جستجو در کنداکتور

پاندای کونگ‌فو کار، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
131 CO_44130022 14:30:01 00:23:30 پاندای کونگ‌فو کار 42 63 مجموعه خارجی
183 CO_44130023 18:30:00 00:23:18 پاندای کونگ‌فو کار 43 63 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 CO_44131004 14:30:05 00:23:24 پاندای کونگ‌فو کار 47 63 مجموعه خارجی
164 CO_44131005 18:30:00 00:23:15 پاندای کونگ‌فو کار 48 63 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
116 CO_44131003 14:29:59 00:23:14 پاندای کونگ‌فو کار 46 63 مجموعه خارجی
153 CO_44131004 18:30:00 00:23:24 پاندای کونگ‌فو کار 47 63 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 CO_44131002 14:30:01 00:23:16 پاندای کونگ‌فو کار 45 63 مجموعه خارجی
190 CO_44131003 18:30:02 00:23:14 پاندای کونگ‌فو کار 43 63 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
119 CO_44130026 14:30:02 00:23:21 پاندای کونگ‌فو کار 44 63 مجموعه ایرانی
171 CO_44131002 18:29:59 00:23:16 پاندای کونگ‌فو کار 45 63 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 CO_44130025 14:29:59 00:23:02 پاندای کونگ‌فو کار 43 63 مجموعه خارجی
181 CO_44130026 18:30:00 00:23:21 پاندای کونگ‌فو کار 44 63 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
121 CO_44130023 14:30:00 00:23:18 پاندای کونگ‌فو کار 42 63 مجموعه خارجی
175 CO_44130025 18:29:59 00:23:02 پاندای کونگ‌فو کار 43 63 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
131 CO_44130022 14:30:01 00:23:30 پاندای کونگ‌فو کار 41 63 مجموعه خارجی
183 CO_44130023 18:30:00 00:23:18 پاندای کونگ‌فو کار 42 63 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
135 CO_44130021 14:30:14 00:22:08 پاندای کونگ‌فو کار 40 63 مجموعه خارجی
178 CO_44130022 18:30:06 00:23:30 پاندای کونگ‌فو کار 41 63 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
133 CO_44130019 14:30:02 00:23:04 پاندای کونگ‌فو کار 39 63 مجموعه خارجی
169 CO_44130021 18:30:02 00:22:08 پاندای کونگ‌فو کار 40 63 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
183 CO_44130019 18:30:00 00:23:04 پاندای کونگ‌فو کار 39 63 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 CO_44130017 14:30:00 00:23:21 پاندای کونگ‌فو کار 38 63 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 CO_44130016 14:30:01 00:23:26 پاندای کونگ‌فو کار 37 63 مجموعه خارجی
189 CO_44130017 18:30:00 00:23:21 پاندای کونگ‌فو کار 38 63 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
128 CO_44130010 14:30:00 00:22:18 پاندای کونگ‌فو کار 36 63 مجموعه خارجی
163 CO_44130016 18:30:00 00:23:26 پاندای کونگ‌فو کار 37 63 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 CO_44130011 14:29:59 00:23:23 پاندای کونگ‌فو کار 35 63 مجموعه خارجی
163 CO_44130010 18:30:16 00:22:18 پاندای کونگ‌فو کار 36 63 مجموعه خارجی