جستجو در کنداکتور

مل‌مل-6، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
166 19:05:10 00:55:00 مل‌مل-6 44 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 ارتباط زنده 16:01:20 00:55:00 مل‌مل-6 44 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
143 ارتباط زنده 16:01:09 00:55:00 مل‌مل-6 43 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 18:56:02 00:55:00 مل‌مل-6 42 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 ارتباط زنده 16:00:02 00:55:00 مل‌مل-6 42 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
161 18:58:10 00:54:37 مل‌مل-6 40 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 ارتباط زنده- اصفهان 16:00:09 00:55:00 مل‌مل-6 41 0 مجموعه ایرانی
169 19:00:02 00:54:40 مل‌مل-6 40 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 ارتباط زنده- اصفهان 16:02:24 00:55:00 مل‌مل-6 40 0 مجموعه ایرانی
155 19:00:31 00:55:00 مل‌مل-6 39 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 ارتباط زنده-اصفهان 16:00:36 00:55:02 مل‌مل-6 39 0 مجموعه ایرانی
154 19:00:10 00:55:00 مل‌مل-6 38 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 ارتباط زنده-اصفهان 16:00:02 00:55:02 مل‌مل-6 38 0 مجموعه ایرانی
154 MAL MAL 37 19:00:08 00:55:14 مل‌مل-6 37 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
126 ارتباط زنده-اصفهان 16:00:35 00:55:02 مل‌مل-6 37 0 مجموعه ایرانی
154 19:00:02 00:55:00 مل‌مل-6 36 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 ارتباط زنده-اصفهان 16:00:06 00:55:00 مل‌مل-6 35 0 مجموعه ایرانی
163 19:00:04 00:54:59 مل‌مل-6 34 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
128 ارتباط زنده-اصفهان 15:59:59 00:55:02 مل‌مل-6 34 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
129 ارتباط زنده-نمایشگاه روستاییان و عشایر 16:00:26 00:55:00 مل‌مل-6 34 0 مجموعه ایرانی
156 19:00:10 00:55:00 مل‌مل-6 33 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 ارتباط زنده-نمایشگاه روستاییان و عشایر 16:00:02 00:55:00 مل‌مل-6 33 0 مجموعه ایرانی
155 MALMAL 32 19:00:36 00:52:16 مل‌مل-6 32 0 مجموعه ایرانی