جستجو در کنداکتور

فوتبال رباتی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
170 RT4296 19:57:08 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
171 B_SE_74399001 19:57:28 00:27:24 فوتبال رباتی 51 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
140 B_SE_74399001 17:00:43 00:27:24 فوتبال رباتی 51 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
189 RT4296 20:00:22 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
190 SE_74399052 20:00:42 00:22:04 فوتبال رباتی 50 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
143 SE_74399052 17:02:00 00:22:04 فوتبال رباتی 50 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
186 RT4296 19:59:57 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
187 SE_74399051 20:00:17 00:21:27 فوتبال رباتی 49 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
138 RT4296 16:59:47 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
139 SE_74399051 17:00:07 00:21:27 فوتبال رباتی 49 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
212 RT4296 20:00:23 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
213 SE_74399050 20:00:43 00:21:57 فوتبال رباتی 48 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 RT4296 17:00:05 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
152 SE_74399050 17:00:25 00:21:57 فوتبال رباتی 48 50 مجموعه خارجی
198 NM1662 19:57:44 00:01:07 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 0 تیزر و آنونس
231 NM1662 23:23:12 00:01:07 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
200 RT4296 20:00:01 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
201 SE_74399049 20:00:21 00:21:27 فوتبال رباتی 47 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 SE_74399049 17:00:22 00:21:27 فوتبال رباتی 47 50 مجموعه خارجی
218 NM1662 23:23:42 00:01:07 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
189 RT4296 19:59:47 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
190 SE_74399048 20:00:07 00:21:06 فوتبال رباتی 46 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 RT4296 17:00:01 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
145 SE_74399048 17:00:21 00:21:06 فوتبال رباتی 46 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
182 RT4296 19:59:40 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
183 SE_74399047 20:00:00 00:21:24 فوتبال رباتی 45 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 RT4296 16:59:47 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
151 SE_74399047 17:00:07 00:21:24 فوتبال رباتی 45 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
184 RT4296 19:59:49 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
185 SE_74399046 20:00:09 00:21:29 فوتبال رباتی 44 50 مجموعه خارجی