جستجو در کنداکتور

ماشیناسورها، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
115 RT4303 14:34:41 00:00:20 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
116 CO_74352013 14:35:01 00:22:39 ماشیناسورها 78 78 مجموعه خارجی
179 RT4303 21:01:10 00:00:20 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
180 CO_74352013 21:01:30 00:18:42 ماشیناسورها 78 78 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
138 TT1198 15:53:00 00:01:13 تیزر مجموعه ماشیناسورها 0 تیزر و آنونس
156 RT4303 17:30:18 00:00:20 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
157 CO_74352013 17:30:38 00:22:39 ماشیناسورها 78 78 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
116 RT4303 14:33:08 00:00:20 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
117 CO_74352012 14:33:28 00:21:00 ماشیناسورها 77 78 مجموعه خارجی
125 TT1198 15:14:11 00:01:13 تیزر مجموعه ماشیناسورها 0 تیزر و آنونس
187 CO_74352012 21:03:33 00:21:00 ماشیناسورها 77 78 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
118 RT4303 17:29:46 00:00:20 آرم تایم(ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
119 CO_74352012 17:30:06 00:21:00 ماشیناسورها 77 78 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 RT4199 17:32:45 00:00:25 آرم تایم(ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
145 CO_74352011 17:33:10 00:22:37 ماشیناسورها 76 78 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
116 CO_74352010 14:30:06 00:22:51 ماشیناسورها 75 77 مجموعه خارجی
175 CO_74352010 21:00:20 00:22:51 ماشیناسورها 75 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 RT4199 17:29:54 00:00:25 آرم تایم(ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
154 CO_74352010 17:30:19 00:22:51 ماشیناسورها 75 78 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
167 RT4199 21:00:21 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
168 CO_74352009 21:00:46 00:22:40 ماشیناسورها 74 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 RT4199 17:30:15 00:00:25 آرم تایم(ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
145 CO_74352009 17:30:40 00:22:40 ماشیناسورها 74 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 RT4199 14:35:46 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
124 CO_74352008 14:36:11 00:22:52 ماشیناسورها 73 77 مجموعه خارجی
184 RT4199 21:00:55 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
185 CO_74352008 21:01:20 00:22:52 ماشیناسورها 73 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 RT4199 17:31:33 00:00:25 آرم تایم(ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
133 CO_74352008 17:31:58 00:22:52 ماشیناسورها 73 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
118 E_RT4199 14:31:25 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
119 E_CO_74352007 14:31:50 00:22:52 ماشیناسورها 72 77 مجموعه خارجی
196 CO_74352007 21:00:37 00:22:52 ماشیناسورها 72 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
145 CO_74352007 17:30:04 00:22:52 ماشیناسورها 72 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
174 RT4199 20:59:32 00:00:25 آرم تایم (ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
175 CO_74352006 20:59:57 00:22:50 ماشیناسورها 71 77 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
141 RT4199 17:30:32 00:00:25 آرم تایم(ماشیناسورها) 0 آرم استیشن
142 CO_74352006 17:30:57 00:22:50 ماشیناسورها 71 77 مجموعه خارجی