جستجو در کنداکتور

دیپ‌داپ، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
6 FN_4127826 08:09:46 00:02:56 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
110 FN_4127810 12:42:20 00:02:41 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
68 FN_4127849 10:56:41 00:02:45 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 FN_4127813 08:05:53 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
68 FN_4127806 11:09:56 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 FN_4127806 08:07:02 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
71 FN_4127847 11:09:12 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 FN_4127820 08:38:47 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
127 FN_4127848 13:57:04 00:02:56 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
43 FN_4127814 09:55:00 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
120 FN_4127821 13:28:09 00:01:58 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
42 FN_4127841 09:41:07 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
107 FN_4127802 12:42:10 00:02:31 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
125 FN_4127815 13:42:27 00:02:52 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 FN_4127824 08:26:54 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 FN_4127806 08:38:40 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
41 FN_4127836 09:35:46 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
95 FN_4127843 12:03:32 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 FN_4127843 08:26:52 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
92 FN_4127803 12:24:28 00:02:55 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
115 FN_4127818 13:26:26 00:02:51 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
6 FN_4127824 08:11:08 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
75 FN_4127808 11:27:10 00:02:53 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 FN_4127848 08:38:55 00:02:56 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی
68 FN_4127802 10:56:31 00:02:31 دیپ‌داپ 0 مجموعه خارجی