جستجو در کنداکتور

رود رانر، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
112 FN_4432710 14:54:15 00:03:36 رود رانر 0 مجموعه خارجی
181 FN_4432715 21:49:57 00:08:34 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
105 FN_4432718 16:41:59 00:02:30 رود رانر 0 مجموعه خارجی
134 FN_4432716 18:21:42 00:06:17 رود رانر 0 مجموعه خارجی
162 FN_4432701 21:17:24 00:06:07 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
140 FN_4432709 17:50:11 00:05:26 رود رانر 0 مجموعه خارجی
193 FN_4432703 21:18:31 00:06:13 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
113 FN_4432704 14:51:24 00:06:22 رود رانر 0 مجموعه خارجی
164 FN_4432712 19:24:22 00:04:44 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
154 FN_4432716 18:23:12 00:06:17 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
194 FN_4432715 21:13:02 00:08:34 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
112 FN_4432708 14:52:22 00:05:54 رود رانر 0 مجموعه خارجی
149 FN_4432705 18:21:52 00:05:45 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
174 FN_4432704 20:16:26 00:06:22 رود رانر 0 مجموعه خارجی
193 FN_4432712 21:21:22 00:04:44 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 FN_4432701 18:23:33 00:06:07 رود رانر 0 مجموعه خارجی
173 FN_4432716 21:17:13 00:06:17 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 FN_4432714 19:23:20 00:05:56 رود رانر 0 مجموعه خارجی
177 FN_4432708 21:17:39 00:05:54 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
119 FN_4432703 14:52:28 00:06:13 رود رانر 0 مجموعه خارجی
214 FN_4432715 21:15:43 00:08:34 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
112 FN_4432709 14:22:46 00:05:26 رود رانر 0 مجموعه خارجی
176 FN_4432711 20:16:12 00:05:47 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 FN_4432715 15:15:29 00:08:34 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 FN_4432704 15:15:13 00:06:22 رود رانر 0 مجموعه خارجی
162 FN_4432714 20:22:02 00:05:56 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
110 FN_4432701 15:18:14 00:06:07 رود رانر 0 مجموعه خارجی