جستجو در کنداکتور

شهر قصه، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1098 08:44:57 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
23 CO_61041006 08:45:17 00:05:15 شهر قصه-2 0 مجموعه ایرانی
60 RT1098 11:01:15 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
61 CO_61041007 11:01:35 00:05:48 شهر قصه-2 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 RT1098 08:45:01 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
19 CO_61041005 08:45:21 00:07:44 شهر قصه 0 مجموعه ایرانی
59 RT1098 11:04:26 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
60 CO_61041006 11:04:46 00:05:15 شهر قصه-2 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 RT1098 08:44:45 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
22 CO_61041004 08:45:05 00:05:56 شهر قصه 0 مجموعه ایرانی
64 RT1098 11:04:16 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
65 CO_61041005 11:04:36 00:07:44 شهر قصه 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 RT1098 08:45:02 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
20 CO_61041003 08:45:22 00:06:11 شهر قصه-2 0 مجموعه ایرانی
63 RT1098 11:02:16 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
64 CO_61041004 11:02:36 00:05:56 شهر قصه-2 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 RT1098 08:44:40 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
26 CO_61041002 08:45:00 00:07:36 شهر قصه-2 0 مجموعه ایرانی
66 RT1098 11:03:34 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
67 CO_61041003 11:03:54 00:06:11 شهر قصه-2 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1098 08:45:19 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
23 CO_61041001 08:45:39 00:08:14 شهر قصه-2 0 مجموعه ایرانی
61 RT1098 11:04:10 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
62 CO_61041002 11:04:30 00:07:36 شهر قصه-2 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 RT1098 08:44:41 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
24 CO_61041120 08:45:01 00:08:55 شهر قصه-2 120 120 مجموعه ایرانی
64 RT1098 10:59:54 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
65 CO_61041001 11:00:14 00:08:14 شهر قصه-2 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 RT1098 08:45:01 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
22 CO_61041119 08:45:21 00:08:11 شهر قصه-2 119 120 مجموعه ایرانی
59 RT1098 11:01:53 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
60 CO_61041120 11:02:13 00:08:55 شهر قصه-2 120 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 RT1098 08:45:02 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
20 CO_61041118 08:45:22 00:05:52 شهر قصه 118 120 مجموعه ایرانی
41 NM20188 10:09:55 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
58 RT1098 11:00:00 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
59 CO_61041119 11:00:20 00:08:11 شهر قصه-2 119 120 مجموعه ایرانی
110 NM20188 13:57:13 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 NM20188 08:26:53 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
21 RT1098 08:44:55 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
22 CO_61041117 08:45:15 00:06:30 شهر قصه 104 120 مجموعه ایرانی
62 RT1098 10:59:47 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
63 CO_61041118 11:00:07 00:05:52 شهر قصه 118 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
19 RT1098 08:44:41 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
20 CO_61041116 08:45:01 00:08:20 شهر قصه 116 120 مجموعه ایرانی
60 RT1098 11:00:11 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
61 CO_61041117 11:00:31 00:06:30 شهر قصه 117 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
22 RT1098 08:44:42 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
23 CO_61041115 08:45:02 00:08:24 شهر قصه 115 120 مجموعه ایرانی
63 RT1098 11:04:53 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
64 CO_61041116 11:05:13 00:08:20 شهر قصه 116 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 RT1098 08:45:09 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
22 CO_61041114 08:45:29 00:05:45 شهر قصه 114 120 مجموعه ایرانی
63 RT1098 11:05:07 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
64 CO_61041115 11:05:27 00:08:24 شهر قصه 115 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 RT1098 08:44:41 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
25 CO_61041113 08:45:01 00:05:57 شهر قصه-2 113 120 مجموعه ایرانی
65 RT1098 11:01:53 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
66 CO_61041114 11:02:13 00:05:45 شهر قصه-2 114 120 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 RT1098 08:44:40 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
22 CO_61041112 08:45:00 00:08:14 شهر قصه-2 112 120 مجموعه ایرانی
48 NM20168 10:11:14 00:01:30 آنونس مجموعه شهر قصه 0 تیزر و آنونس
63 RT1098 11:05:14 00:00:20 آرم تایم (شهر قصه) 0 آرم استیشن
64 CO_61041113 11:05:34 00:05:57 شهر قصه-2 113 120 مجموعه ایرانی