جستجو در کنداکتور

رود رانر، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
111 FN_4432705 18:23:29 00:05:45 رود رانر 0 مجموعه خارجی
162 FN_4432716 21:52:16 00:06:17 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
167 FN_4432715 23:50:27 00:08:34 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
3 FN_4432705 00:24:31 00:05:45 رود رانر 0 مجموعه خارجی
13 FN_47107012 01:23:02 00:03:03 رود رانر 0 مجموعه خارجی
49 FN_4432235 05:51:52 00:03:03 رود رانر 0 مجموعه خارجی
68 FN_4432712 07:25:04 00:04:44 رود رانر 0 مجموعه خارجی
237 FN_4432709 23:10:08 00:05:26 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 FN_4432713 00:27:24 00:02:36 رود رانر 0 مجموعه خارجی
60 FN_4432716 07:52:41 00:06:17 رود رانر 0 مجموعه خارجی
233 FN_4432707 23:51:56 00:05:44 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 FN_4432710 01:24:39 00:03:36 رود رانر 0 مجموعه خارجی
185 FN_4432715 20:16:27 00:08:34 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
49 FN_4432703 06:51:58 00:06:13 رود رانر 0 مجموعه خارجی
228 FN_4432713 23:56:10 00:02:36 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
12 FN_4432710 01:24:16 00:03:36 رود رانر 0 مجموعه خارجی
61 FN_4432704 07:21:20 00:06:22 رود رانر 0 مجموعه خارجی
223 FN_4432713 23:52:18 00:02:36 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 K14999 02:22:14 00:06:36 رود رانر 0 مجموعه خارجی
55 K14998 07:19:45 00:08:43 رود رانر 0 مجموعه خارجی
244 FN_4432710 23:52:00 00:03:36 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 k3336 02:51:05 00:05:58 رود رانر 0 مجموعه خارجی
48 k3307 06:52:59 00:06:36 رود رانر 0 مجموعه خارجی
179 K14986 18:23:18 00:06:26 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
238 K14991 23:54:05 00:05:54 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 K14987 02:22:41 00:06:41 رود رانر 0 مجموعه خارجی
167 K14993 18:24:05 00:03:51 رود رانر 0 مجموعه خارجی
208 K14994 21:52:49 00:05:54 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 k3336 02:51:13 00:05:58 رود رانر 0 مجموعه خارجی
45 k3307 06:53:00 00:06:36 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 K14997 01:53:36 00:06:04 رود رانر 0 مجموعه خارجی
53 K14999 06:52:39 00:06:36 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 K14988 01:22:20 00:05:59 رود رانر 0 مجموعه خارجی
56 K14986 07:22:43 00:06:26 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
2 k3323 00:25:12 00:04:51 رود رانر 0 مجموعه خارجی
243 K14986 23:53:23 00:06:26 رود رانر 0 مجموعه خارجی