جستجو در کنداکتور

ماجراهای دینو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 E-RT4331 15:29:45 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
131 E_CO_54259058 15:30:05 00:12:41 ماجراهای دینو 81 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 RT4345 18:59:48 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
159 CO_54259058 19:00:08 00:12:41 ماجراهای دینو 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
173 E-RT4331 18:59:54 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
174 E_CO_54259057 19:00:14 00:12:42 ماجراهای دینو 80 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 E-RT4331 15:30:36 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
126 E_CO_54259057 15:30:56 00:12:42 ماجراهای دینو 80 0 مجموعه خارجی
156 E-RT4331 19:00:02 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
157 E_CO_54259056 19:00:22 00:12:39 ماجراهای دینو 79 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 E_CO_54259056 15:30:01 00:12:39 ماجراهای دینو 79 0 مجموعه خارجی
169 E-RT4331 19:00:05 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
170 E_CO_54259055 19:00:25 00:12:42 ماجراهای دینو 78 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
133 E-RT4331 15:30:24 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
134 E_CO_54259055 15:30:44 00:12:42 ماجراهای دینو 78 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 CO_54259052 15:08:40 00:12:30 ماجراهای دینو 76 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 E_CO_54259051 15:51:07 00:12:39 ماجراهای دینو 75 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 CO_54259050 19:00:52 00:12:41 ماجراهای دینو 74 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
127 CO_54259050 15:30:47 00:12:41 ماجراهای دینو 74 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 RT4201 18:59:43 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
160 CO_54259049 19:00:08 00:12:40 ماجراهای دینو 73 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
133 RT4201 15:29:42 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
134 CO_54259049 15:30:07 00:12:40 ماجراهای دینو 73 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 CO_54259048 19:00:37 00:12:41 ماجراهای دینو 72 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 E_RT4201 15:29:41 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
131 E_CO_54259048 15:30:06 00:12:41 ماجراهای دینو 72 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
161 E_NM1568 19:28:17 00:01:26 آنونس مجموعه ماجراهای دینو 0 تیزر و آنونس