جستجو در کنداکتور

سر سفره خدا، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 16:00:00 01:14:00 سر سفره خدا 30 0 مجموعه ایرانی
128 17:20:07 00:07:52 سر سفره خدا ادامه سر سفره خدا 30 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
134 16:00:00 01:14:00 سر سفره خدا 29 0 مجموعه ایرانی
139 17:19:48 00:10:00 سر سفره خدا ادامه برنامه 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
109 16:00:01 01:15:00 سر سفره خدا 28 0 مجموعه ایرانی
113 17:21:19 00:08:09 سر سفره خدا ادامه برنامه 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
99 16:00:03 01:20:34 سر سفره خدا 27 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
134 16:00:05 00:56:07 سر سفره خدا 26 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
134 16:00:00 00:55:00 سر سفره خدا 25 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
128 16:00:00 00:55:58 سر سفره خدا 24 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 16:00:00 00:56:04 سر سفره خدا 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
127 16:00:01 00:54:00 سر سفره خدا 22 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 16:00:03 00:56:06 سر سفره خدا 17 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
126 16:00:00 00:44:27 سر سفره خدا 16 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
126 16:00:00 00:50:00 سر سفره خدا 12 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 16:00:00 00:38:55 سر سفره خدا 12 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
138 16:00:00 00:50:00 سر سفره خدا 11 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 16:00:00 00:50:00 سر سفره خدا 10 0 مجموعه ایرانی