جستجو در کنداکتور

دورت بگردم ایران، 7 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
117 TT1246 16:50:40 00:01:00 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس
145 18:44:55 00:00:20 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 0 آرم استیشن
146 DORET BEGARDAM IRAN_03 18:40:26 00:29:00 دورت بگردم ایران 0 مجموعه ایرانی
169 TT1246 21:21:46 00:01:00 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
127 RT4257 16:00:10 00:00:20 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 0 آرم استیشن
128 DORET BEGARDAM IRAN_03_MONASEBATI 16:00:30 00:28:06 دورت بگردم ایران 31 0 مجموعه ایرانی
139 NM1588 17:29:24 00:00:59 آنونس مجموعه دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس
149 NM1588 18:21:56 00:01:00 تیزر دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس
163 RT4257 18:58:04 00:00:20 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 0 آرم استیشن
164 DORET BEGARDAM IRAN_02 18:58:24 00:30:35 دورت بگردم ایران 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
126 RT4257 16:00:20 00:00:20 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 0 آرم استیشن
127 DORET BEGARDAM IRAN_02 16:00:40 00:30:35 دورت بگردم ایران 0 مجموعه ایرانی
130 TT1246 16:45:23 00:01:00 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس
159 RT4257 19:05:43 00:00:25 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 0 آرم استیشن
160 DORET BEGARDAM IRAN_01 19:06:08 00:27:41 دورت بگردم ایران 0 مجموعه ایرانی
179 TT1246 21:15:42 00:01:00 تیزر مجموعه دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
129 16:01:10 00:27:41 دورت بگردم ایران 1 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
135 TT1242 17:23:50 00:01:36 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس
162 TT1242 20:53:14 00:01:36 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 TT1241 15:25:46 00:01:00 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس
141 TT1242 17:26:02 00:01:36 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس
151 TT1241 18:24:45 00:01:00 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس
157 TT1241 18:55:22 00:01:00 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس
165 TT1241 19:22:42 00:01:00 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس
171 TT1241 19:53:17 00:01:00 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
113 TT1241 14:25:10 00:01:00 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس
129 TT1241 15:43:45 00:01:00 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس
144 TT1242 17:52:41 00:01:36 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس
148 TT1242 18:23:59 00:01:36 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس
161 TT1241 19:25:08 00:01:00 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس
168 TT1241 19:53:33 00:01:00 تیزر بزودی دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس