جستجو در کنداکتور

پاندای کونگ‌فو کار، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 MO_54503001 20:03:51 01:20:18 سینمایی پاندای کونگ‌فو کار-3 0 سینمایی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
118 CO_44129013 14:30:05 00:22:32 پاندای کونگ‌فو کار 9 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 CO_44129011 14:30:04 00:23:17 پاندای کونگ‌فو کار 7 0 مجموعه خارجی
162 CO_44129013 18:30:10 00:23:32 پاندای کونگ‌فو کار 9 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
113 CO_44129009 14:30:02 00:23:00 پاندای کونگ‌فو کار 9 63 مجموعه خارجی
157 CO_44129011 18:30:01 00:23:17 پاندای کونگ‌فو کار 7 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
126 CO_44129003 14:30:09 00:22:54 پاندای کونگ‌فو کار 3 0 مجموعه خارجی
183 CO_44129009 18:30:01 00:23:00 پاندای کونگ‌فو کار 5 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
116 CO_44131016 14:30:07 00:22:02 پاندای کونگ‌فو کار 58 58 مجموعه خارجی
170 CO_44129003 18:30:02 00:22:54 پاندای کونگ‌فو کار 3 63 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
117 CO_44131015 14:30:06 00:22:26 پاندای کونگ‌فو کار 57 58 مجموعه خارجی
169 CO_44131016 18:30:09 00:22:02 پاندای کونگ‌فو کار 58 58 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 CO_44131014 14:30:02 00:21:24 پاندای کونگ‌فو کار 56 58 مجموعه خارجی
180 CO_44131015 18:29:59 00:22:26 پاندای کونگ‌فو کار 57 58 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 CO_44131013 14:30:03 00:22:03 پاندای کونگ‌فو کار 55 63 مجموعه خارجی
188 CO_44131014 18:30:02 00:21:24 پاندای کونگ‌فو کار 56 58 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 CO_44131011 14:30:00 00:23:29 پاندای کونگ‌فو کار 54 63 مجموعه خارجی
173 CO_44131013 18:30:03 00:22:03 پاندای کونگ‌فو کار 55 63 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 CO_44131010 14:30:07 00:22:51 پاندای کونگ‌فو کار 53 63 مجموعه خارجی
182 CO_44131011 18:30:06 00:23:29 پاندای کونگ‌فو کار 54 63 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 CO_44131009 14:30:04 00:22:06 پاندای کونگ‌فو کار 52 63 مجموعه خارجی
190 CO_44131010 18:30:02 00:22:51 پاندای کونگ‌فو کار 53 63 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
135 CO_44131008 14:30:00 00:22:46 پاندای کونگ‌فو کار 51 63 مجموعه خارجی
190 CO_44131009 18:30:00 00:22:06 پاندای کونگ‌فو کار 52 63 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
115 CO_44131007 14:30:00 00:23:17 پاندای کونگ‌فو کار 50 63 مجموعه خارجی
168 CO_44131008 18:30:02 00:22:46 پاندای کونگ‌فو کار 51 63 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
126 CO_44131006 14:29:59 00:23:27 پاندای کونگ‌فو کار 49 63 مجموعه خارجی
179 CO_44131007 18:30:00 00:23:17 پاندای کونگ‌فو کار 50 63 مجموعه خارجی