جستجو در کنداکتور

ربات‌های مبدل، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
223 RT4010 20:59:36 00:00:25 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 0 آرم استیشن
224 CO_47093024 21:00:01 00:21:15 ربات‌های مبدل 21 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 RT4010 16:59:35 00:00:25 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 0 آرم استیشن
148 B_CO_47093013 17:00:00 00:27:13 ربات‌های مبدل 25و26 0 مجموعه خارجی
201 RT4010 20:59:37 00:00:25 آرم تایم (ربات‌های مبدل) 0 آرم استیشن
202 B_CO_47093012 21:00:02 00:27:10 ربات‌های مبدل 23,24 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
131 B_CO_47093012 17:00:01 00:27:10 ربات‌های مبدل 23و24 0 مجموعه خارجی
180 CO_47093026 21:00:18 00:20:04 ربات‌های مبدل 24 24 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
156 CO_47093026 17:00:00 00:20:04 ربات‌های مبدل 24 24 مجموعه خارجی
159 NM1354 17:24:50 00:00:59 آنونس مجموعه ربات‌های مبدل 0 تیزر و آنونس
205 CO_47093025 21:00:13 00:21:08 ربات‌های مبدل 23 24 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 NM1354 16:53:59 00:00:59 آنونس مجموعه ربات‌های مبدل 0 تیزر و آنونس
161 CO_47093025 17:00:04 00:21:08 ربات‌های مبدل 23 24 مجموعه خارجی
207 70627022 21:00:20 00:19:55 ربات‌های مبدل 22 24 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 70627022 17:00:01 00:19:55 ربات‌های مبدل 23 23 مجموعه خارجی
182 NM1354 19:24:45 00:00:59 آنونس مجموعه ربات‌های مبدل 0 تیزر و آنونس
207 CO_47093024 21:00:00 00:21:15 ربات‌های مبدل 21 23 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 CO_47093024 17:00:07 00:21:15 ربات‌های مبدل 21 23 مجموعه خارجی
208 CO_47093023 21:00:00 00:21:11 ربات‌های مبدل 20 23 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 CO_47093023 17:00:05 00:21:11 ربات‌های مبدل 20 23 مجموعه خارجی
196 CO_47093021 21:00:00 00:21:03 ربات‌های مبدل 19 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
145 CO_47093021 17:00:00 00:21:03 ربات‌های مبدل 19 25 مجموعه خارجی
198 CO_47093020 21:00:02 00:21:08 ربات‌های مبدل 18 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
141 CO_47093020 17:00:03 00:21:08 ربات‌های مبدل 18 26 مجموعه خارجی
196 NM1354 21:28:26 00:00:59 آنونس مجموعه ربات‌های مبدل 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 NM1354 15:12:49 00:00:59 آنونس مجموعه ربات‌های مبدل 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
183 NM1354 19:25:55 00:00:59 آنونس مجموعه ربات‌های مبدل 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
128 NM1354 15:27:47 00:00:59 آنونس مجموعه ربات‌های مبدل 0 تیزر و آنونس
208 CO_47093018 21:00:03 00:21:27 ربات‌های مبدل 17 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 CO_47093018 17:00:00 00:21:27 ربات‌های مبدل 17 25 مجموعه خارجی
185 CO_47093017 21:00:00 00:20:59 ربات‌های مبدل 16 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
129 CO_47093017 17:00:47 00:20:59 ربات‌های مبدل 16 26 مجموعه خارجی