00:07 00:20:53 داستان‌های اردک 25 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 RT4141 15:29:46 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
151 CO_74160030 15:30:11 00:20:53 داستان‌های اردک 25 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
166 NM1486 18:23:02 00:02:12 آنونس مجموعه داستان‌های اردک 0 تیزر و آنونس
176 RT4141 18:59:36 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
177 CO_74160029 19:00:01 00:20:03 داستان‌های اردک 24 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 RT4141 15:29:45 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
153 CO_74160029 15:30:10 00:20:03 داستان‌های اردک 24 30 مجموعه خارجی
191 CO_74160027 19:00:14 00:20:28 داستان‌های اردک 23 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 RT4141 15:29:38 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
152 CO_74160027 15:30:03 00:20:28 داستان‌های اردک 23 30 مجموعه خارجی
196 NM1486 19:51:53 00:02:12 آنونس مجموعه داستان‌های اردک 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
186 CO_74160026 19:00:32 00:21:28 داستان‌های اردک 21 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
156 RT4141 15:29:51 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
157 CO_74160026 15:30:16 00:21:28 داستان‌های اردک 22 30 مجموعه خارجی
195 CO_74160025 19:00:32 00:21:03 داستان‌های اردک 21 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
145 RT4141 15:29:47 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
146 CO_74160025 15:30:12 00:21:03 داستان‌های اردک 21 30 مجموعه خارجی
171 NM1486 17:56:39 00:02:12 آنونس مجموعه داستان‌های اردک 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
193 CO_74160024 19:00:06 00:20:42 داستان‌های اردک 20 30 مجموعه خارجی