جستجو در کنداکتور

فوتبال رباتی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
195 NM1379 15:57:02 00:01:50 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
52 NM1379 06:23:13 00:01:50 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
174 NM1379 16:54:30 00:01:50 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT4004 01:59:55 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
15 SE_64105052 02:00:20 00:21:27 فوتبال رباتی 0 مجموعه خارجی
16 NM1379 02:21:47 00:01:50 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 0 تیزر و آنونس
160 NM1379 16:56:03 00:01:50 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 0 تیزر و آنونس
214 RT4004 22:29:35 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
215 SE_64105052 22:30:00 00:21:27 فوتبال رباتی 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
16 RT4004 01:59:51 00:00:25 ارم تایم (فوتبال رباتی ) 0 آرم استیشن
17 SE_64105051 02:00:16 00:22:04 فوتبال رباتی 51 0 مجموعه خارجی
159 RT4004 14:00:50 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
160 SE_64105051 14:01:15 00:22:04 فوتبال رباتی 51 0 مجموعه خارجی
198 RT4004 17:59:37 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
199 SE_64105052 18:00:02 00:21:27 فوتبال رباتی 52 0 مجموعه خارجی
236 RT4004 22:29:39 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
237 SE_64105051 22:30:04 00:22:04 فوتبال رباتی 51 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT4004 01:59:50 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
15 SE_64105050 02:00:15 00:21:57 فوتبال رباتی 50 0 مجموعه خارجی
163 RT4004 14:00:50 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
164 SE_64105050 14:01:15 00:21:57 فوتبال رباتی 50 0 مجموعه خارجی
187 NM1379 16:56:00 00:01:50 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 0 تیزر و آنونس
199 RT4004 17:59:34 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
200 SE_64105051 17:59:59 00:22:04 فوتبال رباتی 51 0 مجموعه خارجی
241 RT4004 22:30:11 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
242 SE_64105050 22:30:36 00:21:57 فوتبال رباتی 50 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 RT4004 01:59:57 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
15 SE_64105049 02:00:22 00:21:27 فوتبال رباتی 49 0 مجموعه خارجی
169 RT4004 14:00:50 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
170 SE_64105049 14:01:15 00:21:27 فوتبال رباتی 49 0 مجموعه خارجی
209 RT4004 17:59:48 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
210 SE_64105050 18:00:13 00:21:57 فوتبال رباتی 50 0 مجموعه خارجی
250 RT4004 22:29:41 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
251 SE_64105049 22:30:06 00:21:27 فوتبال رباتی 49 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
17 SE_64105048 01:59:59 00:21:06 فوتبال رباتی 48 0 مجموعه خارجی
168 RT4004 14:00:50 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
169 SE_64105048 14:01:15 00:21:06 فوتبال رباتی 48 0 مجموعه خارجی
190 NM1379 15:57:03 00:01:50 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 0 تیزر و آنونس
207 RT4004 17:59:35 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
208 SE_64105049 18:00:00 00:21:27 فوتبال رباتی 49 0 مجموعه خارجی
250 RT4004 22:29:39 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
251 SE_64105048 22:30:04 00:21:06 فوتبال رباتی 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
51 NM1379 06:27:48 00:01:50 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 0 تیزر و آنونس
221 RT4004 17:59:34 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
222 SE_64105048 17:59:59 00:21:06 فوتبال رباتی 48 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 NM1379 01:57:26 00:01:50 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 0 تیزر و آنونس
183 NM1379 16:55:29 00:01:50 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
10 SE_64105047 02:00:02 00:21:24 فوتبال رباتی 0 مجموعه خارجی
214 RT4004 22:29:35 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
215 SE_64105047 22:30:00 00:21:24 فوتبال رباتی 47 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
102 RT4004 14:00:50 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
103 SE_64105046 14:01:15 00:21:29 فوتبال رباتی 0 مجموعه خارجی
148 RT4004 17:59:39 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
149 SE_64105047 18:00:04 00:21:24 فوتبال رباتی 47 0 مجموعه خارجی
198 RT4004 22:29:35 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
199 SE_64105046 22:30:00 00:21:29 فوتبال رباتی 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
102 RT4004 14:00:50 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
103 SE_64105045 14:01:15 00:21:22 فوتبال رباتی 45 0 مجموعه خارجی
147 RT4004 17:59:34 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
148 SE_64105046 17:59:59 00:21:29 فوتبال رباتی 46 0 مجموعه خارجی
165 NM1358 19:42:51 00:01:50 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
102 RT4004 14:00:50 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
103 SE_64105044 14:01:15 00:21:14 فوتبال رباتی 44 0 مجموعه خارجی
141 RT4004 17:59:38 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
142 SE_64105045 18:00:03 00:21:22 فوتبال رباتی 45 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
108 RT4004 14:00:50 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
109 SE_64105043 14:01:15 00:19:45 فوتبال رباتی 43 0 مجموعه خارجی
153 RT4004 17:59:38 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
154 SE_64105044 18:00:03 00:21:14 فوتبال رباتی 44 0 مجموعه خارجی