جستجو در کنداکتور

دیجیمون، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 RT4505 14:07:15 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
125 SE_84632000 14:07:35 00:29:17 دیجیمون 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
157 RT4505 17:30:00 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
158 SE_84632000 17:30:20 00:29:17 دیجیمون قسمت آخر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 RT4505 14:06:21 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
123 SE_84632039 14:06:41 00:26:16 دیجیمون 39 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 RT4505 17:29:48 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
152 SE_84632039 17:30:08 00:26:16 دیجیمون 39 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 RT4505 14:06:06 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
124 SE_84632038 14:06:26 00:22:36 دیجیمون 38 52 مجموعه خارجی
185 RT4505 20:01:30 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
186 SE_84632038 20:01:50 00:22:36 دیجیمون 38 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
161 RT4505 17:30:00 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
162 SE_84632038 17:30:20 00:22:36 دیجیمون 38 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 RT4505 14:06:06 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
124 SE_84632037 14:06:26 00:20:00 دیجیمون 37 52 مجموعه خارجی
191 RT4505 20:00:48 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
192 SE_84632037 20:01:08 00:20:00 دیجیمون 37 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 RT4386 17:29:00 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
154 SE_84632037 17:29:20 00:20:00 دیجیمون 37 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 RT4386 14:09:00 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
123 SE_84632036 14:09:20 00:21:23 دیجیمون 36 52 مجموعه خارجی
182 RT4386 19:59:38 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
183 SE_84632036 19:59:58 00:21:23 دیجیمون 36 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 RT4386 17:30:01 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
164 SE_84632036 17:30:21 00:21:23 دیجیمون 36 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
127 RT4386 14:06:51 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
128 SE_84632035 14:07:11 00:20:31 دیجیمون 35 52 مجموعه خارجی
190 RT4386 20:02:09 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
191 SE_84632035 20:02:29 00:20:31 دیجیمون 35 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 RT4386 17:29:55 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
164 SE_84632035 17:30:15 00:20:31 دیجیمون 35 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 NM1676 14:49:25 00:01:19 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
145 E_NM1676 16:24:56 00:01:19 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
141 NM1676 15:21:50 00:01:19 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس
164 RT4386 16:59:12 00:00:20 آرم تایم (دیجیمون) 0 آرم استیشن
165 SE_84632034 16:59:32 00:21:12 دیجیمون 34 52 مجموعه خارجی
200 E_NM1676 20:22:36 00:01:19 آنونس مجموعه دیجیمون 0 تیزر و آنونس