جستجو در کنداکتور

قهرمانان تنیس، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
114 RT4130 14:00:50 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 0 آرم استیشن
115 SE_74044097 14:01:15 00:21:56 قهرمانان تنیس 91 158 مجموعه خارجی
175 RT4130 19:29:36 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
176 SE_74044097 19:30:01 00:21:56 قهرمانان تنیس 93 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 RT4130 16:59:48 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
153 SE_74044097 17:00:13 00:21:56 قهرمانان تنیس 93 158 مجموعه خارجی
171 NM1474 18:50:59 00:02:00 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 RT4130 14:00:50 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 0 آرم استیشن
125 SE_74044096 14:01:15 00:21:26 قهرمانان تنیس 92 158 مجموعه خارجی
187 RT4130 19:29:35 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
188 SE_74044096 19:30:00 00:21:26 قهرمانان تنیس 92 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
152 RT4130 16:59:38 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
153 SE_74044096 17:00:03 00:21:26 قهرمانان تنیس 92 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
166 NM1474 18:23:35 00:02:00 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 0 تیزر و آنونس
188 NM1474 20:28:37 00:02:00 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
178 RT4130 19:29:42 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
179 SE_74044095 19:30:07 00:22:01 قهرمانان تنیس 91 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 RT4130 16:59:48 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
148 SE_74044095 17:00:13 00:22:01 قهرمانان تنیس 91 158 مجموعه خارجی
171 NM1474 19:12:42 00:02:00 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
114 RT4130 14:00:50 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس ) 0 آرم استیشن
115 SE_74044094 14:01:15 00:20:50 قهرمانان تنیس 90 158 مجموعه خارجی
175 RT4130 19:29:36 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
176 SE_74044094 19:30:01 00:20:50 قهرمانان تنیس 90 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 SE_74044094 17:00:00 00:20:50 قهرمانان تنیس 90 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
131 RT4130 14:00:50 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
132 SE_74044093 14:01:15 00:21:37 قهرمانان تنیس 89 158 مجموعه خارجی
200 RT4130 19:29:50 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
201 SE_74044093 19:30:15 00:21:37 قهرمانان تنیس 89 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
143 RT4130 16:59:35 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
144 SE_74044093 17:00:00 00:21:37 قهرمانان تنیس 89 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
185 NM1474 20:28:01 00:02:00 آنونس مجموعه قهرمانان تنیس 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 RT4130 19:29:37 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
160 SE_74044092 19:30:02 00:21:36 قهرمانان تنیس 86 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 RT4130 16:59:37 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
152 SE_74044092 17:00:02 00:21:36 قهرمانان تنیس 88 158 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
110 RT4130 14:00:50 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
111 SE_74044091 14:01:15 00:20:18 قهرمانان تنیس 16 26 مجموعه خارجی
173 RT4130 19:30:00 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان تنیس) 0 آرم استیشن
174 SE_74044091 19:30:25 00:20:18 قهرمانان تنیس 87 158 مجموعه خارجی