جستجو در کنداکتور

سفری به سرزمین خون و خاکستر، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
192 RT4713 21:00:04 00:00:20 آرم تایم (سینمایی سفری به سرزمین خون و خاکستر) 0 آرم استیشن
193 TP_84687146 21:00:24 01:41:16 سینمایی سفری به سرزمین خون و خاکستر 0 سینمایی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 RT4713 14:06:36 00:00:20 آرم تایم (سینمایی سفری به سرزمین خون و خاکستر) 0 آرم استیشن
126 TP_84687146 14:06:56 01:41:16 سینمایی سفری به سرزمین خون و خاکستر 0 سینمایی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 RT4339 14:06:38 00:00:25 آرم تایم (سینمایی سفری به سرزمین خون و خاکستر) 0 آرم استیشن
123 MO_84596001 14:07:03 01:29:59 سینمایی سفری به سرزمین خون و خاکستر 0 سینمایی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 E_NC1612 17:26:45 00:02:00 آنونس سینمایی سفری به سرزمین خون و خاکستر 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
2 E_RT4030 00:14:56 00:00:25 آرم تایم (سفری به سرزمین خون و خاکستر) 0 آرم استیشن
3 E_SE_74051013 00:15:21 00:12:55 سفری به سرزمین خون و خاکستر 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
0 E_RT4042 00:00:00 00:00:25 آرم تایم (سفری به سرزمین خون و خاکستر) 0 آرم استیشن
1 box 12_SE_74051012 00:00:25 00:23:52 سفری به سرزمین خون و خاکستر 12 0 مجموعه ایرانی
181 E_RT4042 19:59:58 00:00:25 ارم تایم (سفری به سرزمین خون و خاکستر) 0 آرم استیشن
182 E_SE_74051013 20:00:23 00:12:55 سفری به سرزمین خون و خاکستر 13 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 E_RT4042 00:14:34 00:00:25 آرم تایم (سفری به سرزمین خون و خاکستر) 0 آرم استیشن
6 SE_74051009 00:14:59 00:12:31 سفری به سرزمین خون و خاکستر 9 0 مجموعه ایرانی
198 E_RT4042 19:59:43 00:00:25 ارم تایم (سفری به سرزمین خون و خاکستر) 0 آرم استیشن
199 box 12_SE_74051012 20:00:08 00:23:52 سفری به سرزمین خون و خاکستر 12 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
2 E_RT4034 00:11:41 00:00:25 آرم تایم (سفری به سرزمین خون و خاکستر) 0 آرم استیشن
3 SE_74051008 00:12:06 00:12:30 سفری به سرزمین خون و خاکستر 8 0 مجموعه ایرانی
41 E_RT4034 05:44:39 00:00:25 ارم تایم (سفری به سرزمین خون و خاکستر) 0 آرم استیشن
42 SE_74051008 05:45:04 00:12:30 سفری به سرزمین خون و خاکستر 8 0 مجموعه ایرانی
203 E_RT4042 20:15:13 00:00:25 ارم تایم (سفری به سرزمین خون و خاکستر) 0 مجموعه خارجی
204 SE_74051009 20:15:38 00:12:31 سفری به سرزمین خون و خاکستر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
236 SE_74051008 20:15:22 00:12:30 سفری به سرزمین خون و خاکستر 8 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 SE_74051006 00:15:14 00:11:49 سفری به سرزمین خون و خاکستر 6 0 مجموعه ایرانی
46 SE_74051006 05:45:21 00:11:49 سفری به سرزمین خون و خاکستر 6 0 مجموعه ایرانی
238 SE_74051007 20:15:14 00:12:26 سفری به سرزمین خون و خاکستر 7 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
212 RT4042 20:13:44 00:00:25 آرم تایم (سفری به سرزمین خون و خاکستر) 0 آرم استیشن
213 SE_74051006 20:14:09 00:11:49 سفری به سرزمین خون و خاکستر 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
42 RT4042 05:51:59 00:00:25 آرم تایم (سفری به سرزمین خون و خاکستر) 0 آرم استیشن
238 RT4042 20:12:23 00:00:25 آرم تایم (سفری به سرزمین خون و خاکستر) 0 آرم استیشن
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
228 RT4042 20:12:52 00:00:25 آرم تایم (سفری به سرزمین خون و خاکستر) 0 آرم استیشن
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 RT4042 00:15:07 00:00:25 آرم تایم (سفری به سرزمین خون و خاکستر) 0 آرم استیشن
6 SE_74051002 00:15:32 00:12:20 سفری به سرزمین خون و خاکستر 2 0 مجموعه ایرانی
42 SE_74051002 05:45:23 00:12:20 سفری به سرزمین خون و خاکستر 2 0 مجموعه ایرانی
232 RT4042 20:12:07 00:00:25 آرم تایم (سفری به سرزمین خون و خاکستر) 0 آرم استیشن
233 SE_74051003 20:12:32 00:12:07 سفری به سرزمین خون و خاکستر 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
5 SE_74051001 00:15:04 00:11:16 سفری به سرزمین خون و خاکستر 2 0 مجموعه ایرانی
40 SE_74051001 05:46:36 00:11:16 سفری به سرزمین خون و خاکستر 1 0 مجموعه ایرانی
216 RT4042 20:10:18 00:00:25 آرم تایم (سفری به سرزمین خون و خاکستر) 0 آرم استیشن
217 SE_74051002 20:10:43 00:12:20 سفری به سرزمین خون و خاکستر 0 مجموعه ایرانی