جستجو در کنداکتور

ماشیناسورها، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
214 21:00:11 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
215 SE_74186012 21:00:02 00:22:45 ماشیناسورها 35 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
190 RT4140 17:59:35 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
191 SE_74186012 18:00:00 00:22:45 ماشیناسورها 33 65 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 RT4140 14:29:48 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
140 SE_74186011 14:30:13 00:22:42 ماشیناسورها 34 65 مجموعه خارجی
230 RT4140 21:00:01 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
231 SE_74186011 21:00:26 00:22:42 ماشیناسورها 34 65 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
191 RT4140 17:59:50 00:00:25 آرم تایم(ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
192 SE_74186011 18:00:15 00:22:42 ماشیناسورها 34 78 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 RT4140 14:30:00 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
140 SE_74186010 14:30:25 00:22:49 ماشیناسورها 33 77 مجموعه خارجی
226 RT4140 20:59:45 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
227 SE_74186010 21:00:10 00:22:49 ماشیناسورها 33 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 NM1488 16:23:22 00:02:17 آنونس مجموعه ماشیناسورها 0 تیزر و آنونس
174 SE_74186010 18:00:09 00:22:49 ماشیناسورها 33 78 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
210 NM1488 20:27:47 00:02:17 آنونس مجموعه ماشیناسورها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
212 RT4140 20:59:37 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
213 SE_74186009 21:00:02 00:22:44 ماشیناسورها 32 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
191 RT4140 17:59:45 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
192 SE_74186009 18:00:10 00:22:44 ماشیناسورها 32 65 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
135 RT4140 14:30:00 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
136 SE_74186008 14:30:25 00:22:28 ماشیناسورها 31 65 مجموعه خارجی
225 RT4140 20:59:48 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
226 SE_74186008 21:00:13 00:22:28 ماشیناسورها 34 65 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
180 RT4140 17:59:57 00:00:25 آرم تایم(ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
181 SE_74186008 18:00:22 00:22:28 ماشیناسورها 31 78 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
134 RT4140 14:30:02 00:00:25 آرم تایم(ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
135 SE_74186007 14:30:27 00:22:49 ماشیناسورها 30 77 مجموعه خارجی
221 RT4140 20:59:48 00:00:25 آرم تایم(ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
222 SE_74186007 21:00:13 00:22:49 ماشیناسورها 30 78 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
166 NM1488 16:50:46 00:02:17 آنونس مجموعه ماشیناسورها 0 تیزر و آنونس
180 RT4140 17:59:44 00:00:25 آرم تایم(ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
181 SE_74186007 18:00:09 00:22:49 ماشیناسورها 30 78 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
217 NM1488 20:27:07 00:02:17 آنونس مجموعه ماشیناسورها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
204 RT4140 20:59:36 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
205 SE_74186006 21:00:01 00:22:44 ماشیناسورها 29 65 مجموعه خارجی