جستجو در کنداکتور

نیکو و شمشیر نورانی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
210 RT4353 22:29:41 00:00:20 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 0 آرم استیشن
211 SE_84412013 22:30:01 00:23:46 نیکو و شمشیر نورانی 13 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
179 RT4353 17:29:53 00:00:20 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 0 آرم استیشن
180 SE_84412013 17:30:13 00:23:47 نیکو و شمشیر نورانی 13 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
148 TT1269 16:55:52 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
193 TT1269 19:43:52 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
232 TT1269 23:24:19 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
226 TT1269 23:28:10 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
143 TT1269 16:55:05 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
182 TT1269 19:43:39 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
219 TT1269 23:24:49 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
219 TT1269 23:21:29 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
141 TT1269 16:55:17 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
198 RT4353 22:34:23 00:00:20 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 0 آرم استیشن
199 SE_84412012 22:34:43 00:22:42 نیکو و شمشیر نورانی 12 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
155 RT4353 17:29:49 00:00:20 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 0 آرم استیشن
156 SE_84412012 17:30:09 00:22:42 نیکو و شمشیر نورانی 12 13 مجموعه خارجی
166 TT1269 18:23:00 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
209 TT1269 22:26:10 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
212 RT4353 22:29:36 00:00:20 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 0 آرم استیشن
213 SE_84412011 22:29:56 00:22:44 نیکو و شمشیر نورانی 11 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
155 RT4353 17:29:51 00:00:20 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 0 آرم استیشن
156 SE_84412011 17:30:11 00:22:44 نیکو و شمشیر نورانی 11 13 مجموعه خارجی
179 TT1269 19:55:19 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
210 TT1269 22:57:40 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
212 TT1269 22:56:13 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
168 TT1269 18:23:44 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
209 TT1269 22:54:11 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
182 TT1269 19:43:44 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
181 TT1269 18:26:02 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
218 TT1269 22:53:49 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
134 TT1269 15:26:15 00:01:02 تیزر مجموعه نیکو و شمشیر نورانی 0 تیزر و آنونس
207 RT4353 22:30:00 00:00:20 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 0 آرم استیشن
208 SE_84412010 22:30:20 00:23:24 نیکو و شمشیر نورانی 10 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
162 RT4353 17:30:24 00:00:20 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 0 آرم استیشن
163 SE_84412010 17:30:44 00:23:24 نیکو و شمشیر نورانی 10 13 مجموعه خارجی
226 RT4353 22:29:51 00:00:20 آرم تایم (نیکو و شمشیر نورانی) 0 آرم استیشن
227 SE_84412009 22:30:11 00:22:02 نیکو و شمشیر نورانی 9 13 مجموعه خارجی