جستجو در کنداکتور

ماجراهای دینو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
179 RT4201 19:00:02 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
180 CO_54259043 19:00:27 00:13:05 ماجراهای دینو 67 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 RT4201 15:29:40 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
126 CO_54259043 15:30:05 00:13:05 ماجراهای دینو 67 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 RT4201 18:59:39 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
164 CO_54259042 19:00:04 00:12:35 ماجراهای دینو 66 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
126 RT4201 15:28:50 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
127 CO_54259042 15:29:15 00:12:35 ماجراهای دینو 66 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
162 RT4201 18:59:47 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
163 CO_54259041 19:00:12 00:12:36 ماجراهای دینو 65 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
145 RT4201 15:29:34 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
146 CO_54259041 15:29:59 00:12:36 ماجراهای دینو 65 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
174 RT4201 18:59:35 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
175 CO_54259040 19:00:00 00:12:41 ماجراهای دینو 64 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
164 RT4201 15:30:08 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
165 CO_54259040 15:30:33 00:12:41 ماجراهای دینو 64 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 RT4201 15:29:39 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
154 CO_54259039 15:30:04 00:12:43 ماجراهای دینو 63 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 RT4201 15:30:06 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
145 CO_54259038 15:30:31 00:13:10 ماجراهای دینو 62 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
206 NM1547 00:01:28 21:23:34 00:01:28 آنونس مجموعه ماجراهای دینو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
161 RT4201 18:59:35 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
162 CO_54259037 19:00:00 00:12:43 ماجراهای دینو 61 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
140 RT4201 15:25:36 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
141 CO_54259037 15:26:01 00:12:43 ماجراهای دینو 61 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
181 RT4201 18:59:50 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
182 CO_54259036 19:00:15 00:12:41 ماجراهای دینو 60 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 RT4201 15:29:58 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
143 CO_54259036 15:30:23 00:12:41 ماجراهای دینو 60 109 مجموعه خارجی