جستجو در کنداکتور

قصه ما مثل شد-1، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
215 21:30:13 00:17:13 قصه ما مثل شد-1 30 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
220 CO_84734030 21:30:13 00:17:13 قصه ما مثل شد-1 29 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
209 CO_84734029 21:30:17 00:19:27 قصه ما مثل شد-1 28 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
216 CO_84734028 21:30:02 00:18:40 قصه ما مثل شد-1 27 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
212 CO_84734027 21:30:14 00:17:15 قصه ما مثل شد-1 26 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
217 CO_84734026 21:33:09 00:17:04 قصه ما مثل شد-1 25 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
216 CO_84734025 21:31:35 00:18:47 قصه ما مثل شد-1 24 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
222 CO_84734024 21:33:41 00:18:32 قصه ما مثل شد-1 23 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
213 CO_84734023 21:32:25 00:17:32 قصه ما مثل شد-1 22 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
219 CO_84734022 21:31:38 00:17:52 قصه ما مثل شد-1 21 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
209 CO_84734021 21:42:12 00:17:37 قصه ما مثل شد-1 20 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
219 CO_84734020 21:42:03 00:17:25 قصه ما مثل شد-1 19 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
219 CO_84734019 21:42:46 00:17:02 قصه ما مثل شد-1 18 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
207 CO_84734018 21:41:53 00:18:00 قصه ما مثل شد-1 17 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
212 CO_84734017 21:42:44 00:16:59 قصه ما مثل شد-1 16 0 مجموعه ایرانی