جستجو در کنداکتور

سر سفره خدا-4، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
3 ارتباط زنده 03:00:00 01:08:08 سر سفره خدا-4 19 0 ویژه برنامه ها
10 ارتباط زنده 04:19:15 00:30:20 سر سفره خدا-4 (ادامه)19 0 ویژه برنامه ها
140 16:00:07 01:21:00 سر سفره خدا-4 19 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
3 ارتباط زنده 03:00:00 01:06:36 سر سفره خدا-4 18 0 ویژه برنامه ها
10 ارتباط زنده 04:20:32 00:29:03 سر سفره خدا-4 18(ادامه) 0 ویژه برنامه ها
139 16:00:00 01:19:38 سر سفره خدا-4 18 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
3 ارتباط زنده 03:00:00 01:10:30 سر سفره خدا-4 17 0 ویژه برنامه ها
10 ارتباط زنده 04:21:14 00:29:00 سر سفره خدا-4 17(ادامه) 0 ویژه برنامه ها
130 16:00:45 01:21:00 سر سفره خدا-4 17 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
3 ارتباط زنده 03:00:20 01:11:00 سر سفره خدا-4 16 0 ویژه برنامه ها
10 ارتباط زنده 04:22:27 00:27:00 سر سفره خدا-4 16(ادامه) 0 ویژه برنامه ها
136 16:04:57 01:19:00 سر سفره خدا-4 16 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
3 ارتباط زنده 02:59:04 01:12:00 سر سفره خدا-4 13 0 ویژه برنامه ها
9 ارتباط زنده 04:23:03 00:27:00 سر سفره خدا-4 0 ویژه برنامه ها
141 16:00:34 01:20:31 سر سفره خدا-4 15 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
3 ارتباط زنده 02:59:03 01:11:00 سر سفره خدا-4 14 0 ویژه برنامه ها
9 ارتباط زنده 04:24:46 00:24:55 سر سفره خدا-4 0 ویژه برنامه ها
133 16:00:46 01:24:20 سر سفره خدا-4 14 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
3 ارتباط زنده 02:59:00 01:12:45 سر سفره خدا-4 13 0 ویژه برنامه ها
9 ارتباط زنده 04:26:38 00:23:03 سر سفره خدا-4 0 ویژه برنامه ها
163 16:00:12 01:19:12 سر سفره خدا-4 13 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
3 ارتباط زنده 02:59:00 01:14:40 سر سفره خدا-4 12 0 ویژه برنامه ها
9 ارتباط زنده 04:27:38 00:32:03 سر سفره خدا-4 0 ویژه برنامه ها
143 16:02:37 01:22:30 سر سفره خدا-4 12 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
3 ارتباط زنده 02:59:00 01:16:10 سر سفره خدا-4 5 0 ویژه برنامه ها
9 ارتباط زنده 04:28:43 00:30:58 سر سفره خدا-4 0 ویژه برنامه ها
154 16:00:42 01:23:06 سر سفره خدا-4 11 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
3 ارتباط زنده 03:00:00 01:19:00 سر سفره خدا-4 10 0 ویژه برنامه ها
147 16:00:18 01:19:00 سر سفره خدا-4 10 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
3 ارتباط زنده 03:00:20 01:19:00 سر سفره خدا-4 9 0 ویژه برنامه ها
153 16:02:03 01:19:00 سر سفره خدا-4 9 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
3 ارتباط زنده 02:59:13 01:19:27 سر سفره خدا-4 5 0 ویژه برنامه ها
144 16:05:12 01:19:27 سر سفره خدا-4 8 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
2 ارتباط زنده 03:00:00 01:19:28 سر سفره خدا-4 0 ویژه برنامه ها
154 16:00:16 01:22:10 سر سفره خدا-4 7 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
2 ارتباط زنده 03:00:00 01:20:24 سر سفره خدا-4 0 ویژه برنامه ها
156 16:00:25 01:23:56 سر سفره خدا-4 6 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
2 ارتباط زنده 03:00:00 01:21:24 سر سفره خدا-4 0 ویژه برنامه ها
158 Sare Sofre Khoda_05_ S05 16:00:06 01:17:22 سر سفره خدا-4 5 0 ویژه برنامه ها