جستجو در کنداکتور

مل‌مل-6، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
156 ارتباط زنده 16:00:09 00:55:00 مل‌مل-6 71 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
189 19:00:08 00:55:00 مل‌مل-6 70 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 ارتباط زنده 16:00:03 00:55:00 مل‌مل-6 66 0 مجموعه ایرانی
175 19:00:24 00:57:07 مل‌مل-6 65 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
143 ارتباط زنده 16:00:16 00:55:00 مل‌مل-6 66 0 مجموعه ایرانی
170 19:00:17 00:55:00 مل‌مل-6 65 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
143 ارتباط زنده 16:00:19 00:55:00 مل‌مل-6 65 0 مجموعه ایرانی
168 mal mal_64 19:00:06 00:57:07 مل‌مل-6 64 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 mal mal _64 16:00:07 00:57:07 مل‌مل-6 64 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
171 19:00:41 00:55:00 مل‌مل-6 63 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 ارتباط زنده 16:00:19 00:55:00 مل‌مل-6 63 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
180 19:00:00 00:55:25 مل‌مل-6 62 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 ارتباط زنده 16:00:05 00:55:00 مل‌مل-6 62 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
175 mal mal _zabti 19:00:25 00:55:25 مل‌مل-6 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
141 mal mal _zabti 15:59:16 00:55:25 مل‌مل-6 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
167 mal mal 60 19:00:11 00:55:59 مل‌مل-6 60 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
143 ارتباط زنده 16:00:16 00:55:00 مل‌مل-6 60 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
181 19:00:02 00:55:00 مل‌مل-6 59 0 مجموعه ایرانی