جستجو در کنداکتور

دیجیمون، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
143 SE_44206025 18:00:02 00:17:50 دیجیمون 21 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 SE_44206024 17:59:59 00:20:37 دیجیمون 20 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
109 NM1245 14:57:31 00:01:08 آنونس مجموعه دیجیمون 0 آرم استیشن
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
143 NM1245 19:24:01 00:01:08 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 SE_44206023 18:00:15 00:21:00 دیجیمون 19 0 مجموعه خارجی
136 NM1245 20:43:52 00:01:08 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
131 SE_44206022 18:00:02 00:20:53 دیجیمون 18 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
114 NM1245 14:28:43 00:01:08 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
122 NM1245 14:57:51 00:01:08 آنونس مجموعه دیجیمون 0 آرم استیشن
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 NM1245 17:28:53 00:01:08 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
162 NM1245 18:56:58 00:01:08 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
175 NM1245 20:43:35 00:01:08 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
133 SE_44206021 18:00:52 00:20:31 دیجیمون 21 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
108 SE_44206020 18:00:06 00:20:58 دیجیمون 20 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
164 NM1245 20:43:39 00:01:08 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
128 SE_44206019 18:00:41 00:20:57 دیجیمون 19 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 SE_44206018 18:02:57 00:20:56 دیجیمون 18 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
167 NM1245 20:42:08 00:01:08 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس