جستجو در کنداکتور

ماشیناسورها، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
202 RT4199 20:59:51 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
203 CO_74270007 21:00:16 00:22:54 ماشیناسورها 65 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 RT4199 17:29:37 00:00:25 آرم تایم(ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
161 CO_74270007 17:30:02 00:22:54 ماشیناسورها 65 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
115 RT4199 14:33:43 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
116 CO_74270006 14:34:08 00:22:53 ماشیناسورها 64 65 مجموعه خارجی
178 RT4199 21:00:19 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
179 CO_74270006 21:00:44 00:22:53 ماشیناسورها 60 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 RT4199 17:30:01 00:00:25 آرم تایم(ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
148 CO_74270006 17:30:26 00:22:53 ماشیناسورها 64 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
116 RT4199 14:32:48 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
117 CO_74270005 14:33:13 00:22:47 ماشیناسورها 63 77 مجموعه خارجی
149 TT1198 17:23:13 00:01:13 تیزر مجموعه ماشیناسورها (ابرقوه ای) 0 تیزر و آنونس
180 RT4199 21:02:56 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
181 CO_74270005 21:03:21 00:22:47 ماشیناسورها 63 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
141 RT4199 17:33:26 00:00:25 آرم تایم(ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
142 CO_74270005 17:33:51 00:22:47 ماشیناسورها 63 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
195 RT4199 21:00:00 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
196 CO_74270004 21:00:25 00:22:52 ماشیناسورها 62 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
145 RT4199 17:27:37 00:00:25 آرم تایم(ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
146 CO_74270004 17:28:02 00:22:52 ماشیناسورها 62 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
134 RT4199 14:32:20 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
135 CO_74270003 14:32:45 00:22:47 ماشیناسورها 61 65 مجموعه خارجی
213 RT4199 21:00:01 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
214 CO_74270003 21:00:26 00:22:47 ماشیناسورها 59 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 RT4199 17:29:43 00:00:25 آرم تایم(ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
159 CO_74270003 17:30:08 00:22:47 ماشیناسورها 61 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 CO_74270002 14:31:24 00:22:54 ماشیناسورها 60 77 مجموعه خارجی
223 RT4199 21:05:46 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
224 CO_74270002 21:06:11 00:22:54 ماشیناسورها 60 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 E_NM1550 16:22:32 00:01:18 آنونس مجموعه ماشیناسورها 0 تیزر و آنونس
149 E_RT4199 17:29:49 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
150 E_CO_74270002 17:30:14 00:22:54 ماشیناسورها 0 مجموعه خارجی
164 E_NM1550 18:57:07 00:01:18 آنونس مجموعه ماشیناسورها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
174 E_NM1550 19:23:46 00:01:17 آنونس مجموعه ماشیناسورها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
215 RT4199 21:00:28 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
216 CO_74270001 21:00:53 00:22:54 ماشیناسورها 57 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
176 RT4199 17:27:44 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
177 CO_74270001 17:28:09 00:22:54 ماشیناسورها 0 مجموعه خارجی