جستجو در کنداکتور

فوتبال رباتی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
182 RT4296 19:59:40 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
183 SE_74399047 20:00:00 00:21:24 فوتبال رباتی 45 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 RT4296 16:59:47 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
151 SE_74399047 17:00:07 00:21:24 فوتبال رباتی 45 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
184 RT4296 19:59:49 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
185 SE_74399046 20:00:09 00:21:29 فوتبال رباتی 44 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 SE_74399046 17:02:21 00:21:29 فوتبال رباتی 44 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
195 SE_74399045 20:01:07 00:21:22 فوتبال رباتی 43 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 RT4296 17:00:50 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
148 SE_74399045 17:01:10 00:21:22 فوتبال رباتی 43 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
190 RT4296 19:59:51 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
191 SE_74399044 20:00:11 00:21:14 فوتبال رباتی 42 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
162 RT4296 17:00:19 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
163 SE_74399044 17:00:39 00:21:14 فوتبال رباتی 42 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
203 RT4296 20:00:01 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
204 SE_74399043 20:00:21 00:20:01 فوتبال رباتی 41 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 SE_74399043 17:02:08 00:20:01 فوتبال رباتی 41 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
186 RT4296 19:59:56 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
187 SE_74399042 20:00:16 00:21:29 فوتبال رباتی 40 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 RT4296 16:59:43 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
154 SE_74399042 17:00:03 00:21:29 فوتبال رباتی 40 50 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
223 NM1662 22:10:02 00:01:07 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
188 RT4296 20:00:10 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
189 SE_74399041 20:00:30 00:20:37 فوتبال رباتی 39 52 مجموعه خارجی
202 NM1662 22:29:49 00:01:07 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
145 RT4296 16:59:58 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
146 SE_74399041 17:00:18 00:20:37 فوتبال رباتی 39 52 مجموعه خارجی