جستجو در کنداکتور

فوتبال رباتی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
121 RT4296 14:07:46 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
122 SE_74399022 14:08:06 00:22:22 فوتبال رباتی 20 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 RT4296 14:06:19 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
121 SE_74399021 14:06:39 00:22:13 فوتبال رباتی 19 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 RT4296 14:08:13 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
133 SE_74399019 14:08:33 00:22:04 فوتبال رباتی 17 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 RT4296 14:06:21 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
138 SE_74399016 14:06:41 00:22:12 فوتبال رباتی 16 52 مجموعه خارجی
179 RT4296 19:29:48 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
180 SE_74399016 19:30:08 00:22:12 فوتبال رباتی 16 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 NM1602 17:54:46 00:01:25 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 NM1602 17:55:05 00:01:25 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 0 تیزر و آنونس
184 RT4296 19:29:45 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
185 SE_74399015 19:30:05 00:22:16 فوتبال رباتی 9 26 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
172 NM1602 17:52:01 00:01:25 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
128 RT4296 14:08:13 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
129 SE_74399014 14:08:33 00:19:50 فوتبال رباتی 14 52 مجموعه خارجی
170 RT4296 19:30:08 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
171 SE_74399014 19:30:28 00:19:50 فوتبال رباتی 14 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 NM1602 18:23:18 00:01:25 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 RT4296 14:06:38 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
123 SE_74399013 14:06:58 00:20:54 فوتبال رباتی 13 52 مجموعه خارجی
179 RT4296 19:30:13 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
180 SE_74399013 19:30:33 00:20:54 فوتبال رباتی 13 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 RT4296 16:59:40 00:00:20 آرم تایم(فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
153 SE_74399013 17:00:00 00:20:54 فوتبال رباتی 13 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
188 SE_74399012 19:30:02 00:21:13 فوتبال رباتی 12 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 RT4296 16:59:54 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
161 SE_74399012 17:00:14 00:21:13 فوتبال رباتی 12 52 مجموعه خارجی
216 NM1602 20:54:22 00:01:25 آنونس مجموعه فوتبال رباتی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
126 RT4296 14:06:52 00:00:25 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
127 SE_74399011 14:07:17 00:20:19 فوتبال رباتی 11 52 مجموعه خارجی
196 RT4296 19:30:16 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
197 SE_74399011 19:30:36 00:20:19 فوتبال رباتی 11 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
167 RT4296 17:00:03 00:00:20 آرم تایم (فوتبال رباتی) 0 آرم استیشن
168 SE_74399011 17:00:23 00:20:19 فوتبال رباتی 11 52 مجموعه خارجی