جستجو در کنداکتور

داستان‌های اردک، 11 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
175 RT4141 18:59:39 00:00:25 آرم تایم(داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
176 CO_74160003 19:00:04 00:22:31 داستان‌های اردک 6 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 CO_74160003 15:30:04 00:22:31 داستان‌های اردک 6 30 مجموعه خارجی
173 RT4141 18:59:42 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
174 CO_74160001 19:00:07 00:21:45 داستان‌های اردک 5 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 RT4141 15:29:43 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
137 CO_74160001 15:30:08 00:21:45 داستان‌های اردک 3 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
188 NM1463 18:51:49 00:02:12 آنونس مجموعه داستان‌های اردک 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
165 RT4141 18:59:41 00:00:25 آرم تایم(داستان‌های اردک 0 آرم استیشن
166 CO_74160008 19:00:06 00:21:42 داستان‌های اردک 4 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 CO_74160008 15:30:09 00:21:42 داستان‌های اردک 3 30 مجموعه خارجی
169 RT4141 18:59:37 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
170 CO_74160007 19:00:02 00:17:42 داستان‌های اردک 31 44 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
119 RT4141 15:29:38 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
120 CO_74160007 15:30:03 00:17:42 داستان‌های اردک 2 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
154 RT4141 18:59:51 00:00:25 آرم تایم(داستان‌های اردک 0 آرم استیشن
155 CO_74160006 19:00:16 00:21:17 داستان‌های اردک 2 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
113 CO_74160006 15:30:10 00:21:17 داستان‌های اردک 2 30 مجموعه خارجی
141 CO_74160005 19:00:27 00:21:28 داستان‌های اردک 30 44 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
113 RT4141 15:29:54 00:00:25 آرم تایم (داستان‌های اردک) 0 آرم استیشن
114 CO_74160005 15:30:19 00:21:28 داستان‌های اردک 1 30 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 NM1463 18:01:15 00:02:12 آنونس مجموعه داستان‌های اردک 0 تیزر و آنونس