جستجو در کنداکتور

ماجراجویی فضایی، 2 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
91 MO_41615001 14:06:26 01:13:55 سینمایی دهکده بزها- ماجراجویی فضایی 0 سینمایی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 RT4333 14:09:50 00:00:25 آرم تایم (سینمایی دهکده بزها- ماجراجویی فضایی) 0 آرم استیشن
149 MO_74394001 14:10:15 01:13:55 سینمایی دهکده بزها- ماجراجویی فضایی 0 سینمایی