جستجو در کنداکتور

قهرمانان تنیس، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
179 RT4764 20:30:00 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
180 20:30:20 00:21:07 قهرمانان تنیس 34 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 RT4764 17:30:04 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
160 SE_70219036 17:30:24 00:21:58 قهرمانان تنیس 36 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
207 RT4764 20:30:31 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
208 SE_70219035 20:30:51 00:21:57 قهرمانان تنیس 35 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 RT4764 17:29:53 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
151 SE_70219035 17:30:13 00:21:57 قهرمانان تنیس 35 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
221 RT4764 20:29:56 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
222 SE_70219034 20:30:16 00:21:51 قهرمانان تنیس 34 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
170 RT4764 18:00:01 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
171 SE_70219034 18:00:21 00:21:51 قهرمانان تنیس 34 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
192 RT4764 20:30:00 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
193 SE_70219033 20:30:20 00:21:07 قهرمانان تنیس 33 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
169 RT4764 17:59:47 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
170 SE_70219033 18:00:07 00:21:07 قهرمانان تنیس 33 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
224 RT4764 20:29:51 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
225 SE_70219032 20:30:11 00:20:53 قهرمانان تنیس 32 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
162 RT4764 18:00:02 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
163 SE_70219032 18:00:22 00:20:53 قهرمانان تنیس 32 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
213 RT4764 20:29:56 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
214 SE_70219031 20:30:16 00:21:44 قهرمانان تنیس 31 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
173 RT4764 17:59:44 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
174 SE_70219031 18:00:04 00:21:44 قهرمانان تنیس 31 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
185 RT4764 20:29:59 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
186 SE_70219030 20:30:19 00:21:37 قهرمانان تنیس 30 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
166 RT4764 17:59:52 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
167 SE_70219030 18:00:12 00:21:37 قهرمانان تنیس 30 148 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
224 RT4764 20:30:00 00:00:20 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
225 SE_70219029 20:30:20 00:21:32 قهرمانان تنیس 29 148 مجموعه خارجی