جستجو در کنداکتور

شنگول آباد-2، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
212 CO_44371018 20:30:10 00:18:31 شنگول آباد-2 17 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
169 CO_44371018 16:30:55 00:18:31 شنگول آباد-2 17 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 RT4149 16:29:39 00:00:25 آرم تایم(شنگول آباد-2) 0 آرم استیشن
154 CO_74136017 16:30:04 00:18:21 شنگول آباد-2 16 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 CO_74136016 16:30:08 00:21:55 شنگول آباد-2 15 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 RT4149 16:29:35 00:00:25 آرم تایم(شنگول آباد-2) 0 آرم استیشن
148 CO_74136015 16:30:00 00:18:30 شنگول آباد-2 14 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 RT4149 16:29:42 00:00:25 آرم تایم(شنگول آباد-2) 0 آرم استیشن
147 CO_74136014 16:30:07 00:17:50 شنگول آباد-2 13 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
194 CO_74136013 20:30:31 00:21:31 شنگول آباد-2 12 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 CO_74136013 16:30:53 00:21:31 شنگول آباد-2 12 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
191 RT4149 20:29:41 00:00:25 آرم تایم (شنگول آباد-2) 0 آرم استیشن
192 CO_74136012 20:30:06 00:18:50 شنگول آباد-2 11 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 RT4149 16:29:41 00:00:25 آرم تایم(شنگول آباد-2) 0 آرم استیشن
151 CO_74136012 16:30:06 00:18:50 شنگول آباد-2 11 17 مجموعه ایرانی
168 NM1469 18:23:59 00:02:09 آنونس مجموعه شنگول آباد-2 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
202 RT4149 20:29:55 00:00:25 آرم تایم (شنگول آباد-2) 0 آرم استیشن
203 CO_74136011 20:30:20 00:18:24 شنگول آباد-2 10 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
177 RT4149 20:30:07 00:00:25 آرم تایم (شنگول آباد-2) 0 آرم استیشن
178 CO_74136010 20:30:32 00:20:39 شنگول آباد-2 9 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 CO_74136010 16:30:04 00:20:39 شنگول آباد-2 9 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 NM1469 17:35:06 00:02:09 آنونس مجموعه شنگول آباد-2 0 تیزر و آنونس
193 RT4149 20:29:36 00:00:25 آرم تایم (شنگول آباد-2) 0 آرم استیشن
194 CO_74136009 20:30:01 00:18:26 شنگول آباد-2 8 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 RT4149 16:29:37 00:00:25 آرم تایم(شنگول آباد-2) 0 آرم استیشن
147 CO_74136009 16:30:02 00:18:26 شنگول آباد-2 8 17 مجموعه ایرانی
166 NM1469 18:24:00 00:02:09 آنونس مجموعه شنگول آباد-2 0 تیزر و آنونس