جستجو در کنداکتور

مثل‌نامه، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
183 RT4192 20:30:50 00:00:25 آرم تایم (مثل‌نامه) 0 آرم استیشن
184 CO_74098050 20:31:15 00:12:03 مثل‌نامه 49 49 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 RT4192 16:31:55 00:00:25 آرم تایم (مثل‌نامه) 0 آرم استیشن
160 CO_74098050 16:32:20 00:12:03 مثل‌نامه 49 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
218 RT4192 20:29:47 00:00:25 آرم تایم (مثل‌نامه) 0 آرم استیشن
219 CO_74098049 20:30:12 00:11:42 مثل‌نامه 47 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
166 RT4192 16:29:46 00:00:25 آرم تایم (مثل‌نامه) 0 آرم استیشن
167 CO_74098049 16:30:11 00:11:42 مثل‌نامه 48 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
201 RT4192 20:30:16 00:00:25 آرم تایم (مثل‌نامه) 0 آرم استیشن
202 CO_74098048 20:30:41 00:11:53 مثل‌نامه 47 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 RT4192 16:29:40 00:00:25 آرم تایم (مثل‌نامه) 0 آرم استیشن
159 CO_74098048 16:30:05 00:11:53 مثل‌نامه 47 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
181 RT4192 20:29:48 00:00:25 آرم تایم (مثل‌نامه) 0 آرم استیشن
182 CO_74098047 20:30:13 00:11:57 مثل‌نامه 46 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
156 RT4192 16:30:00 00:00:25 آرم تایم (مثل‌نامه) 0 آرم استیشن
157 CO_74098047 16:30:25 00:11:57 مثل‌نامه 46 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
203 RT4192 20:29:43 00:00:25 آرم تایم (مثل‌نامه) 0 آرم استیشن
204 CO_74098045 20:30:08 00:11:12 مثل‌نامه 45 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
155 RT4192 16:30:20 00:00:25 آرم تایم (مثل‌نامه) 0 آرم استیشن
156 CO_74098045 16:30:45 00:11:12 مثل‌نامه 45 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
203 RT4192 20:30:10 00:00:25 آرم تایم (مثل‌نامه) 0 آرم استیشن
204 CO_74098044 20:30:35 00:12:53 مثل‌نامه 43 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
154 RT4192 16:31:17 00:00:25 آرم تایم (مثل‌نامه) 0 آرم استیشن
155 CO_74098044 16:31:42 00:12:53 مثل‌نامه 44 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
198 RT4192 20:29:43 00:00:25 آرم تایم (مثل‌نامه) 0 آرم استیشن
199 CO_74098043 20:30:08 00:12:07 مثل‌نامه 43 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 E_RT4192 16:29:59 00:00:25 آرم تایم (مثل‌نامه) 0 آرم استیشن
159 E_CO_74098043 16:30:24 00:12:07 مثل‌نامه 43 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
217 RT4192 20:29:57 00:00:25 آرم تایم (مثل‌نامه) 0 آرم استیشن
218 CO_74098042 20:30:22 00:12:45 مثل‌نامه 42 52 مجموعه ایرانی