جستجو در کنداکتور

رود رانر، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 FN_4432709 16:50:01 00:05:26 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 FN_4432703 16:47:23 00:06:13 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
141 FN_4432705 18:08:12 00:05:45 رود رانر 0 مجموعه خارجی
171 FN_4432712 20:51:03 00:04:44 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
143 FN_4432703 16:23:07 00:06:13 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
205 FN_4432716 21:37:19 00:06:17 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
177 FN_4432710 20:23:17 00:03:36 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 FN_4432704 17:53:00 00:06:22 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
145 FN_4432707 16:53:48 00:05:44 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
165 FN_4432708 18:52:56 00:05:54 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
107 FN_4432712 15:07:12 00:04:44 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 FN_4432712 15:53:59 00:04:44 رود رانر 0 مجموعه خارجی
189 FN_4432715 20:17:41 00:08:34 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
116 FN_4432701 14:23:26 00:06:07 رود رانر 0 مجموعه خارجی
196 FN_4432709 19:52:46 00:05:26 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
129 FN_4432715 14:46:03 00:08:34 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
111 FN_4432705 14:53:21 00:05:45 رود رانر 0 مجموعه خارجی
227 FN_4432712 21:40:04 00:04:44 رود رانر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
129 FN_4432703 15:52:43 00:06:13 رود رانر 0 مجموعه خارجی
186 FN_4432704 20:52:02 00:06:22 رود رانر 0 مجموعه خارجی