جستجو در کنداکتور

سر سفره خدا، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
186 TP_64008032 22:00:00 01:31:02 سر سفره خدا 32 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
103 16:10:09 01:30:00 سر سفره خدا-2 32 0 ویژه برنامه ها
141 AT02_64009030 20:34:58 00:00:57 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
165 TP_64008031 22:00:00 01:26:21 سر سفره خدا 31 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
96 AT02_64009030 15:21:33 00:00:57 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
107 16:00:05 01:23:00 سر سفره خدا-2 31 0 مجموعه ایرانی
127 AT02_64009030 19:43:51 00:00:57 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
1 AT01_64009029 00:22:05 00:01:41 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
17 AT02_64009029 01:28:46 00:01:40 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
33 03:00:04 00:58:00 سر سفره خدا-2 30 0 ویژه برنامه ها
39 04:07:05 00:20:58 سر سفره خدا-2 30 0 مجموعه ایرانی
185 16:01:28 01:15:00 سر سفره خدا 30 0 مجموعه ایرانی
224 AT01_64009030 21:16:42 00:01:56 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
243 AT01_64009030 23:50:36 00:01:56 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
2 AT01_64009028 00:21:21 00:01:57 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
30 03:00:00 00:57:00 سر سفره خدا 2 ویژه برنامه ها
35 04:07:22 00:20:41 سر سفره خدا 2 ویژه برنامه ها
174 TP_64008029 16:00:00 01:15:00 سر سفره خدا 29 0 ویژه برنامه ها
225 AT01_64009029 21:55:09 00:01:41 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
234 AT02_64009029 23:57:40 00:01:40 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
1 AT01_64009027 00:23:10 00:01:50 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
9 AT02_64009027 01:28:15 00:01:37 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
26 03:00:00 00:55:00 سر سفره خدا 28 0 ویژه برنامه ها
31 04:05:35 00:22:28 سر سفره خدا 28 0 ویژه برنامه ها
163 16:00:04 01:15:00 سر سفره خدا 28 0 ویژه برنامه ها
208 21:28:01 00:01:56 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
211 21:51:22 00:01:54 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
29 03:00:00 00:57:00 سر سفره خدا 27 2 ویژه برنامه ها
34 04:05:38 00:22:25 سر سفره خدا 27 2 ویژه برنامه ها
165 TP_64008027 16:00:02 01:15:00 سر سفره خدا 27 0 ویژه برنامه ها
192 AT01_64009027 20:21:11 00:01:50 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
227 AT02_64009027 23:54:33 00:01:37 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
1 AT01_64009025 00:23:21 00:02:00 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
14 AT02_64009025 01:28:04 00:01:57 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
33 03:00:01 00:57:00 سر سفره خدا-2 26 0 ویژه برنامه ها
39 04:06:11 00:21:52 سر سفره خدا-2 0 مجموعه ایرانی
168 16:00:00 01:15:00 سر سفره خدا 26 0 مجموعه ایرانی
215 AT01_64009026 23:18:00 00:01:36 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
222 AT02_64009026 23:50:25 00:01:53 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 03:00:00 00:57:00 سر سفره خدا 25 2 ویژه برنامه ها
30 04:06:22 00:21:41 سر سفره خدا 25 2 ویژه برنامه ها
168 TP_64008025 16:00:00 01:12:32 سر سفره خدا 25 0 ویژه برنامه ها
184 AT01_64009025 18:24:37 00:02:00 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
227 AT02_64009025 21:52:19 00:01:57 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
1 AT01_64009023 00:22:48 00:01:53 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
9 AT02_64009023 01:28:14 00:01:29 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
28 03:00:07 00:58:00 سر سفره خدا 24 0 ویژه برنامه ها
33 04:05:35 00:22:28 سر سفره خدا 8 0 ویژه برنامه ها
168 TP_64008024 16:00:40 01:14:33 سر سفره خدا 24 0 ویژه برنامه ها
216 AT01_64009024 21:28:00 00:01:56 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
219 AT02_64009024 21:52:22 00:01:54 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 AT02_64009022 00:25:18 00:01:39 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
26 AS_64015555 03:00:00 00:57:00 سر سفره خدا 0 ویژه برنامه ها
31 04:05:41 00:22:22 سر سفره خدا 0 ویژه برنامه ها
171 TP_64008023 16:00:01 01:14:30 سر سفره خدا 0 ویژه برنامه ها
229 AT01_64009023 21:52:52 00:01:53 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
237 AT02_64009023 23:52:37 00:01:28 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 AT01_64009021 01:27:10 00:01:52 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
28 03:00:00 00:57:00 سر سفره خدا 22 0 ویژه برنامه ها
33 04:03:48 00:24:15 سر سفره خدا 0 ویژه برنامه ها
199 TP_64008022 16:00:00 01:15:00 سر سفره خدا 0 ویژه برنامه ها
242 AT01_64009022 21:22:59 00:01:40 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 03:00:11 00:57:00 سر سفره خدا 21 0 ویژه برنامه ها
32 04:04:35 00:23:28 سر سفره خدا 21 0 ویژه برنامه ها
59 AT01_64009020 07:27:15 00:01:53 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
190 TP_64008021 16:00:00 01:15:00 سر سفره خدا 0 ویژه برنامه ها
238 AT01_64009021 21:52:52 00:01:52 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
246 AT02_64009021 23:30:10 00:01:58 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
27 03:00:16 00:56:00 سر سفره خدا 20 0 ویژه برنامه ها
31 04:05:22 00:22:41 سر سفره خدا 0 ویژه برنامه ها
191 TP_64008020 16:00:10 01:15:00 سر سفره خدا 0 ویژه برنامه ها
236 AT01_64009020 21:25:11 00:01:53 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 03:00:00 00:57:00 سر سفره خدا 19 0 ویژه برنامه ها
36 04:05:41 00:22:22 سر سفره خدا 0 ویژه برنامه ها
174 TP_64008019 16:00:00 01:15:00 سر سفره خدا 0 ویژه برنامه ها
234 AT01_64009019 23:26:14 00:01:51 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
239 AT02_64009019 23:57:12 00:02:11 تیزر سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس