جستجو در کنداکتور

ماجراهای پلانکی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
199 RT4348 19:59:40 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 0 آرم استیشن
200 CO_74296013 20:00:00 00:08:38 ماجراهای پلانکی 13 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 RT4348 16:29:45 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 0 آرم استیشن
148 CO_74296013 16:30:05 00:08:38 ماجراهای پلانکی 13 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
187 RT4348 19:59:55 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 0 آرم استیشن
188 CO_74296012 20:00:15 00:08:33 ماجراهای پلانکی 12 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 RT4348 16:29:56 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 0 آرم استیشن
147 CO_74296012 16:30:16 00:08:33 ماجراهای پلانکی 12 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
183 RT4348 20:00:03 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 0 آرم استیشن
184 CO_74296011 20:00:23 00:08:25 ماجراهای پلانکی 11 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 RT4348 16:29:46 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 0 آرم استیشن
161 CO_74296011 16:30:06 00:08:25 ماجراهای پلانکی 11 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
195 RT4348 19:59:55 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 0 آرم استیشن
196 CO_74296010 20:00:15 00:08:07 ماجراهای پلانکی 10 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 RT4348 16:30:05 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 0 آرم استیشن
140 CO_74296010 16:30:25 00:08:07 ماجراهای پلانکی 10 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
187 RT4348 20:00:11 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 0 آرم استیشن
188 CO_74296009 20:00:31 00:07:50 ماجراهای پلانکی 9 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 CO_74296009 16:30:01 00:07:50 ماجراهای پلانکی 9 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
179 CO_74296008 20:43:44 00:08:12 ماجراهای پلانکی 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
187 CO_74296007 20:30:16 00:07:32 ماجراهای پلانکی 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
182 CO_74296006 20:28:43 00:08:21 ماجراهای پلانکی 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
206 CO_74296005 20:30:02 00:08:13 ماجراهای پلانکی 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
206 CO_74296004 20:30:01 00:08:00 ماجراهای پلانکی 0 مجموعه ایرانی