جستجو در کنداکتور

من هنرمندم، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
138 RT4189 15:00:12 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
139 MAN HONARMANDAM_155 15:00:37 00:20:44 من هنرمندم 155 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
157 RT4189 18:32:39 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
158 MAN HONARMANDAM_155 18:33:04 00:20:44 من هنرمندم 152 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 RT4189 15:00:34 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
121 Man Honarmandam_154 15:00:59 00:20:32 من هنرمندم 151 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
149 RT4189 18:31:54 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
150 MAN HONARMANDAM_154 18:32:19 00:20:32 من هنرمندم 151 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
155 RT4189 18:29:43 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
156 MAN HONARMANDAM_152 18:30:08 00:19:25 من هنرمندم 150 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
138 RT4189 15:00:12 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
139 MAN HONARMANDAM_150 15:00:37 00:20:21 من هنرمندم 149 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 NM1549 15:46:46 00:01:14 آنونس مجموعه من هنرمندم 0 تیزر و آنونس
168 RT4189 18:29:49 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
169 Man Honarmandam_150 18:30:14 00:20:21 من هنرمندم 149 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
156 RT4189 14:59:44 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
157 Man Honarmandam_149 15:00:09 00:20:24 من هنرمندم 148 0 مجموعه ایرانی
176 NM1549 16:19:33 00:01:14 آنونس مجموعه من هنرمندم 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 E_RT4189 18:30:01 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
159 E_MAN HONARMANDAM_149 18:30:26 00:20:05 من هنرمندم 148 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
187 RT4189 18:29:42 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
188 MAN HONARMANDAM_148 18:30:07 00:20:07 من هنرمندم 149 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
147 RT4189 14:59:37 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
148 MAN MAN HONARMANDAM_147 15:00:02 00:20:24 من هنرمندم 148 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
176 RT4189 18:30:41 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
177 Man Honaramandam_147 18:31:06 00:20:24 من هنرمندم 148 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 RT4189 14:59:37 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
138 MAN HONARMANDAM_146 15:00:02 00:19:24 من هنرمندم 147 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 RT4189 18:31:08 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
152 MAN HONARMANDAM_146 18:31:33 00:19:24 من هنرمندم 146 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
155 RT4189 18:30:28 00:00:25 آرم تایم (من هنرمندم) 0 آرم استیشن
156 MAN HONARMANDAM_145 18:30:53 00:20:55 من هنرمندم 145 0 مجموعه ایرانی