جستجو در کنداکتور

قندک و مثل‌ها، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 E_NM1564 17:22:49 00:01:07 آنونس مجموعه قندک و مثل‌ها 0 تیزر و آنونس
164 RT4235 18:59:44 00:00:25 آرم تایم (قندک و مثل‌ها) 0 آرم استیشن
165 B_CO_74357005 19:00:09 00:15:00 قندک و مثل‌ها 31,32 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 RT4235 15:29:36 00:00:25 آرم تایم (قندک و مثل‌ها) 0 آرم استیشن
131 B_CO_74357005 15:30:01 00:15:00 قندک و مثل‌ها 31,32 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 NM1564 16:53:47 00:01:07 آنونس مجموعه قندک و مثل‌ها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 B_CO_74357004 19:00:47 00:15:00 قندک و مثل‌ها 29و30 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
128 RT4235 15:31:19 00:00:25 آرم تایم (قندک و مثل‌ها) 0 آرم استیشن
129 B_CO_74357004 15:31:44 00:15:00 قندک و مثل‌ها 29,30 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
165 RT4235 19:05:15 00:00:25 آرم تایم(قندک و مثل‌ها) 0 آرم استیشن
166 B_CO_74357003 19:05:40 00:15:00 قندک و مثل‌ها 27و28 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 RT4235 15:31:13 00:00:25 آرم تایم (قندک و مثل‌ها) 0 آرم استیشن
126 B_CO_74357003 15:31:38 00:15:00 قندک و مثل‌ها 27,28 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
174 RT4235 19:05:16 00:00:25 آرم تایم (قندک و مثل‌ها) 0 آرم استیشن
175 B_CO_74357002 19:05:41 00:14:07 قندک و مثل‌ها 25,26 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
135 RT4235 15:29:37 00:00:25 آرم تایم (قندک و مثل‌ها) 0 آرم استیشن
136 B_CO_74357002 15:30:02 00:14:07 قندک و مثل‌ها 20 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
140 NM1558 16:54:40 00:01:12 آنونس مجموعه قندک و مثل‌ها 0 تیزر و آنونس
199 NM1558 21:25:46 00:01:12 آنونس مجموعه قندک و مثل‌ها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
162 B_CO_74357001 19:01:10 00:15:00 قندک و مثل‌ها 23و24 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 RT4235 15:29:58 00:00:25 آرم تایم (قندک و مثل‌ها) 0 آرم استیشن
126 B_CO_74357001 15:30:23 00:15:00 قندک و مثل‌ها 23و24 0 مجموعه خارجی
146 NM1558 17:55:43 00:01:12 آنونس مجموعه قندک و مثل‌ها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
170 RT4235 19:02:29 00:00:25 آرم تایم(قندک و مثل‌ها) 0 آرم استیشن
171 B_CO_74323005 19:02:54 00:14:39 قندک و مثل‌ها 21و22 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
135 RT4235 15:31:40 00:00:25 آرم تایم (قندک و مثل‌ها) 0 آرم استیشن
136 B_CO_74323005 15:32:05 00:14:39 قندک و مثل‌ها 21,22 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
183 RT4235 19:01:22 00:00:25 آرم تایم (قندک و مثل‌ها) 0 آرم استیشن
184 B_CO_74323004 19:01:47 00:15:00 قندک و مثل‌ها 19,20 0 مجموعه ایرانی