جستجو در کنداکتور

سوره قدر، 3 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
181 soore ghadr- 001 19:27:04 00:00:44 سوره قدر 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 soore ghadr- 003 18:26:13 00:00:54 سوره قدر 0 مجموعه ایرانی
178 soore ghadr- 001 19:23:11 00:00:44 سوره قدر 0 مجموعه ایرانی
208 soore ghadr- 002 21:32:20 00:00:34 سوره قدر 2 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
174 soore ghadr- 003 19:22:41 00:00:54 سوره قدر 3 0 مجموعه ایرانی
200 soore ghadr- 001 21:27:27 00:00:44 سوره قدر 1 0 مجموعه ایرانی