جستجو در کنداکتور

مزه_خلاقیت، 11 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 VI_57564001 15:55:13 00:02:08 مزه_خلاقیت پاکت 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
170 VI_57564006 18:21:01 00:02:04 مزه_خلاقیت درخت 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
180 VI_57564005 18:21:56 00:02:06 مزه_خلاقیت درخت 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
183 VI_57564001 20:57:25 00:02:08 مزه_خلاقیت پاکت 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 VI_57564005 18:21:12 00:02:06 مزه_خلاقیت درخت 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 VI_57564007 17:53:25 00:02:07 مزه_خلاقیت خرس 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
190 VI_57564017 19:53:06 00:02:08 مزه_خلاقیت عروسک 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
199 VI_57564014 19:27:44 00:02:08 مزه_خلاقیت سبد 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
173 VI_57564016 17:53:11 00:02:07 مزه_خلاقیت هواپیما 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
157 VI_57564011 15:53:17 00:02:08 مزه_خلاقیت پاکت نامه 0 مجموعه ایرانی
197 VI_57564005 19:13:10 00:02:06 مزه_خلاقیت چتر رنگی 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
212 VI_57564014 19:52:18 00:02:08 مزه_خلاقیت سبد 0 مجموعه ایرانی