جستجو در کنداکتور

پاندای کونگ‌فو کار، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
129 RT4262 16:59:46 00:00:20 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین) 0 آرم استیشن
130 SE_74395009 17:00:06 00:24:00 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین 9 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
131 RT4262 16:59:41 00:00:20 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین) 0 آرم استیشن
132 SE_74395008 17:00:01 00:24:20 پاندای کونگ‌فو کار- پنجه‌های آتشین 8 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 RT4262 16:59:41 00:00:20 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 0 آرم استیشن
143 SE_74395007 17:00:01 00:23:57 پاندای کونگ‌فو کار 7 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
134 RT4262 16:59:42 00:00:20 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 0 آرم استیشن
135 SE_74395006 17:00:02 00:24:03 پاندای کونگ‌فو کار 6 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
129 RT4262 16:59:55 00:00:20 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 0 آرم استیشن
130 SE_74395005 17:00:15 00:23:47 پاندای کونگ‌فو کار 5 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
133 RT4262 17:02:50 00:00:20 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 0 آرم استیشن
134 SE_74395004 17:03:10 00:22:39 پاندای کونگ‌فو کار 4 13 مجموعه خارجی
162 NM1591 18:56:23 00:01:41 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
136 RT4262 17:00:37 00:00:20 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 0 آرم استیشن
137 SE_74395003 17:00:57 00:22:13 پاندای کونگ‌فو کار 3 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
138 RT4262 16:59:42 00:00:20 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 0 آرم استیشن
139 SE_74395002 17:00:02 00:24:28 پاندای کونگ‌فو کار 2 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
132 RT4262 16:59:50 00:00:20 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 0 آرم استیشن
133 SE_74395001 17:00:10 00:23:23 پاندای کونگ‌فو کار 1 13 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
179 RT4038 18:59:39 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3) 0 آرم استیشن
180 CO_74141026 19:00:04 00:20:58 پاندای کونگ‌فو کار-3 10 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
118 RT4038 14:00:50 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3) 0 آرم استیشن
119 CO_74141024 14:01:15 00:20:51 پاندای کونگ‌فو کار-3 08 0 مجموعه خارجی
157 RT4038 17:59:41 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3 ) 0 آرم استیشن
158 CO_74141025 18:00:06 00:21:00 پاندای کونگ‌فو کار-3 9 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 RT4038 14:00:50 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3) 0 آرم استیشن
126 CO_74141023 14:01:15 00:21:00 پاندای کونگ‌فو کار-3 7 0 مجموعه خارجی
165 RT4038 17:59:36 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3 ) 0 آرم استیشن
166 CO_74141024 18:00:01 00:20:51 پاندای کونگ‌فو کار-3 8 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 RT4038 14:00:50 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3) 0 آرم استیشن
131 CO_74141022 14:01:15 00:21:06 پاندای کونگ‌فو کار-3 6 0 مجموعه خارجی
174 RT4038 17:59:43 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3 ) 0 آرم استیشن
175 CO_74141023 18:00:08 00:21:00 پاندای کونگ‌فو کار-3 7 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
126 CO_74141021 14:01:15 00:21:03 پاندای کونگ‌فو کار 35 37 مجموعه خارجی
175 CO_74141022 18:00:00 00:21:06 پاندای کونگ‌فو کار 6 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
178 CO_74141019 18:00:01 00:21:01 پاندای کونگ‌فو کار-3 0 مجموعه خارجی