جستجو در کنداکتور

ماجراهای دینو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 CO_54259052 15:08:40 00:12:30 ماجراهای دینو 76 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 E_CO_54259051 15:51:07 00:12:39 ماجراهای دینو 75 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 CO_54259050 19:00:52 00:12:41 ماجراهای دینو 74 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
127 CO_54259050 15:30:47 00:12:41 ماجراهای دینو 74 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 RT4201 18:59:43 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
160 CO_54259049 19:00:08 00:12:40 ماجراهای دینو 73 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
133 RT4201 15:29:42 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
134 CO_54259049 15:30:07 00:12:40 ماجراهای دینو 73 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 CO_54259048 19:00:37 00:12:41 ماجراهای دینو 72 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 E_RT4201 15:29:41 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
131 E_CO_54259048 15:30:06 00:12:41 ماجراهای دینو 72 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
161 E_NM1568 19:28:17 00:01:26 آنونس مجموعه ماجراهای دینو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 NM1568 16:25:01 00:01:25 آنونس مجموعه ماجراهای دینو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
154 RT4201 18:59:37 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
155 CO_54259047 19:00:02 00:12:39 ماجراهای دینو 71 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 RT4201 15:29:38 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
131 CO_54259047 15:30:03 00:12:39 ماجراهای دینو 71 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 RT4201 19:01:02 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
160 CO_54259046 19:01:27 00:12:42 ماجراهای دینو 70 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
134 RT4201 15:29:35 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
135 CO_54259046 15:30:00 00:12:42 ماجراهای دینو 70 109 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
161 RT4201 18:59:35 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای دینو) 0 آرم استیشن
162 CO_54259045 19:00:00 00:12:41 ماجراهای دینو 69 109 مجموعه خارجی