جستجو در کنداکتور

سطل سحرآمیز، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 RT4202 15:44:45 00:00:25 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 0 آرم استیشن
131 CO_54181005 15:45:10 00:11:57 سطل سحرآمیز 3 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
161 RT4202 19:12:48 00:00:25 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 0 آرم استیشن
162 CO_54181003 19:13:13 00:14:22 سطل سحرآمیز 62 62 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
135 RT4202 15:42:47 00:00:25 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 0 آرم استیشن
136 CO_54181003 15:43:12 00:14:22 سطل سحرآمیز 62 62 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 RT4202 19:14:55 00:00:25 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 0 آرم استیشن
151 CO_54097013 19:15:20 00:11:06 سطل سحرآمیز 61 62 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
134 E_RT4202 15:44:59 00:00:25 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 0 آرم استیشن
135 E_CO_54097013 15:45:24 00:11:00 سطل سحرآمیز 61 62 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
157 RT4202 19:13:41 00:00:25 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 0 آرم استیشن
158 CO_54097012 19:14:06 00:10:51 سطل سحرآمیز 60 62 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
133 RT4202 15:44:42 00:00:25 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 0 آرم استیشن
134 CO_54097012 15:45:07 00:10:51 سطل سحرآمیز 60 62 مجموعه خارجی
149 NM1573 17:24:32 00:01:06 آنونس مجموعه سطل سحرآمیز 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
141 NM1573 17:22:10 00:01:06 آنونس مجموعه سطل سحرآمیز 0 تیزر و آنونس
162 RT4202 19:14:53 00:00:25 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 0 آرم استیشن
163 CO_54097011 19:15:18 00:11:04 سطل سحرآمیز 59 62 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
138 RT4202 15:44:38 00:00:25 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 0 آرم استیشن
139 CO_54097011 15:45:03 00:11:04 سطل سحرآمیز 59 62 مجموعه خارجی
162 NM1554 17:51:47 00:01:38 آنونس مجموعه سطل سحرآمیز 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
164 RT4202 19:13:47 00:00:25 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 0 آرم استیشن
165 CO_54097010 19:14:12 00:11:10 سطل سحرآمیز 58 62 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 RT4202 15:44:42 00:00:25 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 0 آرم استیشن
140 CO_54097010 15:45:07 00:11:10 سطل سحرآمیز 58 62 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 NM1554 15:46:44 00:01:38 آنونس مجموعه سطل سحرآمیز 0 تیزر و آنونس
177 RT4202 19:15:21 00:00:25 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 0 آرم استیشن
178 CO_54097009 19:15:46 00:11:11 سطل سحرآمیز 57 62 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 RT4202 15:44:35 00:00:25 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 0 آرم استیشن
147 CO_54097009 15:45:00 00:11:11 سطل سحرآمیز 57 62 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
183 RT4202 19:15:03 00:00:25 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 0 آرم استیشن
184 CO_54097008 19:15:28 00:11:11 سطل سحرآمیز 56 62 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
127 RT4202 15:43:10 00:00:25 آرم تایم (سطل سحرآمیز) 0 آرم استیشن
128 CO_54097008 15:43:35 00:11:11 سطل سحرآمیز 56 62 مجموعه خارجی