جستجو در کنداکتور

نیکو و شمشیر نورانی، 8 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
140 TT1269 16:18:06 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
113 TT1269 14:54:01 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
121 RT4353 14:33:37 00:00:20 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 0 آرم استیشن
122 SE_84412002 14:33:57 00:22:58 نیکو و شمشیر نورانی 2 13 مجموعه خارجی
154 TT1269 16:57:38 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
204 TT1269 20:13:46 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 TT1269 16:27:03 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
147 RT4353 17:29:51 00:00:20 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 0 آرم استیشن
148 SE_84412002 17:30:11 00:22:58 نیکو و شمشیر نورانی 2 13 مجموعه خارجی
156 TT1269 18:17:43 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
179 TT1269 19:52:48 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 TT1269 16:27:38 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
148 RT4353 17:30:06 00:00:20 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 0 آرم استیشن
149 SE_84412001 17:30:26 00:22:22 نیکو و شمشیر نورانی 1 13 مجموعه خارجی
157 TT1269 18:22:32 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
165 TT1269 18:51:33 00:01:01 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 آرم استیشن
188 TT1269 20:13:54 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
131 TT1269 14:52:28 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
148 TT1269 15:55:52 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
182 TT1269 17:55:00 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
207 TT1269 19:13:47 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
234 TT1269 21:28:54 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 TT1269 16:43:18 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
168 TT1269 18:20:16 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
199 TT1269 20:10:39 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
140 TT1269 16:18:06 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس