جستجو در کنداکتور

سفرهای محمدامین، 6 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
129 TP_57367005 20:00:04 00:18:21 سفرهای محمدامین 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 TP_57367005 15:00:07 00:18:21 سفرهای محمدامین 5 0 مجموعه ایرانی
173 TP_57367004 20:00:02 00:18:33 سفرهای محمدامین 7 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
118 TP_57367004 15:00:01 00:18:33 سفرهای محمدامین 4 0 مجموعه ایرانی
177 TP_57367003 20:00:00 00:19:09 سفرهای محمدامین 6 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
115 TP_57367003 15:00:01 00:19:09 سفرهای محمدامین 0 مجموعه ایرانی
168 TP_57367002 20:00:00 00:20:04 سفرهای محمدامین 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
109 TP_57367002 15:00:00 00:20:04 سفرهای محمدامین 2 0 مجموعه ایرانی
157 TP_57367001 20:00:00 00:17:58 سفرهای محمدامین 1 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
115 TP_57367001 15:00:01 00:17:58 سفرهای محمدامین 0 مجموعه ایرانی