جستجو در کنداکتور

قهرمانان تنیس، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
190 RT4196 19:30:13 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
191 SE_74044158 19:30:38 00:21:49 قهرمانان تنیس 148 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 RT4196 17:02:17 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
154 SE_74044158 17:02:42 00:21:49 قهرمانان تنیس 148 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
111 RT4196 14:07:02 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 0 آرم استیشن
112 SE_74044157 14:07:27 00:21:31 قهرمانان تنیس 147 158 مجموعه خارجی
167 RT4196 19:31:12 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
168 SE_74044157 19:31:37 00:21:31 قهرمانان تنیس 147 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
141 RT4196 16:59:42 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
142 SE_74044157 17:00:07 00:21:31 قهرمانان تنیس 147 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
112 RT4196 14:06:21 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
113 SE_74044156 14:06:46 00:20:57 قهرمانان تنیس 146 158 مجموعه خارجی
171 RT4196 19:32:03 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
172 SE_74044156 19:32:28 00:20:57 قهرمانان تنیس 146 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 RT4196 17:06:04 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
137 SE_74044156 17:06:29 00:20:57 قهرمانان تنیس 146 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
184 RT4196 19:30:57 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
185 SE_74044154 19:31:22 00:21:03 قهرمانان تنیس 145 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
140 RT4196 17:01:40 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
141 SE_74044154 17:02:05 00:21:03 قهرمانان تنیس 145 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 RT4196 14:07:02 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 0 آرم استیشن
131 SE_74044153 14:07:27 00:21:54 قهرمانان تنیس 144 158 مجموعه خارجی
193 RT4196 19:29:35 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
194 SE_74044153 19:30:00 00:21:54 قهرمانان تنیس 144 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 SE_74044153 17:00:26 00:21:54 قهرمانان تنیس 144 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 RT4196 14:06:19 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
148 SE_74044152 14:06:44 00:21:57 قهرمانان تنیس 143 158 مجموعه خارجی
208 RT4196 19:29:54 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
209 SE_74044152 19:30:19 00:21:57 قهرمانان تنیس 143 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 E_RT4196 17:01:56 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
145 E_SE_74044152 17:02:21 00:21:58 قهرمانان تنیس 143 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
198 E_NM1541 21:30:05 00:01:10 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
199 RT4196 19:30:13 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
200 SE_74044151 19:30:38 00:21:59 قهرمانان تنیس 142 158 مجموعه خارجی
219 NM1541 21:28:24 00:01:10 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
169 RT4196 16:59:37 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
170 SE_74044151 17:00:02 00:21:59 قهرمانان تنیس 142 158 مجموعه خارجی