جستجو در کنداکتور

ماجراهای دره چکاوک، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
162 NM1567 18:54:45 00:01:22 آنونس مجموعه ماجراهای دره چکاوک 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 RT4242 20:13:57 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دره چکاوک) 0 آرم استیشن
160 CO_74313009 20:14:22 00:12:56 ماجراهای دره چکاوک 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 NM1567 17:54:00 00:01:22 آنونس مجموعه ماجراهای دره چکاوک 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
169 RT4242 20:16:07 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دره چکاوک) 0 آرم استیشن
170 CO_74313008 20:16:32 00:13:02 ماجراهای دره چکاوک 8 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
140 CO_74313008 16:17:01 00:13:02 ماجراهای دره چکاوک 8 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
175 RT4242 20:15:31 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دره چکاوک) 0 آرم استیشن
176 CO_74313007 20:15:56 00:12:37 ماجراهای دره چکاوک 7 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 RT4242 16:15:23 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دره چکاوک) 0 آرم استیشن
145 CO_74313007 16:15:48 00:12:37 ماجراهای دره چکاوک 7 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
165 NM1560 18:55:05 00:01:18 آنونس مجموعه ماجراهای دره چکاوک 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
178 RT4242 20:15:29 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دره چکاوک) 0 آرم استیشن
179 CO_74313006 20:15:54 00:12:50 ماجراهای دره چکاوک 6 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 CO_74313006 16:13:30 00:12:50 ماجراهای دره چکاوک 6 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
192 RT4242 20:14:59 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دره چکاوک) 0 آرم استیشن
193 CO_74313005 20:15:24 00:12:40 ماجراهای دره چکاوک 5 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
154 RT4242 16:14:55 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دره چکاوک) 0 آرم استیشن
155 CO_74313005 16:15:20 00:12:40 ماجراهای دره چکاوک 5 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
196 RT4242 20:15:23 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دره چکاوک) 0 آرم استیشن
197 CO_74313004 20:15:48 00:12:45 ماجراهای دره چکاوک 4 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
135 CO_74313004 16:15:12 00:12:45 ماجراهای دره چکاوک 4 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
178 RT4242 20:13:42 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دره چکاوک) 0 آرم استیشن
179 CO_74313003 20:14:07 00:12:51 ماجراهای دره چکاوک 3 13 مجموعه ایرانی