جستجو در کنداکتور

من می‌خونم تو گوش کن، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
226 RT4315 21:16:13 00:00:20 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 0 آرم استیشن
227 40626013 21:16:33 00:14:27 من می‌خونم تو گوش کن 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 RT4315 16:42:27 00:00:20 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 0 آرم استیشن
161 40626013 16:42:47 00:14:27 من می‌خونم تو گوش کن 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
227 RT4315 21:14:42 00:00:20 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 0 آرم استیشن
228 40626011 21:15:02 00:14:38 من می‌خونم تو گوش کن 11 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
172 RT4315 16:45:00 00:00:20 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 0 آرم استیشن
173 40626011 16:45:20 00:14:38 من می‌خونم تو گوش کن 11 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
203 40626009 21:11:05 00:14:21 من می‌خونم تو گوش کن 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
168 RT4315 16:43:22 00:00:20 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 0 آرم استیشن
169 40626009 16:43:42 00:14:21 من می‌خونم تو گوش کن 9 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
188 RT4315 21:10:04 00:00:20 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 0 آرم استیشن
189 40626005 21:10:24 00:14:41 من می‌خونم تو گوش کن 5 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 RT4315 16:45:59 00:00:20 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 0 آرم استیشن
147 40626005 16:46:19 00:14:41 من می‌خونم تو گوش کن 5 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
184 RT4315 21:15:15 00:00:20 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 0 آرم استیشن
185 40626003 21:15:35 00:08:55 من می‌خونم تو گوش کن 3 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 RT4315 16:45:28 00:00:20 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 0 آرم استیشن
149 40626003 16:45:48 00:08:55 من می‌خونم تو گوش کن 3 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
185 RT4315 20:44:57 00:00:20 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 0 آرم استیشن
186 CO_54160057 20:45:17 00:10:26 من می‌خونم تو گوش کن 71 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 RT4315 16:43:28 00:00:20 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 0 آرم استیشن
140 CO_54160057 16:43:48 00:10:26 من می‌خونم تو گوش کن 71 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
202 RT4315 20:44:56 00:00:20 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 0 آرم استیشن
203 CO_54160081 20:45:16 00:09:35 من می‌خونم تو گوش کن 70 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
144 RT4315 16:44:48 00:00:20 آرم تایم (من می‌خونم تو گوش کن) 0 آرم استیشن
145 CO_54160081 16:45:08 00:09:35 من می‌خونم تو گوش کن 70 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 E_CO_54160079 16:04:08 00:11:34 من می‌خونم تو گوش کن 70 0 مجموعه ایرانی
155 E_CO_54160080 18:45:29 00:10:52 من می‌خونم تو گوش کن 69 0 مجموعه ایرانی