جستجو در کنداکتور

مینا و دوستان-2، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
220 CO_74183013 20:00:00 00:17:28 مینا و دوستان-2 13 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
159 CO_74183013 16:00:26 00:17:28 مینا و دوستان-2 13 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
223 RT4171 20:00:13 00:00:25 آرم تایم(مینا و دوستان-2) 0 آرم استیشن
224 CO_74183012 20:00:38 00:17:57 مینا و دوستان-2 12 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
173 E_RT4171 15:59:58 00:00:25 آرم تایم (مینا و دوستان-2) 0 آرم استیشن
174 CO_74183012 16:00:23 00:17:57 مینا و دوستان-2 13 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
224 CO_74183011 20:00:01 00:16:58 مینا و دوستان-2 11 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
165 CO_74183011 16:00:25 00:16:58 مینا و دوستان-2 11 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
221 RT4171 19:59:50 00:00:25 آرم تایم(مینا و دوستان-2) 0 آرم استیشن
222 CO_74183010 20:00:15 00:17:06 مینا و دوستان-2 9 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 RT4171 15:59:45 00:00:25 آرم تایم (مینا و دوستان-2) 0 آرم استیشن
161 CO_74183010 16:00:10 00:17:06 مینا و دوستان-2 10 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
218 CO_74183009 20:00:06 00:17:00 مینا و دوستان-2 9 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 CO_74183009 16:00:38 00:17:00 مینا و دوستان-2 9 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
225 RT4171 19:59:34 00:00:25 آرم تایم(مینا و دوستان-2) 0 آرم استیشن
226 CO_74183008 19:59:59 00:17:20 مینا و دوستان-2 8 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 RT4171 15:59:50 00:00:25 آرم تایم (مینا و دوستان-2) 0 آرم استیشن
159 CO_74183008 16:00:15 00:17:20 مینا و دوستان-2 8 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
206 CO_74183007 20:00:27 00:17:38 مینا و دوستان-2 7 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
155 CO_74183007 16:00:03 00:17:38 مینا و دوستان-2 7 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
221 RT4171 19:59:40 00:00:25 آرم تایم(مینا و دوستان-2) 0 آرم استیشن
222 CO_74183006 20:00:05 00:15:44 مینا و دوستان-2 6 13 مجموعه ایرانی