جستجو در کنداکتور

در قلب کبودان، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
172 41091013 20:00:00 00:14:33 در قلب کبودان 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 41091013 20:00:01 00:14:33 در قلب کبودان 12 13 مجموعه ایرانی
176 NM1256 21:16:39 00:01:00 آنونس مجموعه در قلب کبودان 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
121 41091013 15:00:03 00:14:33 در قلب کبودان 13 13 مجموعه ایرانی
196 41091012 20:00:00 00:14:35 در قلب کبودان 11 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 41091012 15:00:02 00:14:35 در قلب کبودان 12 13 مجموعه ایرانی
156 NM1256 18:25:23 00:01:00 آنونس مجموعه در قلب کبودان 0 تیزر و آنونس
173 41091011 20:00:00 00:14:50 در قلب کبودان 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
118 41091011 15:00:03 00:14:50 در قلب کبودان 11 13 مجموعه ایرانی
170 41091010 20:00:00 00:14:45 در قلب کبودان 9 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
118 41091010 15:00:01 00:14:45 در قلب کبودان 10 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
154 41091009 20:04:25 00:14:48 در قلب کبودان 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
104 41091009 15:04:21 00:14:48 در قلب کبودان 9 13 مجموعه ایرانی
151 41091008 20:00:00 00:14:09 در قلب کبودان 7 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
118 41091008 15:00:01 00:14:09 در قلب کبودان 8 13 مجموعه ایرانی
124 NM1256 15:24:09 00:01:00 آنونس مجموعه در قلب کبودان 0 تیزر و آنونس
173 41091007 20:00:01 00:14:49 در قلب کبودان 6 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
119 41091007 15:00:00 00:14:49 در قلب کبودان 7 13 مجموعه ایرانی
173 NM1256 21:12:49 00:01:00 آنونس مجموعه در قلب کبودان 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
165 41091006 20:00:00 00:14:47 در قلب کبودان 5 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
119 41091006 15:00:00 00:14:47 در قلب کبودان 6 13 مجموعه ایرانی
173 E_41091005 20:00:00 00:14:06 در قلب کبودان 4 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
118 41091005 15:00:05 00:14:06 در قلب کبودان 5 13 مجموعه ایرانی
188 NM1256 21:52:27 00:01:00 آنونس مجموعه در قلب کبودان 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
165 41091004 20:00:00 00:13:51 در قلب کبودان 4 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
111 41091004 15:00:00 00:13:51 در قلب کبودان 4 13 مجموعه ایرانی
171 41091003 20:00:02 00:14:39 در قلب کبودان 4 13 مجموعه ایرانی
192 NM1256 21:28:50 00:01:00 آنونس مجموعه در قلب کبودان 0 تیزر و آنونس