جستجو در کنداکتور

من می‌خونم تو گوش کن، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
165 CO_54160074 20:44:29 00:12:42 من می‌خونم تو گوش کن 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
175 CO_54160073 20:46:24 00:14:08 من می‌خونم تو گوش کن 62 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 RT4197 16:42:46 00:00:25 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 0 آرم استیشن
145 CO_54160073 16:43:11 00:14:08 من می‌خونم تو گوش کن 63 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
179 RT4197 20:43:26 00:00:25 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 0 آرم استیشن
180 CO_54160072 20:43:51 00:11:33 من می‌خونم تو گوش کن 62 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 RT4197 16:44:55 00:00:25 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 0 آرم استیشن
152 CO_54160072 16:45:20 00:11:33 من می‌خونم تو گوش کن 62 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
184 CO_54160071 20:43:15 00:14:30 من می‌خونم تو گوش کن 61 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 CO_54160071 16:42:32 00:14:30 من می‌خونم تو گوش کن 61 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
199 RT4197 20:46:33 00:00:25 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 0 آرم استیشن
200 CO_54160070 20:46:58 00:12:05 من می‌خونم تو گوش کن 60 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 RT4197 16:46:43 00:00:25 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 0 آرم استیشن
161 CO_54160070 16:47:08 00:12:05 من می‌خونم تو گوش کن 60 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
205 CO_54160069 20:43:39 00:11:27 من می‌خونم تو گوش کن 59 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
141 CO_54160069 16:44:37 00:11:27 من می‌خونم تو گوش کن 59 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
185 RT4197 20:44:42 00:00:25 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 0 آرم استیشن
186 CO_54160068 20:45:07 00:10:04 من می‌خونم تو گوش کن 58 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 RT4197 16:44:35 00:00:25 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 0 آرم استیشن
143 CO_54160068 16:45:00 00:10:04 من می‌خونم تو گوش کن 58 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
186 CO_54160067 20:43:57 00:13:04 من می‌خونم تو گوش کن 57 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
161 RT4197 16:44:23 00:00:25 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 0 آرم استیشن
162 CO_54160067 16:44:48 00:13:04 من می‌خونم تو گوش کن 57 0 مجموعه ایرانی