جستجو در کنداکتور

قهرمانان تنیس، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
182 18:24:04 00:02:08 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 0 تیزر و آنونس
194 RT4130 19:29:53 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
195 SE_47119124 19:30:18 00:20:50 قهرمانان تنیس 118 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
184 RT4130 17:32:21 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
185 SE_47119124 17:32:46 00:20:50 قهرمانان تنیس 116 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
135 RT4130 14:08:03 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 0 آرم استیشن
136 SE_47119123 14:08:28 00:19:24 قهرمانان تنیس 117 158 مجموعه خارجی
206 RT4130 19:29:43 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
207 SE_47119123 19:30:08 00:19:24 قهرمانان تنیس 117 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
184 RT4130 17:31:08 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
185 SE_47119123 17:31:33 00:19:24 قهرمانان تنیس 117 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 RT4130 14:07:32 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
137 SE_47119122 14:07:57 00:21:12 قهرمانان تنیس 116 158 مجموعه خارجی
149 NM1487 15:25:43 00:02:08 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 0 تیزر و آنونس
205 RT4130 19:30:07 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
206 SE_47119122 19:30:32 00:21:12 قهرمانان تنیس 116 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 NM1487 15:21:24 00:02:08 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 0 تیزر و آنونس
168 RT4130 17:29:35 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
169 SE_47119122 17:30:00 00:21:12 قهرمانان تنیس 116 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
176 NM1487 18:24:04 00:02:08 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 0 تیزر و آنونس
188 RT4130 19:29:53 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
189 SE_47119121 19:30:18 00:20:44 قهرمانان تنیس 115 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
186 RT4130 17:32:00 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
187 SE_47119121 17:32:25 00:20:44 قهرمانان تنیس 115 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 RT4130 14:08:03 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 0 آرم استیشن
133 SE_47119120 14:08:28 00:21:20 قهرمانان تنیس 114 158 مجموعه خارجی
204 RT4130 19:30:01 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
205 SE_47119120 19:30:26 00:21:20 قهرمانان تنیس 117 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
176 RT4130 17:34:57 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
177 SE_47119120 17:35:22 00:21:20 قهرمانان تنیس 114 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
133 SE_47119119 14:08:28 00:21:34 قهرمانان تنیس 113 158 مجموعه خارجی
199 RT4130 19:30:26 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
200 SE_47119119 19:30:51 00:21:34 قهرمانان تنیس 113 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 NM1487 15:22:44 00:02:08 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 0 تیزر و آنونس
173 SE_47119119 17:28:00 00:21:34 قهرمانان تنیس 113 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
154 NM1487 16:27:10 00:02:08 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 0 تیزر و آنونس
183 RT4130 19:29:45 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
184 SE_47119118 19:30:10 00:22:01 قهرمانان تنیس 110 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
182 RT4130 17:32:35 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
183 SE_47119118 17:33:00 00:22:01 قهرمانان تنیس 112 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
138 RT4130 14:08:03 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 0 آرم استیشن
139 SE_47119116 14:08:28 00:21:55 قهرمانان تنیس 111 158 مجموعه خارجی
198 RT4130 19:30:27 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
199 SE_47119116 19:30:52 00:21:55 قهرمانان تنیس 111 158 مجموعه خارجی