جستجو در کنداکتور

رویاسوار، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
119 RT4309 14:33:25 00:00:20 آرم تایم (رویاسوار) 0 آرم استیشن
120 SE_74360006 14:33:45 00:21:44 رویاسوار 41 41 مجموعه خارجی
190 RT4309 20:59:50 00:00:20 آرم تایم (رویاسوار) 0 آرم استیشن
191 SE_74360006 21:00:10 00:21:44 رویاسوار 41 42 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 RT4309 17:30:44 00:00:20 آرم تایم (رویاسوار) 0 آرم استیشن
150 SE_74360006 17:31:04 00:21:44 رویاسوار 41 42 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 RT4309 14:30:07 00:00:20 آرم تایم (رویاسوار) 0 آرم استیشن
124 SE_74360005 14:30:27 00:22:25 رویاسوار 40 41 مجموعه خارجی
208 RT4309 21:01:30 00:00:20 آرم تایم (رویاسوار) 0 آرم استیشن
209 SE_74360005 21:01:50 00:22:25 رویاسوار 40 42 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
154 RT4309 17:30:15 00:00:20 آرم تایم (رویاسوار) 0 آرم استیشن
155 SE_74360005 17:30:35 00:22:25 رویاسوار 40 42 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
117 SE_74360004 14:33:12 00:22:41 رویاسوار 39 41 مجموعه خارجی
178 RT4208 21:00:18 00:00:25 آرم تایم (رویاسوار) 0 آرم استیشن
179 SE_74360004 21:00:43 00:22:41 رویاسوار 39 41 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 RT4208 17:29:35 00:00:25 آرم تایم (رویاسوار) 0 آرم استیشن
143 SE_74360004 17:30:00 00:22:41 رویاسوار 39 41 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
119 SE_74360003 14:34:06 00:20:29 رویاسوار 38 41 مجموعه خارجی
173 RT4208 20:59:42 00:00:25 آرم تایم (رویاسوار) 0 آرم استیشن
174 SE_74360003 21:00:07 00:20:29 رویاسوار 38 41 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 SE_74360003 17:29:21 00:20:29 رویاسوار 38 43 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
110 SE_74360002 14:33:06 00:22:27 رویاسوار 37 41 مجموعه خارجی
168 RT4208 21:01:31 00:00:25 آرم تایم (رویاسوار) 0 آرم استیشن
169 SE_74360002 21:01:56 00:22:27 رویاسوار 37 41 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 E_RT4208 17:29:40 00:00:25 آرم تایم (رویاسوار) 0 آرم استیشن
151 E_SE_74360002 17:30:05 00:22:27 رویاسوار 36 41 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
116 NM1572 15:10:58 00:01:05 آنونس مجموعه رویاسوار 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
118 SE_74360001 14:32:09 00:19:15 رویاسوار 36 41 مجموعه خارجی
177 SE_74360001 21:05:31 00:19:15 رویاسوار 36 36 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 SE_74360001 17:30:48 00:19:15 رویاسوار 36 36 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
116 RT4208 14:29:42 00:00:25 آرم تایم (رویاسوار) 0 آرم استیشن
117 SE_74295004 14:30:07 00:21:42 رویاسوار 35 36 مجموعه خارجی
182 RT4208 21:00:13 00:00:25 آرم تایم (رویاسوار) 0 آرم استیشن
183 SE_74295004 21:00:38 00:21:42 رویاسوار 35 36 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 RT4208 17:29:40 00:00:25 آرم تایم (رویاسوار) 0 آرم استیشن
161 SE_74295004 17:30:05 00:21:42 رویاسوار 35 41 مجموعه خارجی