جستجو در کنداکتور

ماجراهای سمنو و شقاقل، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
188 RT4015 20:32:06 00:00:15 آرم تایم (ماجراهای سمنو و شقاقل) 0 آرم استیشن
189 CO_54119037 20:32:21 00:14:34 ماجراهای سمنو و شقاقل 37 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
141 CO_54237004 16:30:05 00:14:34 ماجراهای سمنو و شقاقل 37 0 مجموعه ایرانی
203 RT4015 20:34:05 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای سمنو و شقاقل) 0 آرم استیشن
204 CO_54237003 20:34:30 00:14:59 ماجراهای سمنو و شقاقل 36 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 RT4015 16:29:51 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای سمنو و شقاقل) 0 آرم استیشن
147 CO_54237003 16:30:16 00:14:59 ماجراهای سمنو و شقاقل 36 0 مجموعه ایرانی
198 RT4015 20:38:32 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای سمنو و شقاقل) 0 آرم استیشن
199 CO_54237001 20:38:57 00:16:40 ماجراهای سمنو و شقاقل 35 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 RT4015 16:29:34 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای سمنو و شقاقل) 0 آرم استیشن
148 CO_54237001 16:29:59 00:16:40 ماجراهای سمنو و شقاقل 35 0 مجموعه ایرانی
156 NM1360 17:23:20 00:02:10 آنونس مجموعه ماجراهای سمنو و شقاقل 0 تیزر و آنونس
204 RT4015 20:32:08 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای سمنو و شقاقل) 0 آرم استیشن
205 CO_54119041 20:32:33 00:15:50 ماجراهای سمنو و شقاقل 34 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 RT4015 16:29:34 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای سمنو و شقاقل) 0 آرم استیشن
159 CO_54119041 16:29:59 00:15:50 ماجراهای سمنو و شقاقل 34 0 مجموعه ایرانی
212 RT4015 20:30:08 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای سمنو و شقاقل) 0 آرم استیشن
213 CO_54119040 20:30:33 00:17:27 ماجراهای سمنو و شقاقل 33 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 RT4015 16:29:37 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای سمنو و شقاقل) 0 آرم استیشن
159 CO_54119040 16:30:02 00:17:27 ماجراهای سمنو و شقاقل 33 0 مجموعه ایرانی
212 CO_54119039 20:30:01 00:15:57 ماجراهای سمنو و شقاقل 32 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 RT4015 16:29:35 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای سمنو و شقاقل) 0 آرم استیشن
133 CO_54119039 16:30:00 00:15:57 ماجراهای سمنو و شقاقل 32 0 مجموعه ایرانی
191 RT4015 20:29:39 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای سمنو و شقاقل) 0 آرم استیشن
192 CO_54119038 20:30:04 00:17:21 ماجراهای سمنو و شقاقل 25 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 RT4015 16:30:16 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای سمنو و شقاقل) 0 آرم استیشن
137 CO_54119038 16:30:41 00:17:21 ماجراهای سمنو و شقاقل 31 0 مجموعه ایرانی
190 RT4015 20:29:49 00:00:15 آرم تایم (ماجراهای سمنو و شقاقل) 0 آرم استیشن
191 CO_54119037 20:30:04 00:18:46 ماجراهای سمنو و شقاقل 30 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
156 CO_54119037 16:30:03 00:18:46 ماجراهای سمنو و شقاقل 30 0 مجموعه ایرانی
212 RT4015 20:29:35 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای سمنو و شقاقل) 0 آرم استیشن
213 CO_54119036 20:30:00 00:16:06 ماجراهای سمنو و شقاقل 26 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 RT4015 16:29:35 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای سمنو و شقاقل) 0 آرم استیشن
160 CO_54119036 16:30:00 00:16:06 ماجراهای سمنو و شقاقل 27 0 مجموعه ایرانی
213 RT4015 20:29:35 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای سمنو و شقاقل) 0 آرم استیشن
214 CO_54119035 20:30:00 00:16:33 ماجراهای سمنو و شقاقل 26 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 RT4015 16:29:35 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای سمنو و شقاقل) 0 آرم استیشن
154 CO_54119035 16:30:00 00:16:33 ماجراهای سمنو و شقاقل 26 0 مجموعه ایرانی
205 RT4015 20:29:35 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای سمنو و شقاقل) 0 آرم استیشن
206 CO_54119034 20:30:00 00:17:49 ماجراهای سمنو و شقاقل 25 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
155 RT4015 16:29:35 00:00:25 آرم تایم (ماجراهای سمنو و شقاقل) 0 آرم استیشن
156 CO_54119034 16:30:00 00:17:49 ماجراهای سمنو و شقاقل 25 0 مجموعه ایرانی
207 RT4015 20:29:46 00:00:15 آرم تایم (ماجراهای سمنو و شقاقل) 0 آرم استیشن
208 CO_54119033 20:30:01 00:17:21 ماجراهای سمنو و شقاقل 24 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 CO_54119033 16:30:00 00:17:21 ماجراهای سمنو و شقاقل 24 0 مجموعه ایرانی
217 CO_54119032 20:29:59 00:16:52 ماجراهای سمنو و شقاقل 25 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
141 CO_54119032 16:30:00 00:16:52 ماجراهای سمنو و شقاقل 25 0 مجموعه ایرانی
195 CO_54119031 20:30:15 00:15:34 ماجراهای سمنو و شقاقل 24 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 CO_54119031 16:30:05 00:15:34 ماجراهای سمنو و شقاقل 24 0 مجموعه ایرانی
175 CO_54119030 20:33:17 00:15:59 ماجراهای سمنو و شقاقل 23 0 مجموعه ایرانی