جستجو در کنداکتور

روزها، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 RT4063 17:59:43 00:00:25 آرم تایم (روزها) 0 آرم استیشن
121 18:00:08 00:22:34 روزها 10 158 مجموعه خارجی
125 TT1142 18:26:58 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
143 TT1142 19:25:38 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
196 TT1142 22:55:11 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 TT1142 16:28:10 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 مجموعه خارجی
159 TT1142 18:23:57 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
227 TT1142 22:42:20 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
238 TT1142 23:27:37 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
117 TT1142 15:41:09 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
140 NM1423 17:27:26 00:02:00 آنونس مجموعه روزها 0 تیزر و آنونس
181 TT1142 20:47:33 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
208 TT1142 22:42:09 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
114 TT1142 15:28:09 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
139 TT1142 17:52:33 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
206 TT1142 22:56:58 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
171 NM1423 19:27:26 00:02:00 آنونس مجموعه روزها 0 تیزر و آنونس
190 TT1142 20:48:48 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
116 TT1142 15:21:55 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
136 NM1423 16:54:13 00:02:00 آنونس مجموعه روزها 0 تیزر و آنونس
208 RT4063 22:59:40 00:00:25 آرم تایم (روزها) 0 آرم استیشن
209 SE_74072009 23:00:05 00:22:51 روزها 9 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 RT4063 17:59:35 00:00:25 آرم تایم (روزها) 0 آرم استیشن
140 SE_74072009 18:00:00 00:22:51 روزها 9 0 مجموعه خارجی
175 TT1142 20:49:43 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
198 RT4063 22:59:35 00:00:25 آرم تایم (روزها) 0 آرم استیشن
199 SE_74072008 23:00:00 00:22:34 روزها 8 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 RT4063 17:59:43 00:00:25 آرم تایم (روزها) 0 آرم استیشن
125 SE_74072008 18:00:08 00:22:34 روزها 8 158 مجموعه خارجی
129 TT1142 18:26:58 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
147 TT1142 19:25:38 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
202 TT1142 22:55:11 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
115 TT1142 15:41:12 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
127 TT1142 16:28:10 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 مجموعه خارجی
152 TT1142 18:23:03 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
222 TT1142 22:42:23 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
235 TT1142 23:27:35 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
207 TT1142 21:27:49 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
221 TT1142 23:58:10 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 TT1142 18:27:52 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
110 TT1142 15:23:16 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
213 RT4063 22:59:41 00:00:25 آرم تایم (روزها) 0 آرم استیشن
214 SE_74072007 23:00:06 00:22:08 روزها 7 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
118 TT1142 15:56:02 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
144 RT4063 17:59:36 00:00:25 آرم تایم (روزها) 0 آرم استیشن
145 SE_74072007 18:00:01 00:22:08 روزها 7 0 مجموعه خارجی
150 TT1142 18:26:49 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
165 TT1142 19:19:01 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
220 RT4063 22:59:56 00:00:25 ارم تابم (روزها) 0 آرم استیشن
221 SE_74072006 23:00:21 00:23:02 روزها 6 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
119 TT1142 15:54:46 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
144 RT4063 17:59:35 00:00:25 آرم تایم (روزها) 0 آرم استیشن
145 SE_74072006 18:00:00 00:23:02 روزها 27 158 مجموعه خارجی
149 TT1142 18:27:03 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
165 TT1142 19:27:33 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس
222 TT1142 22:56:59 00:01:25 تیزر سریال روزها 0 تیزر و آنونس