جستجو در کنداکتور

سر سفره خدا-4، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 ارتباط زنده 16:00:43 01:22:35 سر سفره خدا-4 ویژه عید فطر 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
117 ارتباط زنده 16:01:36 01:20:00 سر سفره خدا-4 ویژه عید فطر 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
133 ارتباط زنده 16:00:35 01:21:07 سر سفره خدا-4 ویژه عید فطر 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 ارتباط زنده 03:00:00 00:57:35 سر سفره خدا-4 32 0 ویژه برنامه ها
10 ارتباط زنده 04:10:03 00:39:25 سر سفره خدا-4 (ادامه)32 0 ویژه برنامه ها
131 Sare Sofre Khoda - Tekrar E32 16:03:55 01:23:25 سر سفره خدا-4 31 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 ارتباط زنده 03:00:00 00:59:00 سر سفره خدا-4 31 0 ویژه برنامه ها
11 ارتباط زنده 04:10:34 00:38:53 سر سفره خدا-4 31 (ادامه) 0 ویژه برنامه ها
148 16:00:31 01:21:00 سر سفره خدا-4 31 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 ارتباط زنده 03:00:00 01:00:00 سر سفره خدا-4 30 0 ویژه برنامه ها
10 ارتباط زنده 04:11:05 00:38:23 سر سفره خدا-4 30 (ادامه) 0 ویژه برنامه ها
137 16:03:22 01:19:00 سر سفره خدا-4 30 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 ارتباط زنده 03:00:00 01:00:30 سر سفره خدا-4 29 0 ویژه برنامه ها
10 ارتباط زنده 04:11:32 00:38:09 سر سفره خدا-4 29 (ادامه) 0 ویژه برنامه ها
135 16:00:13 01:19:00 سر سفره خدا-4 29 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 ارتباط زنده 03:00:00 01:00:58 سر سفره خدا-4 28 0 ویژه برنامه ها
11 ارتباط زنده 04:12:38 00:36:57 سر سفره خدا-4 (ادامه)28 0 ویژه برنامه ها
129 16:09:03 01:19:55 سر سفره خدا-4 28 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 ارتباط زنده 03:00:00 01:01:56 سر سفره خدا-4 27 0 ویژه برنامه ها
11 ارتباط زنده 04:13:21 00:36:14 سر سفره خدا-4 (ادامه)27 0 ویژه برنامه ها
130 16:02:12 01:20:32 سر سفره خدا-4 27 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 ارتباط زنده 03:00:00 01:01:58 سر سفره خدا-4 26 0 ویژه برنامه ها
10 ارتباط زنده 04:13:35 00:33:02 سر سفره خدا-4 (ادامه)26 0 ویژه برنامه ها
155 16:00:01 01:20:02 سر سفره خدا-4 26 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 ارتباط زنده 03:00:00 01:03:17 سر سفره خدا-4 25 0 ویژه برنامه ها
10 ارتباط زنده 04:14:40 00:33:02 سر سفره خدا-4 (ادامه)25 0 ویژه برنامه ها
144 Sare Sofre Khoda - Tekrar E25 16:00:18 01:20:32 سر سفره خدا-4 25 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 ارتباط زنده 03:00:00 01:03:30 سر سفره خدا-4 24 0 ویژه برنامه ها
11 ارتباط زنده 04:15:27 00:34:13 سر سفره خدا-4 24 (ادامه) 0 ویژه برنامه ها
134 16:00:11 01:21:00 سر سفره خدا-4 24 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 ارتباط زنده 03:00:00 01:04:00 سر سفره خدا-4 23 0 ویژه برنامه ها
10 ارتباط زنده 04:16:38 00:33:02 سر سفره خدا-4 23 (ادامه) 0 ویژه برنامه ها
141 Sare Sofre Khoda-23 16:00:10 01:22:21 سر سفره خدا-4 23 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 ارتباط زنده 03:00:00 01:04:30 سر سفره خدا-4 22 0 ویژه برنامه ها
10 ارتباط زنده 04:17:04 00:32:00 سر سفره خدا-4 22 (ادامه) 0 ویژه برنامه ها
143 16:00:05 01:21:00 سر سفره خدا-4 22 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
4 ارتباط زنده 03:00:00 01:05:42 سر سفره خدا-4 21 0 ویژه برنامه ها
11 ارتباط زنده 04:17:11 00:32:24 سر سفره خدا-4 (ادامه)21 0 ویژه برنامه ها
128 16:06:14 01:21:00 سر سفره خدا-4 21 0 ویژه برنامه ها