جستجو در کنداکتور

داستان‌های اردک، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
154 15:30:38 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
155 CO_74160027 15:30:12 00:20:28 داستان‌های اردک 23 30 مجموعه خارجی
177 17:55:53 00:02:12 آنونس مجموعه داستان‌های اردک 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
186 CO_74160026 19:00:32 00:21:28 داستان‌های اردک 21 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
156 RT4141 15:29:51 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
157 CO_74160026 15:30:16 00:21:28 داستان‌های اردک 22 30 مجموعه خارجی
195 CO_74160025 19:00:32 00:21:03 داستان‌های اردک 21 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
145 RT4141 15:29:47 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
146 CO_74160025 15:30:12 00:21:03 داستان‌های اردک 21 30 مجموعه خارجی
171 NM1486 17:56:39 00:02:12 آنونس مجموعه داستان‌های اردک 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
193 CO_74160024 19:00:06 00:20:42 داستان‌های اردک 20 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 RT4141 15:29:36 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
161 CO_74160024 15:30:01 00:20:42 داستان‌های اردک 20 30 مجموعه خارجی
198 CO_74160023 19:00:07 00:21:15 داستان‌های اردک 19 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 RT4141 15:29:51 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
143 CO_74160023 15:30:16 00:21:15 داستان‌های اردک 18 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
194 CO_74160022 19:00:22 00:20:54 داستان‌های اردک 18 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
156 RT4141 15:29:34 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
157 CO_74160022 15:29:59 00:20:54 داستان‌های اردک 18 30 مجموعه خارجی
192 RT4141 18:59:54 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
193 CO_74160021 19:00:19 00:21:23 داستان‌های اردک 17 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 RT4141 15:30:05 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
150 CO_74160021 15:30:30 00:21:23 داستان‌های اردک 17 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
173 RT4141 18:59:36 00:00:25 آرم تایم(داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
174 CO_74160020 19:00:01 00:20:56 داستان‌های اردک 16 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
129 CO_74160020 15:32:00 00:20:56 داستان‌های اردک 16 30 مجموعه خارجی
161 RT4141 18:59:46 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
162 CO_74160018 19:00:11 00:17:02 داستان‌های اردک 15 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
156 RT4141 15:29:35 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
157 CO_74160018 15:30:00 00:17:02 داستان‌های اردک 15 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
175 RT4141 18:59:38 00:00:25 آرم تایم(داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
176 CO_74160017 19:00:03 00:20:17 داستان‌های اردک 14 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 RT4141 15:32:15 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
138 CO_74160017 15:32:40 00:20:17 داستان‌های اردک 14 30 مجموعه خارجی
171 RT4141 18:59:57 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
172 CO_74160016 19:00:22 00:20:37 داستان‌های اردک 13 30 مجموعه خارجی