جستجو در کنداکتور

مزه_طبیعت، 9 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
180 DO_74236001 18:22:17 00:02:04 مزه_طبیعت اردک 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 DO_74236014 15:23:01 00:01:58 مزه_طبیعت 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
170 DO_74236016 17:54:04 00:01:55 مزه_طبیعت پروانه‌ها-2 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
192 DO_74236008 19:22:21 00:02:00 مزه_طبیعت نهنگ 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
143 DO_74236015 14:56:14 00:01:58 مزه_طبیعت پروانه‌ها 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
185 DO_74236016 17:51:47 00:01:55 مزه_طبیعت پروانه‌ها-2 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
186 DO_74236014 19:13:07 00:01:58 مزه_طبیعت - پرنده 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 DO_74236016 15:23:25 00:01:55 مزه_طبیعت - پروانه‌ها-2 0 مجموعه ایرانی
134 DO_74236013 15:43:04 00:02:03 مزه_طبیعت - میمون‌ها 0 مجموعه ایرانی
157 DO_74236014 17:23:53 00:01:58 مزه_طبیعت - پرنده 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
138 DO_74236001 17:51:54 00:02:04 مزه_طبیعت - اردک 0 مجموعه ایرانی
177 DO_74236014 20:54:17 00:01:58 مزه_طبیعت - پرنده 0 مجموعه ایرانی