جستجو در کنداکتور

من هنرمندم، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
134 RT4009 14:59:35 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
135 man honarmandam p 100-1 15:00:00 00:20:42 من هنرمندم 100 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
169 RT4009 18:29:52 00:00:25 آرم تایم(من هنرمندم) 0 آرم استیشن
170 man honarmandam p 100-1 18:30:17 00:20:42 من هنرمندم 100 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 RT4009 15:00:01 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
133 man honarmandam p 99-2 15:00:26 00:20:25 من هنرمندم 99 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
169 RT4009 18:29:39 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
170 man honarmandam p 99-2 18:30:04 00:20:25 من هنرمندم 99 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
162 RT4009 18:30:03 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
163 man honarmandam p 98-2 18:30:28 00:20:22 من هنرمندم 98 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 RT4009 14:59:35 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
126 man honarmandam p 97-1 15:00:00 00:20:56 من هنرمندم 97 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
180 man honarmandam p 97 18:30:09 00:20:56 من هنرمندم 95 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 RT4009 14:59:35 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
143 man honarmandam p 96 15:00:00 00:21:17 من هنرمندم 96 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 RT4009 18:29:40 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
160 man honarmandam p 96-2 18:30:05 00:21:17 من هنرمندم 96 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
168 man honarmandam p 95-1 18:30:07 00:20:59 من هنرمندم 95 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
121 RT4009 14:59:47 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
122 man honarmandam p 89 15:00:12 00:21:51 من هنرمندم 94 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 man honarmandam p 89 18:30:00 00:21:51 من هنرمندم 94 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 RT4009 14:59:46 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
123 man honarmandam p 88 15:00:11 00:20:52 من هنرمندم 30 52 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 man honarmandam p 88 18:30:00 00:20:52 من هنرمندم 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
161 RT4009 18:29:35 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
162 man honarmandam p 94-1 18:30:00 00:21:51 من هنرمندم 92 0 مجموعه ایرانی