جستجو در کنداکتور

شهر قصه، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 RT1201 09:29:40 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
37 CO_81037087 09:30:00 00:06:44 شهر قصه 81 120 مجموعه ایرانی
113 RT1201 12:59:52 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
114 CO_81037086 13:00:12 00:10:03 شهر قصه 80 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
38 RT1201 09:29:39 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
39 CO_81037086 09:29:59 00:10:03 شهر قصه 80 120 مجموعه ایرانی
115 RT1201 12:59:52 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
116 CO_81037085 13:00:12 00:06:53 شهر قصه 79 120 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 NM20282 08:38:44 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
38 RT1201 09:30:13 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
39 CO_81037085 09:30:33 00:06:53 شهر قصه 79 120 مجموعه ایرانی
106 NM20282 12:37:57 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
115 RT1201 13:00:02 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
116 CO_81037080 13:00:22 00:06:48 شهر قصه 78 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 RT1201 09:30:14 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
38 E_CO_81037080 09:30:34 00:06:48 شهر قصه 78 120 مجموعه ایرانی
106 NM20282 12:38:42 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
114 RT1201 12:59:53 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
115 E_CO_81037083 13:00:13 00:07:46 شهر قصه 77 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 NM20282 08:57:50 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
37 RT1201 09:30:29 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
38 CO_81037083 09:30:49 00:07:46 شهر قصه 77 120 مجموعه ایرانی
114 RT1201 12:59:41 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
115 CO_81037082 13:00:01 00:06:22 شهر قصه 76 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
37 RT1201 09:30:27 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
38 CO_81037082 09:30:47 00:06:22 شهر قصه 76 120 مجموعه ایرانی
114 RT1201 13:00:09 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
115 CO_81037081 13:00:29 00:06:32 شهر قصه 75 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 RT1201 09:30:11 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
35 CO_81037081 09:30:31 00:06:32 شهر قصه 75 120 مجموعه ایرانی
95 NM20282 12:28:24 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
105 RT1201 12:59:48 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
106 CO_81037080 13:00:08 00:06:48 شهر قصه 74 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 E_NM20282 08:54:26 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
28 E_RT1201 09:31:24 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
29 E_CO_81037080 09:31:44 00:06:48 شهر قصه 74 120 مجموعه ایرانی
67 E_NM20282 11:41:31 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
95 E_RT1201 13:00:01 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
96 E_CO_81037079 13:00:21 00:08:23 شهر قصه 73 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 RT1201 09:29:45 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
33 CO_81037079 09:30:05 00:08:23 شهر قصه 73 120 مجموعه ایرانی
102 RT1201 12:59:40 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
103 CO_81037078 13:00:00 00:06:17 شهر قصه 72 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 RT1201 09:29:49 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
33 CO_81037078 09:30:09 00:06:17 شهر قصه 72 120 مجموعه ایرانی
100 RT1201 13:00:02 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
101 CO_81037077 13:00:22 00:06:25 شهر قصه 71 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 RT1201 09:29:57 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
34 CO_81037077 09:30:17 00:06:25 شهر قصه 71 120 مجموعه ایرانی
104 RT1201 13:00:02 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
105 CO_81037076 13:00:22 00:07:11 شهر قصه 70 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
34 RT1201 09:30:24 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
35 CO_81037076 09:30:44 00:07:11 شهر قصه 70 120 مجموعه ایرانی
112 RT1201 12:59:40 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
113 CO_81037075 13:00:00 00:09:14 شهر قصه 69 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
35 RT1201 09:30:05 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
36 CO_81037075 09:30:25 00:09:14 شهر قصه 69 120 مجموعه ایرانی
111 RT1201 12:59:57 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
112 CO_81037074 13:00:17 00:06:22 شهر قصه 68 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 RT1201 09:30:05 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
34 CO_81037074 09:30:25 00:06:22 شهر قصه 68 120 مجموعه ایرانی
109 RT1201 13:00:05 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
110 CO_81037073 13:00:25 00:05:57 شهر قصه 67 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 RT1201 09:29:44 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
33 CO_81037073 09:30:04 00:05:57 شهر قصه 67 120 مجموعه ایرانی
107 RT1201 13:00:05 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
108 CO_81037071 13:00:25 00:10:55 شهر قصه 66 120 مجموعه ایرانی