جستجو در کنداکتور

پاندای کونگ‌فو کار، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
183 CO_44130010 18:00:10 00:22:18 پاندای کونگ‌فو کار-2 9 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 RT4038 01:59:44 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-2 ) 0 آرم استیشن
22 E_CO_44130009 02:00:09 00:23:26 پاندای کونگ‌فو کار-2 0 مجموعه خارجی
182 RT4038 14:00:00 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-2) 0 آرم استیشن
183 E_CO_44130009 14:00:25 00:23:26 پاندای کونگ‌فو کار-2 8 0 مجموعه خارجی
257 NM1385 21:24:35 00:01:17 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 E_CO_44130008 02:00:13 00:23:23 پاندای کونگ‌فو کار-2 7 0 مجموعه خارجی
188 RT4038 17:59:41 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 0 آرم استیشن
189 E_CO_44130009 18:00:06 00:23:26 پاندای کونگ‌فو کار-2 8 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
171 E_CO_44130008 18:00:06 00:23:23 پاندای کونگ‌فو کار-2 8 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
195 E_NM1385 19:57:33 00:01:17 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
54 E_NM1385 07:13:50 00:01:17 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
190 E_NM1385 18:27:28 00:01:17 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
36 E_NM1385 02:58:20 00:01:15 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
50 E_NM1385 05:58:49 00:01:17 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
211 E_NM1385 17:58:02 00:01:17 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 RT4038 01:59:58 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-2 ) 0 آرم استیشن
21 CO_44130007 02:00:23 00:23:10 پاندای کونگ‌فو کار-2 6 0 مجموعه خارجی
172 RT4038 14:00:50 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-2) 0 آرم استیشن
173 CO_44130007 14:01:15 00:23:10 پاندای کونگ‌فو کار-2 6 0 مجموعه خارجی
245 NM1385 21:18:04 00:01:17 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 RT4038 01:59:35 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 0 آرم استیشن
19 CO_44130006 02:00:00 00:23:00 پاندای کونگ‌فو کار-2 4 0 مجموعه خارجی
200 RT4038 17:59:38 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 0 آرم استیشن
201 CO_44130007 18:00:03 00:23:10 پاندای کونگ‌فو کار-2 6 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
192 CO_44130006 18:00:53 00:23:00 پاندای کونگ‌فو کار-2 5 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 RT4038 01:59:35 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-2 ) 0 آرم استیشن
21 CO_44130004 02:00:00 00:23:24 پاندای کونگ‌فو کار-2 0 مجموعه خارجی
179 RT4038 14:00:50 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-2) 0 آرم استیشن
180 CO_44130004 14:01:15 00:23:24 پاندای کونگ‌فو کار-2 4 0 مجموعه خارجی
251 NM1385 21:28:25 00:01:17 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
14 CO_44130003 02:00:05 00:23:32 پاندای کونگ‌فو کار-2 3 0 مجموعه خارجی
185 RT4038 17:59:35 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 0 آرم استیشن
186 CO_44130004 18:00:00 00:23:24 پاندای کونگ‌فو کار-2 4 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
172 CO_44130003 18:00:32 00:23:32 پاندای کونگ‌فو کار-2 3 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
23 RT4028 01:59:38 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-2 ) 0 آرم استیشن
24 CO_44130002 02:00:03 00:23:29 پاندای کونگ‌فو کار-2 0 مجموعه خارجی
184 RT4038 14:00:50 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-2) 0 آرم استیشن
185 CO_44130002 14:01:15 00:23:29 پاندای کونگ‌فو کار-2 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
11 CO_44130001 01:59:52 00:23:26 پاندای کونگ‌فو کار-2 1 0 مجموعه خارجی
192 CO_44130002 18:02:08 00:23:29 پاندای کونگ‌فو کار-2 2 0 مجموعه خارجی