جستجو در کنداکتور

ماشیناسورها، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
128 RT4140 14:29:41 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
129 CO_74159009 14:30:06 00:22:55 ماشیناسورها 8 65 مجموعه خارجی
201 RT4140 20:59:26 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
202 CO_74159009 21:00:00 00:22:55 ماشیناسورها 8 65 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 RT4140 17:59:35 00:00:25 آرم تایم(ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
164 CO_74159009 18:00:00 00:22:55 ماشیناسورها 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
128 RT4140 14:29:41 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
129 CO_74159010 14:30:06 00:22:55 ماشیناسورها 7 65 مجموعه خارجی
205 RT4140 20:59:35 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
206 CO_74159010 21:00:00 00:22:55 ماشیناسورها 8 65 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
165 CO_74159010 18:00:11 00:22:55 ماشیناسورها 9 65 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
143 TT1174 16:11:31 00:01:07 تیزر در حین پخش ماشیناسورها 0 تیزر و آنونس
194 CO_74159008 21:00:03 00:22:30 ماشیناسورها 8 65 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
150 CO_74159008 17:23:09 00:22:30 ماشیناسورها 9 65 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
119 RT4140 14:29:41 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
120 CO_74159007 14:30:06 00:22:38 ماشیناسورها 7 65 مجموعه خارجی
192 RT4140 20:59:35 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
193 CO_74159007 21:00:00 00:22:38 ماشیناسورها 7 65 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 RT4140 17:24:38 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
164 CO_74159007 17:25:03 00:22:38 ماشیناسورها 7 65 مجموعه خارجی
214 TT1174 20:57:27 00:01:07 تیزر حین پخش مجموعه ماشیناسورها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 RT4140 14:29:58 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
137 CO_74159006 14:30:23 00:22:02 ماشیناسورها 4 65 مجموعه خارجی
162 TT1174 16:25:49 00:01:07 تیزر در حین پخش ماشیناسورها 0 تیزر و آنونس
196 TT1174 19:24:04 00:01:07 تیزر در حین پخش ماشیناسورها 0 آرم استیشن
217 CO_74159006 21:00:25 00:22:02 ماشیناسورها 4 65 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 CO_74159006 17:29:24 00:22:02 ماشیناسورها 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
113 TT1174 15:13:41 00:01:07 تیزر در حین پخش ماشیناسورها 0 تیزر و آنونس
128 TT1174 16:14:01 00:01:07 تیزر در حین پخش ماشیناسورها 0 تیزر و آنونس
173 CO_74159005 21:00:13 00:22:49 ماشیناسورها 3 65 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 TT1174 15:23:47 00:01:07 تیزر در حین پخش ماشیناسورها 0 تیزر و آنونس
156 RT4140 17:29:44 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
157 CO_74159005 17:30:09 00:22:49 ماشیناسورها 5 65 مجموعه خارجی
165 TT1174 18:24:28 00:01:07 تیزر حین پخش مجموعه ماشیناسورها 0 تیزر و آنونس
172 TT1174 18:54:58 00:01:07 تیزر حین پخش مجموعه ماشیناسورها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
116 RT4140 14:29:41 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
117 CO_74159004 14:30:06 00:22:55 ماشیناسورها 4 65 مجموعه خارجی
138 TT1174 16:26:38 00:01:07 تیزر در حین پخش ماشیناسورها 0 تیزر و آنونس
156 TT1174 18:24:39 00:01:07 تیزر در حین پخش ماشیناسورها 0 تیزر و آنونس
169 TT1174 19:22:50 00:01:07 تیزر در حین پخش ماشیناسورها 0 آرم استیشن
187 RT4140 20:59:36 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
188 CO_74159004 21:00:01 00:22:55 ماشیناسورها 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
140 RT4140 17:29:36 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
141 CO_74159004 17:30:01 00:22:55 ماشیناسورها 4 65 مجموعه خارجی
155 TT1174 18:55:56 00:01:07 تیزر حین پخش مجموعه ماشیناسورها 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
117 RT4140 14:29:41 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
118 CO_74159003 14:30:06 00:22:54 ماشیناسورها 3 65 مجموعه خارجی
141 TT1174 16:26:35 00:01:07 تیزر در حین پخش ماشیناسورها 0 تیزر و آنونس
167 TT1174 19:21:55 00:01:07 تیزر در حین پخش ماشیناسورها 0 آرم استیشن
184 CO_74159003 20:59:58 00:22:54 ماشیناسورها 0 مجموعه خارجی