جستجو در کنداکتور

دیجیمون، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 SE_44206007 18:30:07 00:20:47 دیجیمون 07 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
186 NM1207 23:54:43 00:01:35 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 SE_44206006 18:30:17 00:19:19 دیجیمون 9 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
191 NM1207 23:53:56 00:01:35 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 SE_44206005 18:30:05 00:20:53 دیجیمون 8 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
193 NM1207 23:51:55 00:01:35 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 SE_44206004 18:30:02 00:20:54 دیجیمون 7 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
184 NM1207 23:53:47 00:01:35 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 SE_44206003 18:30:05 00:20:55 دیجیمون 6 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
176 NM1207 19:28:23 00:01:35 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
127 NM1207 16:54:52 00:01:35 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
180 NM1207 20:53:56 00:01:35 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
200 NM1207 23:52:06 00:01:35 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 NM1207 19:27:46 00:01:35 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
197 NM1207 23:13:10 00:01:35 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
161 SE_44206002 18:30:00 00:20:38 دیجیمون 2 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
171 NM1207 19:28:25 00:01:35 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
172 NM1207 19:56:53 00:01:35 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
206 NM1207 23:13:38 00:01:35 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس