جستجو در کنداکتور

دورت بگردم ایران، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
198 DBI_98-02-13_DORET BEGARDAM IRAN1 20:29:49 00:30:10 دورت بگردم ایران 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 RT4257 15:59:54 00:00:20 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 0 آرم استیشن
149 DBI_98-02-13 16:00:14 00:30:10 دورت بگردم ایران 0 مجموعه ایرانی
197 DBI_98-02-12 20:31:04 00:20:37 دورت بگردم ایران 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 RT4257 15:59:42 00:00:20 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 0 آرم استیشن
148 DBI_98-02-12 16:00:02 00:20:37 دورت بگردم ایران 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
186 NM1611 18:42:46 00:01:00 آنونس مجموعه دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
184 NM1611 18:52:15 00:01:00 آنونس مجموعه دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
207 NM1611 19:58:24 00:01:00 آنونس مجموعه دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
200 NM1611 18:51:59 00:01:00 آنونس مجموعه دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
206 DBI_98-02-06 20:30:55 00:20:37 دورت بگردم ایران 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
143 RT4257 15:59:45 00:00:20 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 0 آرم استیشن
144 DBI_98-02-06 16:00:05 00:20:37 دورت بگردم ایران 0 مجموعه ایرانی
202 DBI_98-02-05 20:30:48 00:22:43 دورت بگردم ایران 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 RT4257 16:00:17 00:00:20 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 0 آرم استیشن
140 DBI_05 16:00:37 00:22:43 دورت بگردم ایران 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
167 NM1611 18:25:48 00:01:00 آنونس مجموعه دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
127 NM1611 14:52:39 00:01:00 آنونس مجموعه دورت بگردم ایران 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
173 DBI_30 20:32:14 00:33:13 دورت بگردم ایران 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 RT4257 16:06:36 00:00:20 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 0 آرم استیشن
124 DBI_30 16:06:56 00:33:13 دورت بگردم ایران 21 0 مجموعه ایرانی
160 DBI_29 20:31:42 00:27:53 دورت بگردم ایران 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
127 RT4257 16:00:02 00:00:20 آرم تایم (دورت بگردم ایران) 0 آرم استیشن
128 DBI_29 16:00:22 00:27:53 دورت بگردم ایران 0 مجموعه ایرانی