جستجو در کنداکتور

مسابقه تلفنی جام نهالی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 18:30:00 00:25:00 مسابقه تلفنی جام نهالی 115 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
141 18:29:59 00:25:47 مسابقه تلفنی جام نهالی 114 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
172 18:30:00 00:24:09 مسابقه تلفنی جام نهالی 113 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 18:30:00 00:25:04 مسابقه تلفنی جام نهالی 112 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
153 18:30:00 00:25:00 مسابقه تلفنی جام نهالی 111 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
154 18:30:00 00:25:20 مسابقه تلفنی جام نهالی 110 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
135 18:30:00 00:25:09 مسابقه تلفنی جام نهالی 110 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 18:30:02 00:25:47 مسابقه تلفنی جام نهالی 109 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 18:30:00 00:25:36 مسابقه تلفنی جام نهالی 107 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 18:30:01 00:25:00 مسابقه تلفنی جام نهالی 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
156 18:30:00 00:25:00 مسابقه تلفنی جام نهالی 106 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 18:30:00 00:25:05 مسابقه تلفنی جام نهالی 105 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 18:30:01 00:25:00 مسابقه تلفنی جام نهالی 104 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
155 18:30:00 00:25:47 مسابقه تلفنی جام نهالی 103 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
169 18:30:00 00:24:09 مسابقه تلفنی جام نهالی 91 0 مجموعه ایرانی