جستجو در کنداکتور

قهرمانان مدرسه، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
191 RT4148 19:59:38 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان مدرسه) 0 آرم استیشن
192 B_CO_74167012 20:00:03 00:27:58 قهرمانان مدرسه 23و24 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 B_CO_74167012 16:02:43 00:27:58 قهرمانان مدرسه 23,24 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
187 RT4148 19:59:36 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان مدرسه) 0 آرم استیشن
188 B_CO_74167011 20:00:01 00:27:59 قهرمانان مدرسه 21,22 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 RT4148 15:59:41 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان مدرسه) 0 آرم استیشن
147 B_CO_74167011 16:00:06 00:27:59 قهرمانان مدرسه 21و22 0 مجموعه ایرانی
191 NM1468 20:19:04 00:02:14 آنونس مجموعه قهرمانان مدرسه 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
179 NM1468 18:51:17 00:02:14 آنونس مجموعه قهرمانان مدرسه 0 تیزر و آنونس
199 RT4148 19:59:37 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان مدرسه) 0 آرم استیشن
200 B_CO_74167010 20:00:02 00:27:23 قهرمانان مدرسه 19و20 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 B_CO_74167010 16:00:00 00:27:23 قهرمانان مدرسه 19,20 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 NM1468 15:53:17 00:02:14 آنونس مجموعه قهرمانان مدرسه 0 تیزر و آنونس
174 RT4148 19:59:42 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان مدرسه) 0 آرم استیشن
175 B_CO_74167009 20:00:07 00:28:00 قهرمانان مدرسه 17و18 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 RT4148 15:59:39 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان مدرسه) 0 آرم استیشن
148 B_CO_74167009 16:00:04 00:28:00 قهرمانان مدرسه 17و18 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
190 RT4148 19:59:42 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان مدرسه) 0 آرم استیشن
191 B_CO_74167008 20:00:07 00:28:00 قهرمانان مدرسه 15و16 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 RT4148 15:59:35 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان مدرسه) 0 آرم استیشن
143 B_CO_74167008 16:00:00 00:28:00 قهرمانان مدرسه 15و16 0 مجموعه ایرانی
194 NM1468 20:26:47 00:02:14 آنونس مجموعه قهرمانان مدرسه 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
177 NM1468 18:53:56 00:02:14 آنونس مجموعه قهرمانان مدرسه 0 تیزر و آنونس
196 RT4148 19:59:37 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان مدرسه) 0 آرم استیشن
197 B_CO_74167007 20:00:02 00:27:58 قهرمانان مدرسه 13و14 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 B_CO_74167007 16:00:09 00:27:58 قهرمانان مدرسه 13و14 0 مجموعه ایرانی
188 NM1468 20:12:58 00:02:14 آنونس مجموعه قهرمانان مدرسه 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 NM1468 15:52:43 00:02:14 آنونس مجموعه قهرمانان مدرسه 0 تیزر و آنونس
186 B_CO_74167006 20:00:04 00:28:00 قهرمانان مدرسه 11و12 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 RT4148 15:59:36 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان مدرسه) 0 آرم استیشن
140 B_CO_74167006 16:00:01 00:28:00 قهرمانان مدرسه 11و12 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
182 RT4148 19:59:43 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان مدرسه) 0 آرم استیشن
183 B_CO_74167005 20:00:08 00:28:00 قهرمانان مدرسه 9و10 0 مجموعه ایرانی