جستجو در کنداکتور

شنگول آباد-2، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
194 RT4149 20:30:08 00:00:25 آرم تایم (شنگول آباد-2) 0 آرم استیشن
195 CO_74136009 20:30:33 00:18:26 شنگول آباد-2 8 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 RT4149 16:29:37 00:00:25 آرم تایم(شنگول آباد-2) 0 آرم استیشن
147 CO_74136009 16:30:02 00:18:26 شنگول آباد-2 8 17 مجموعه ایرانی
166 NM1469 18:24:00 00:02:09 آنونس مجموعه شنگول آباد-2 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
199 RT4149 20:30:00 00:00:25 آرم تایم (شنگول آباد-2) 0 آرم استیشن
200 CO_74136008 20:30:25 00:20:46 شنگول آباد-2 7 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
143 NM1469 16:12:55 00:02:09 آنونس مجموعه شنگول آباد-2 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 NM1469 16:12:38 00:02:09 آنونس مجموعه شنگول آباد-2 0 تیزر و آنونس
188 CO_74136007 20:30:05 00:18:49 شنگول آباد-2 6 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 CO_74136007 16:30:16 00:18:49 شنگول آباد-2 6 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
185 RT4149 20:30:08 00:00:25 آرم تایم (شنگول آباد-2) 0 آرم استیشن
186 CO_74136006 20:30:33 00:18:29 شنگول آباد-2 5 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
156 NM1469 16:13:32 00:02:09 آنونس مجموعه شنگول آباد-2 0 تیزر و آنونس
210 CO_74136005 20:30:09 00:18:57 شنگول آباد-2 4 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
134 NM1469 15:52:41 00:02:09 آنونس مجموعه شنگول آباد-2 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
167 CO_74136004 20:30:00 00:19:19 شنگول آباد-2 14 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
182 CO_74136003 20:31:52 00:17:37 شنگول آباد-2 34 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
180 CO_74136002 20:34:12 00:18:43 شنگول آباد-2 33 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
156 CO_4437118 17:30:08 00:18:29 شنگول آباد-2 17 17 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
172 CO_4437117 17:30:31 00:18:19 شنگول آباد-2 16 18 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 CO_4437116 17:30:24 00:21:57 شنگول آباد-2 15 18 مجموعه ایرانی