جستجو در کنداکتور

رویاسوار، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
138 SE_74284004 14:30:31 00:22:40 رویاسوار 22 39 مجموعه خارجی
203 NM1525 19:28:10 00:01:27 آنونس مجموعه رویاسوار 0 تیزر و آنونس
227 RT4208 21:00:00 00:00:25 آرم تایم (رویاسوار) 0 آرم استیشن
228 SE_74284004 21:00:25 00:22:40 رویاسوار 22 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
171 RT4208 18:00:28 00:00:25 آرم تایم (رویاسوار) 0 آرم استیشن
172 SE_74284004 18:00:53 00:22:40 رویاسوار 22 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 RT4208 14:30:08 00:00:25 آرم تایم (رویاسوار) 0 آرم استیشن
137 SE_74284003 14:30:33 00:22:35 رویاسوار 21 36 مجموعه خارجی
165 TT1196 16:47:39 00:01:25 تیزر مجموعه رویاسوار 0 تیزر و آنونس
205 TT1196 19:52:49 00:01:25 تیزر مجموعه رویاسوار 0 تیزر و آنونس
223 RT4208 20:59:50 00:00:25 آرم تایم (رویاسوار) 0 آرم استیشن
224 SE_74284003 21:00:15 00:22:35 رویاسوار 21 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
175 RT4208 17:59:38 00:00:25 آرم تایم(رویاسوار) 0 آرم استیشن
176 SE_74284003 18:00:03 00:22:35 رویاسوار 21 36 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 TT1196 15:19:49 00:01:44 آنونس مجموعه رویاسوار 0 تیزر و آنونس
195 NM1525 19:52:05 00:01:27 آنونس مجموعه رویاسوار 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 SE_74284002 14:30:01 00:22:04 رویاسوار 20 39 مجموعه خارجی
205 NM1525 19:28:16 00:01:27 آنونس مجموعه رویاسوار 0 تیزر و آنونس
229 RT4208 20:59:37 00:00:25 آرم تایم (رویاسوار) 0 آرم استیشن
230 SE_74284002 21:00:02 00:22:04 رویاسوار 20 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
180 RT4208 17:59:35 00:00:25 آرم تایم (رویاسوار) 0 آرم استیشن
181 SE_74284002 18:00:00 00:22:04 رویاسوار 20 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 RT4208 14:29:35 00:00:25 آرم تایم (رویاسوار) 0 آرم استیشن
140 SE_74284001 14:30:00 00:22:38 رویاسوار 19 36 مجموعه خارجی
218 RT4208 21:00:06 00:00:25 آرم تایم (رویاسوار) 0 آرم استیشن
219 SE_74284001 21:00:31 00:22:38 رویاسوار 19 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 TT1184 14:28:23 00:01:23 تیزر مجموعه رویاسوار 0 تیزر و آنونس
175 RT4208 17:59:45 00:00:25 آرم تایم(رویاسوار) 0 آرم استیشن
176 SE_74284001 18:00:10 00:22:38 رویاسوار 19 36 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
203 NM1525 19:52:59 00:01:27 آنونس مجموعه رویاسوار 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 SE_74191007 14:30:14 00:23:00 رویاسوار 18 39 مجموعه خارجی
229 SE_74191007 21:02:20 00:23:00 رویاسوار 18 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
189 RT4208 17:59:52 00:00:25 آرم تایم (رویاسوار) 0 آرم استیشن
190 SE_74191007 18:00:17 00:23:00 رویاسوار 18 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 RT4208 14:29:45 00:00:25 آرم تایم (رویاسوار) 0 آرم استیشن
140 SE_74191006 14:30:10 00:22:32 رویاسوار 17 36 مجموعه خارجی
181 TT1184 18:23:14 00:01:23 تیزر مجموعه رویاسوار 0 تیزر و آنونس
214 RT4208 21:01:14 00:00:25 آرم تایم (رویاسوار) 0 آرم استیشن
215 SE_74191006 21:01:39 00:22:32 رویاسوار 17 39 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
161 TT1184 16:28:44 00:01:23 تیزر مجموعه رویاسوار 0 تیزر و آنونس
177 RT4208 18:00:06 00:00:25 آرم تایم(رویاسوار) 0 آرم استیشن
178 SE_74191006 18:00:31 00:22:32 رویاسوار 17 36 مجموعه خارجی
209 TT1184 20:48:36 00:01:23 تیزر مجموعه رویاسوار 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 SE_74191005 14:30:24 00:22:43 رویاسوار 16 39 مجموعه خارجی
252 SE_74191005 21:00:20 00:22:43 رویاسوار 16 39 مجموعه خارجی