جستجو در کنداکتور

پارک شادی، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
105 TP_54009018 14:28:35 00:29:08 پارک شادی 18 0 مجموعه ایرانی
157 TP_54009017 19:27:55 00:29:39 پارک شادی 17 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
113 TP_54009017 14:30:00 00:29:39 پارک شادی 13 0 مجموعه ایرانی
159 TP_54009015 19:30:00 00:26:06 پارک شادی 15 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
114 TP_54009015 14:30:01 00:26:06 پارک شادی 8 0 مجموعه ایرانی
162 TP_54009014 19:30:01 00:26:14 پارک شادی 14 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
105 TP_54009014 14:30:00 00:26:14 پارک شادی 14 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
156 TP_54009013 19:30:00 00:28:11 پارک شادی 5 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
116 TP_54009013 14:30:05 00:28:11 پارک شادی 13 0 مجموعه ایرانی
173 TP_54009009 19:29:32 00:28:43 پارک شادی 4 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
105 TP_54009009 14:28:33 00:28:43 پارک شادی 9 0 مجموعه ایرانی
155 TP_54009008 19:30:00 00:26:26 پارک شادی 6 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
113 TP_54009008 14:30:00 00:26:26 پارک شادی 8 0 مجموعه ایرانی
163 hemase TP_54009007 19:30:02 00:28:11 پارک شادی 7 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
108 TP_54009007 14:27:31 00:28:11 پارک شادی 7 0 مجموعه ایرانی
156 TP_54009010 19:30:00 00:29:26 پارک شادی 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
104 TP_54009010 14:26:41 00:29:26 پارک شادی 1 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 TP_54009005 19:30:01 00:29:43 پارک شادی 4 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
104 TP_54009005 14:30:02 00:29:43 پارک شادی 5 0 مجموعه ایرانی
151 TP_54009004 19:30:03 00:28:48 پارک شادی 3 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
101 TP_54009004 14:30:02 00:28:48 پارک شادی 4 0 مجموعه ایرانی
148 TP_54009002 19:30:03 00:28:32 پارک شادی 2 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
106 TP_54009003 14:30:00 00:26:15 پارک شادی 3 0 مجموعه ایرانی
155 hemase TP_54009001 19:30:03 00:29:01 پارک شادی 1 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
105 TP_54009002 14:26:55 00:28:32 پارک شادی 2 0 مجموعه ایرانی