جستجو در کنداکتور

رنگ نیرنگ، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
196 NM1648 19:56:05 00:01:32 آنونس مجموعه رنگ نیرنگ 0 تیزر و آنونس
204 RT4349 20:14:39 00:00:20 آرم تایم (رنگ نیرنگ) 0 آرم استیشن
205 CO_5431611 20:14:59 00:12:33 رنگ نیرنگ 11 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 RT4349 16:45:00 00:00:20 آرم تایم (رنگ نیرنگ) 0 آرم استیشن
153 CO_5431611 16:45:20 00:12:33 رنگ نیرنگ 11 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
192 RT4349 20:14:54 00:00:20 آرم تایم (رنگ نیرنگ) 0 آرم استیشن
193 CO_5431610 20:15:14 00:11:47 رنگ نیرنگ 10 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 RT4349 16:45:09 00:00:20 آرم تایم (رنگ نیرنگ) 0 آرم استیشن
152 CO_5431610 16:45:29 00:11:47 رنگ نیرنگ 10 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
189 RT4349 20:14:56 00:00:20 آرم تایم (رنگ نیرنگ) 0 آرم استیشن
190 CO_5431609 20:15:16 00:12:29 رنگ نیرنگ 9 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
168 RT4349 16:44:53 00:00:20 آرم تایم (رنگ نیرنگ) 0 آرم استیشن
169 CO_5431609 16:45:13 00:12:29 رنگ نیرنگ 9 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
202 RT4349 20:15:01 00:00:20 آرم تایم (رنگ نیرنگ) 0 آرم استیشن
203 CO_5431608 20:15:21 00:12:08 رنگ نیرنگ 8 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 RT4349 16:44:56 00:00:20 آرم تایم (رنگ نیرنگ) 0 آرم استیشن
147 CO_5431608 16:45:16 00:12:08 رنگ نیرنگ 8 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
191 RT4349 20:14:56 00:00:20 آرم تایم (رنگ نیرنگ) 0 آرم استیشن
192 CO_5431607 20:15:16 00:11:45 رنگ نیرنگ 7 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 CO_5431607 16:45:01 00:11:45 رنگ نیرنگ 7 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
154 CO_5431606 20:41:18 00:12:01 رنگ نیرنگ 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
177 CO_5431605 20:26:23 00:13:34 رنگ نیرنگ 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
193 CO_5431601 20:45:01 00:11:32 رنگ نیرنگ 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
184 CO_5431604 20:42:04 00:12:56 رنگ نیرنگ 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
212 CO_5431603 20:44:07 00:12:13 رنگ نیرنگ 0 مجموعه ایرانی