جستجو در کنداکتور

من هنرمندم، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 RT4189 18:00:41 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
149 Man Honarmandam_165 18:01:06 00:21:39 من هنرمندم 164 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 Man Honarmandam_167 15:00:09 00:21:24 من هنرمندم 163 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 RT4189 18:00:00 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
160 Man Honarmandam_167 18:00:25 00:21:24 من هنرمندم 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
168 NM1549 19:24:50 00:01:14 آنونس مجموعه من هنرمندم 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 RT4189 18:00:03 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
150 Man Honarmandam_164 18:00:28 00:21:13 من هنرمندم 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
127 RT4189 15:03:20 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
128 MAN Man Honarmandam_153 15:03:45 00:19:46 من هنرمندم 161 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 RT4189 17:59:59 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
137 Man Honarmandam_153 18:00:24 00:19:46 من هنرمندم 161 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 E_RT4189 15:00:13 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
125 E_ManHonarmandam_162 15:00:38 00:20:04 من هنرمندم 160 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 RT4189 17:52:56 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
147 E_MAN HONARMANDAM_162_Monasebati 17:53:21 00:20:04 من هنرمندم 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 RT4189 18:30:00 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
149 MAN HONARMANDAM_163 18:30:25 00:20:10 من هنرمندم 159 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
123 RT4189 14:59:34 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
124 MAN MAN HONARMANDAM_161 14:59:59 00:20:10 من هنرمندم 158 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
155 RT4189 18:35:09 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
156 MAN HONARMANDAM_161 18:35:34 00:20:10 من هنرمندم 158 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
126 RT4189 14:59:41 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
127 MAN HONARMANDAM_160 15:00:06 00:20:19 من هنرمندم 157 0 مجموعه ایرانی
197 NM1549 21:23:40 00:01:14 آنونس مجموعه من هنرمندم 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
161 RT4189 18:29:56 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
162 MAN HONARMANDAM_160 18:30:21 00:20:19 من هنرمندم 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
172 NM1549 19:25:45 00:01:14 آنونس مجموعه من هنرمندم 0 تیزر و آنونس