جستجو در کنداکتور

فوتبال رباتی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
133 SE04_57519032 15:30:00 00:20:05 فوتبال رباتی 2تکرار بازی آخر 0 مجموعه خارجی
204 SE03_57519031 21:30:01 00:22:32 فوتبال رباتی 3تکرار بازی آخر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 E_SE03_57519031 15:30:06 00:22:32 فوتبال رباتی 3تکرار بازی آخر 0 مجموعه خارجی
229 SE02_57519029 21:29:59 00:26:54 فوتبال رباتی تکرار بازی آخر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
119 SE02_57519029 15:30:03 00:26:54 فوتبال رباتی تکرار بازی آخر2 0 مجموعه خارجی
179 E_SE01_57519028 21:30:03 00:25:07 فوتبال رباتی تکرار بازی آخر 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 SE_57519028 15:29:45 00:25:07 تکرار بازی آخر فوتبال رباتی 1 0 مجموعه خارجی
189 SE_57519052 21:30:00 00:21:27 فوتبال رباتی 52 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
127 SE_57519052 15:30:16 00:21:27 فوتبال رباتی 0 مجموعه خارجی
188 SE_57519051 21:30:01 00:22:04 فوتبال رباتی 51 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
131 SE_57519051 15:30:12 00:22:04 فوتبال رباتی 51 52 مجموعه خارجی
201 SE_57519050 21:31:39 00:21:57 فوتبال رباتی 50 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
127 SE_57519050 15:30:00 00:21:57 فوتبال رباتی 50 52 مجموعه خارجی
206 SE_57519049 21:30:00 00:21:27 فوتبال رباتی 49 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 SE_57519049 15:32:18 00:21:27 فوتبال رباتی 49 0 مجموعه خارجی
189 SE_57519048 21:30:02 00:21:06 فوتبال رباتی 48 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 SE_57519048 15:30:02 00:21:06 فوتبال رباتی 48 0 مجموعه خارجی
209 SE_57519047 21:30:02 00:21:24 فوتبال رباتی 47 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 SE_57519047 15:30:00 00:21:24 فوتبال رباتی 47 0 مجموعه خارجی
190 SE_57519046 21:30:00 00:21:29 فوتبال رباتی 46 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 SE_57519046 15:30:01 00:21:29 فوتبال رباتی 46 0 مجموعه خارجی
196 SE_57519045 21:30:00 00:21:12 فوتبال رباتی 45 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
121 SE_57519045 15:30:02 00:21:12 فوتبال رباتی 45 0 مجموعه خارجی
193 SE_57519044 21:30:01 00:21:14 فوتبال رباتی 44 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
126 SE_57519044 15:30:01 00:21:14 فوتبال رباتی 44 0 مجموعه خارجی
198 SE_57519043 21:30:00 00:19:55 فوتبال رباتی 43 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 SE_57519043 15:38:09 00:19:55 فوتبال رباتی 43 0 مجموعه خارجی
191 SE_57519042 21:30:00 00:21:22 فوتبال رباتی 42 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
110 SE_57519042 15:37:09 00:21:22 فوتبال رباتی 42 0 مجموعه خارجی
171 SE_57519041 21:30:00 00:20:34 فوتبال رباتی 41 0 مجموعه خارجی