جستجو در کنداکتور

ماجراهای پلانکی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
183 RT4248 19:22:58 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 0 آرم استیشن
184 CO_74296020 19:23:18 00:08:14 ماجراهای پلانکی 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
184 CO_74296020 19:16:58 00:08:14 ماجراهای پلانکی 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
175 RT4248 19:59:52 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 0 آرم استیشن
176 CO_74296019 20:00:12 00:08:13 ماجراهای پلانکی 18 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
134 RT4248 16:29:39 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 0 آرم استیشن
135 CO_74296019 16:29:59 00:08:13 ماجراهای پلانکی 18 52 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
206 RT4248 20:02:06 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 0 آرم استیشن
207 CO_74296018 20:02:26 00:08:02 ماجراهای پلانکی 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
180 CO_74296017 19:46:21 00:08:28 ماجراهای پلانکی 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
193 RT4348 19:29:41 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 0 آرم استیشن
194 CO_74296016 19:30:01 00:07:58 ماجراهای پلانکی 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
172 RT4348 19:59:50 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 0 آرم استیشن
173 CO_74296014 20:00:10 00:08:22 ماجراهای پلانکی 12 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
155 RT4348 16:29:45 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 0 آرم استیشن
156 CO_74296014 16:30:05 00:08:22 ماجراهای پلانکی 14 52 مجموعه ایرانی
172 NM1646 17:53:34 00:01:07 آنونس مجموعه ماجراهای پلانکی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
199 RT4348 19:59:40 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 0 آرم استیشن
200 CO_74296013 20:00:00 00:08:38 ماجراهای پلانکی 13 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 RT4348 16:29:45 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 0 آرم استیشن
148 CO_74296013 16:30:05 00:08:38 ماجراهای پلانکی 13 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
187 RT4348 19:59:55 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 0 آرم استیشن
188 CO_74296012 20:00:15 00:08:33 ماجراهای پلانکی 12 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 RT4348 16:29:56 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 0 آرم استیشن
147 CO_74296012 16:30:16 00:08:33 ماجراهای پلانکی 12 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
183 RT4348 20:00:03 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 0 آرم استیشن
184 CO_74296011 20:00:23 00:08:25 ماجراهای پلانکی 11 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 RT4348 16:29:46 00:00:20 آرم تایم (ماجراهای پلانکی) 0 آرم استیشن
161 CO_74296011 16:30:06 00:08:25 ماجراهای پلانکی 11 52 مجموعه ایرانی