جستجو در کنداکتور

نیک و نیکو، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
7 RT1233 08:14:51 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
8 CO_81075020 08:15:11 00:12:11 نیک و نیکو 17 21 مجموعه خارجی
44 RT1233 10:15:10 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
45 CO_81075021 10:15:30 00:12:15 نیک و نیکو 18 21 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1233 08:14:56 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
9 CO_81075016 08:15:16 00:12:16 نیک و نیکو 16 21 مجموعه خارجی
20 AF_81075001 09:11:04 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
44 RT1233 10:15:10 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
45 CO_81075020 10:15:30 00:12:11 نیک و نیکو 17 21 مجموعه خارجی
56 AF_81075001 12:26:56 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
67 AF_81075001 12:56:40 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1233 08:14:43 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
9 CO_81075015 08:15:03 00:12:03 نیک و نیکو 15 21 مجموعه خارجی
20 AF_81075001 09:11:46 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
32 AF_81075001 09:43:47 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
45 RT1233 10:15:13 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
46 CO_81075016 10:15:33 00:12:16 نیک و نیکو 16 21 مجموعه خارجی
58 AF_81075001 12:23:07 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
90 AF_81075001 13:40:20 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1233 08:14:52 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
10 CO_81075014 08:15:12 00:12:34 نیک و نیکو 15 21 مجموعه خارجی
22 AF_81075001 09:13:45 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
34 AF_81075001 09:43:26 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
47 RT1233 10:15:03 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
48 CO_81075015 10:15:23 00:12:03 نیک و نیکو 16 21 مجموعه خارجی
60 AF_81075001 12:27:19 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
91 AF_81075001 13:40:06 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1233 08:14:49 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
9 CO_81075013 08:15:09 00:12:22 نیک و نیکو 14 21 مجموعه خارجی
20 AF_81075001 09:11:25 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
32 AF_81075001 09:43:28 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
45 RT1233 10:15:10 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
46 CO_81075014 10:15:30 00:12:34 نیک و نیکو 15 21 مجموعه خارجی
58 AF_81075001 12:28:33 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
69 AF_81075001 12:57:40 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
91 AF_81075001 13:40:58 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1233 08:14:42 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
9 CO_81075012 08:15:02 00:12:19 نیک و نیکو 13 21 مجموعه خارجی
21 AF_81075001 09:11:08 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
35 AF_81075001 09:44:01 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
48 RT1233 10:15:10 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
49 CO_81075013 10:15:30 00:12:22 نیک و نیکو 14 21 مجموعه خارجی
62 AF_81075001 12:23:59 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
76 AF_81075001 13:00:05 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
98 AF_81075001 13:40:26 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1233 08:14:54 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
10 CO_81075011 08:15:14 00:12:03 نیک و نیکو 12 21 مجموعه خارجی
21 AF_81075001 09:11:08 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
47 RT1233 10:15:12 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
48 CO_81075012 10:15:32 00:12:19 نیک و نیکو 13 21 مجموعه خارجی
70 AF_81075001 13:00:20 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
90 AF_81075001 13:40:58 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1233 08:14:57 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
9 CO_81075011 08:15:17 00:12:03 نیک و نیکو 10 21 مجموعه خارجی
20 AF_81075001 09:11:05 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
47 RT1233 10:14:41 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
48 CO_81075012 10:15:01 00:12:19 نیک و نیکو 12 21 مجموعه خارجی
72 AF_81075001 13:02:25 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
91 AF_81075001 13:43:06 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1233 08:14:47 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
10 CO_81075010 08:15:07 00:12:16 نیک و نیکو 9 21 مجموعه خارجی
45 RT1233 10:14:54 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
46 CO_81075008 10:15:14 00:12:44 نیک و نیکو 10 21 مجموعه خارجی
76 AF_81075001 13:19:42 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
95 AF_81075001 13:58:45 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
9 RT1233 08:14:41 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
10 CO_81075009 08:15:01 00:12:35 نیک و نیکو 8 21 مجموعه خارجی
33 AF_81075001 09:41:27 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
46 RT1233 10:15:14 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
47 CO_81075010 10:15:34 00:12:16 نیک و نیکو 9 21 مجموعه خارجی
80 AF_81075001 13:22:25 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1233 08:14:51 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
9 CO_81075007 08:15:11 00:12:03 نیک و نیکو 7 21 مجموعه خارجی
49 RT1233 10:15:14 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
50 CO_81075009 10:15:34 00:12:35 نیک و نیکو 8 21 مجموعه خارجی
73 AF_81075001 13:00:15 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1233 08:14:56 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
9 CO_81075005 08:15:16 00:12:07 نیک و نیکو 6 21 مجموعه خارجی
35 AF_81075001 09:43:57 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
48 RT1233 10:14:59 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
49 CO_81075007 10:15:19 00:12:03 نیک و نیکو 7 21 مجموعه خارجی
76 AF_81075001 13:00:32 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1233 08:14:40 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
9 CO_81075004 08:15:00 00:12:22 نیک و نیکو 5 21 مجموعه خارجی
22 AF_81075001 09:10:57 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
48 RT1233 10:15:02 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
49 CO_81075005 10:15:22 00:12:07 نیک و نیکو 6 21 مجموعه خارجی
84 AF_81075001 13:24:52 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
8 RT1233 08:15:00 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
9 CO_81075003 08:15:20 00:12:47 نیک و نیکو 4 21 مجموعه خارجی
27 AF_81075001 09:26:31 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
46 RT1233 10:15:00 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
47 CO_81075004 10:15:20 00:12:22 نیک و نیکو 5 21 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
13 AF_81075001 08:28:49 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
42 AF_81075001 10:12:24 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
50 RT1233 10:30:04 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
51 CO_81075003 10:30:24 00:12:47 نیک و نیکو 4 21 مجموعه خارجی
64 AF_81075001 11:28:49 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
84 AF_81075001 12:20:52 00:01:15 تیزر نیک و نیکو 0 تیزر و آنونس
110 RT1233 13:30:07 00:00:20 آرم تایم (نیک و نیکو) 0 آرم استیشن
111 CO_81075002 13:30:27 00:12:49 نیک و نیکو 3 21 مجموعه خارجی