جستجو در کنداکتور

دیجیمون، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
189 RT4386 20:01:26 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
190 SE_84632002 20:01:46 00:21:00 دیجیمون 2 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 RT4386 17:03:47 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
153 SE_84632002 17:04:07 00:21:00 دیجیمون 2 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
187 RT4386 20:00:46 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
188 SE_84632001 20:01:06 00:20:39 دیجیمون 1 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
164 RT4386 17:01:22 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
165 SE_84632001 17:01:42 00:20:39 دیجیمون 1 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
118 SE_44206050 14:30:00 00:20:12 دیجیمون 37 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
131 NM1245 16:28:52 00:01:08 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
155 SE_44206050 18:00:00 00:20:12 دیجیمون 37 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 SE_44206049 18:00:01 00:20:50 دیجیمون 36 0 مجموعه خارجی
157 NM1245 18:54:17 00:01:08 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 SE_44206047 18:00:00 00:20:49 دیجیمون 35 0 مجموعه خارجی
187 SE_44206046 21:30:06 00:20:25 دیجیمون 34 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 SE_44206046 18:00:00 00:20:25 دیجیمون 34 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
116 NM1245 14:58:59 00:01:08 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
178 NM1245 20:58:21 00:01:08 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
176 NM1245 20:12:47 00:01:08 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
190 NM1245 21:16:29 00:01:08 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
133 NM1245 15:54:59 00:01:08 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 NM1245 14:41:40 00:01:08 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 NM1245 16:28:59 00:01:08 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
141 SE_44206043 18:00:14 00:20:39 دیجیمون 33 0 مجموعه خارجی
160 NM1245 20:53:22 00:01:08 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 SE_44206040 18:00:01 00:20:39 دیجیمون 32 0 مجموعه خارجی