جستجو در کنداکتور

نیکو و شمشیر نورانی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
177 RT4682 20:59:40 00:00:20 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 0 آرم استیشن
178 SE_41657013 21:00:00 00:23:46 نیکو و شمشیر نورانی 13 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
135 RT4682 17:29:50 00:00:20 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 0 آرم استیشن
136 SE_41657013 17:30:10 00:23:46 نیکو و شمشیر نورانی 13 13 مجموعه خارجی
171 NM1722 20:26:23 00:01:16 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 NM1722 18:22:12 00:01:16 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
193 NM1722 20:20:11 00:01:16 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
129 NM1722 16:13:37 00:01:16 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
191 NM1722 20:27:54 00:01:16 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
109 NM1722 16:11:35 00:01:16 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
150 NM1721 19:22:59 00:01:16 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
164 NM1722 20:27:41 00:01:16 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
116 E_NM1722 16:18:13 00:01:16 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
166 E_NM1722 20:14:37 00:01:16 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
174 RT4682 21:00:20 00:00:20 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 0 آرم استیشن
175 SE_41657012 21:00:40 00:22:43 نیکو و شمشیر نورانی 12 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
140 RT4682 17:30:02 00:00:20 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 0 آرم استیشن
141 SE_41657012 17:30:22 00:22:43 نیکو و شمشیر نورانی 12 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
110 NM1722 15:41:36 00:01:16 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
178 NM1722 20:21:19 00:01:16 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
188 RT4682 20:59:53 00:00:20 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 0 آرم استیشن
189 SE_41657011 21:00:13 00:22:55 نیکو و شمشیر نورانی 11 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
138 RT4682 17:30:04 00:00:20 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 0 آرم استیشن
139 SE_41657011 17:30:24 00:22:55 نیکو و شمشیر نورانی 11 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
138 NM1721 17:46:04 00:01:16 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
179 NM1721 20:27:54 00:01:16 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
196 NM1721 21:31:25 00:01:16 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
181 NM1721 20:27:34 00:01:16 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
164 NM1721 20:21:58 00:01:16 آنونس مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
173 RT4682 20:59:56 00:00:20 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 0 آرم استیشن
174 SE_41657010 21:00:16 00:23:24 نیکو و شمشیر نورانی 10 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
120 RT4682 17:29:39 00:00:20 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 0 آرم استیشن
121 SE_41657010 17:29:59 00:23:24 نیکو و شمشیر نورانی 10 13 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
164 RT4682 20:59:49 00:00:20 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 0 آرم استیشن
165 SE_41657009 21:00:09 00:20:46 نیکو و شمشیر نورانی 9 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
116 RT4682 17:30:15 00:00:20 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 0 آرم استیشن
117 SE_41657009 17:30:35 00:20:46 نیکو و شمشیر نورانی 9 13 مجموعه خارجی