جستجو در کنداکتور

قهرمانان مدرسه، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
191 RT4148 19:59:58 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان مدرسه) 0 آرم استیشن
192 B_CO_74167008 20:00:08 00:28:00 قهرمانان مدرسه 15و16 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 RT4148 15:59:35 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان مدرسه) 0 آرم استیشن
143 B_CO_74167008 16:00:00 00:28:00 قهرمانان مدرسه 15و16 0 مجموعه ایرانی
194 NM1468 20:26:47 00:02:14 آنونس مجموعه قهرمانان مدرسه 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
177 NM1468 18:53:56 00:02:14 آنونس مجموعه قهرمانان مدرسه 0 تیزر و آنونس
196 RT4148 19:59:37 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان مدرسه) 0 آرم استیشن
197 B_CO_74167007 20:00:02 00:27:58 قهرمانان مدرسه 13و14 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 B_CO_74167007 16:00:09 00:27:58 قهرمانان مدرسه 13و14 0 مجموعه ایرانی
188 NM1468 20:12:58 00:02:14 آنونس مجموعه قهرمانان مدرسه 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 NM1468 15:52:43 00:02:14 آنونس مجموعه قهرمانان مدرسه 0 تیزر و آنونس
186 B_CO_74167006 20:00:04 00:28:00 قهرمانان مدرسه 11و12 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 RT4148 15:59:36 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان مدرسه) 0 آرم استیشن
140 B_CO_74167006 16:00:01 00:28:00 قهرمانان مدرسه 11و12 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
182 RT4148 19:59:43 00:00:25 آرم تایم(قهرمانان مدرسه) 0 آرم استیشن
183 B_CO_74167005 20:00:08 00:28:00 قهرمانان مدرسه 9و10 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 RT4148 15:59:59 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان مدرسه) 0 آرم استیشن
150 B_CO_74167005 16:00:24 00:28:00 قهرمانان مدرسه 9و10 0 مجموعه ایرانی
171 NM1468 18:10:29 00:02:14 آنونس مجموعه قهرمانان مدرسه 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
170 NM1468 17:23:05 00:02:14 آنونس مجموعه قهرمانان مدرسه 0 تیزر و آنونس
206 B_CO_74167004 20:00:00 00:27:19 قهرمانان مدرسه 7و8 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
133 B_CO_74167004 16:00:01 00:27:19 قهرمانان مدرسه 7و8 0 مجموعه ایرانی
178 NM1468 20:12:00 00:02:14 آنونس مجموعه قهرمانان مدرسه 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
126 NM1468 15:11:20 00:02:14 آنونس مجموعه قهرمانان مدرسه 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 NM1468 15:48:35 00:02:14 آنونس مجموعه قهرمانان مدرسه 0 تیزر و آنونس
165 B_CO_74167003 20:00:04 00:27:55 قهرمانان مدرسه 15 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
134 NM1468 15:19:06 00:02:14 آنونس مجموعه قهرمانان مدرسه 0 تیزر و آنونس
143 RT4148 15:59:42 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان مدرسه) 0 آرم استیشن
144 B_CO_74167003 16:00:07 00:27:55 قهرمانان مدرسه 4 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
180 Box Ghahremanan Madrese 3-4 20:00:01 00:30:07 قهرمانان مدرسه 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
128 RT4148 15:59:35 00:00:25 آرم تایم (قهرمانان مدرسه) 0 آرم استیشن
129 Box Ghahremanan Madrese 3-4 16:00:00 00:30:07 قهرمانان مدرسه 3و4 0 مجموعه ایرانی