جستجو در کنداکتور

دیجیمون، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 NM1676 17:55:48 00:01:19 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
104 RT4386 14:07:32 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
105 SE_84632020 14:07:52 00:21:16 دیجیمون 20 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
140 RT4386 17:02:51 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
141 SE_84632020 17:03:11 00:21:16 دیجیمون 20 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 RT4386 14:06:52 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
123 SE_84632019 14:07:12 00:20:45 دیجیمون 19 52 مجموعه خارجی
151 NM1676 17:23:48 00:01:19 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 NM1676 14:51:32 00:01:19 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
147 RT4386 16:59:48 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
148 SE_84632019 17:00:08 00:20:45 دیجیمون 19 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 NM1676 17:55:48 00:01:19 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
119 E_RT4386 14:06:44 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
120 E_SE_84632018 14:07:04 00:21:28 دیجیمون 18 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
138 E_RT4386 16:59:47 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
139 E_SE_84632018 17:00:07 00:21:28 دیجیمون 18 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
175 E_NM1676 20:56:38 00:01:19 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
173 RT4386 17:00:15 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
174 SE_84632017 17:00:35 00:21:00 دیجیمون 17 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
115 RT4386 14:09:00 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
116 SE_84632016 14:09:20 00:20:49 دیجیمون 16 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 RT4386 16:59:41 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
152 SE_84632016 17:00:01 00:20:49 دیجیمون 16 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
128 RT4386 14:07:46 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
129 SE_84632015 14:08:06 00:21:29 دیجیمون 15 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
165 RT4386 17:00:09 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
166 SE_84632015 17:00:29 00:21:29 دیجیمون 15 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
176 RT4386 20:29:46 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
177 SE_84632014 20:30:06 00:21:26 دیجیمون 14 52 مجموعه خارجی