جستجو در کنداکتور

پاندای کونگ‌فو کار، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
179 RT4038 18:59:39 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3) 0 آرم استیشن
180 CO_74141026 19:00:04 00:20:58 پاندای کونگ‌فو کار-3 10 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
118 RT4038 14:00:50 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3) 0 آرم استیشن
119 CO_74141024 14:01:15 00:20:51 پاندای کونگ‌فو کار-3 08 0 مجموعه خارجی
157 RT4038 17:59:41 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3 ) 0 آرم استیشن
158 CO_74141025 18:00:06 00:21:00 پاندای کونگ‌فو کار-3 9 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
125 RT4038 14:00:50 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3) 0 آرم استیشن
126 CO_74141023 14:01:15 00:21:00 پاندای کونگ‌فو کار-3 7 0 مجموعه خارجی
165 RT4038 17:59:36 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3 ) 0 آرم استیشن
166 CO_74141024 18:00:01 00:20:51 پاندای کونگ‌فو کار-3 8 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
130 RT4038 14:00:50 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3) 0 آرم استیشن
131 CO_74141022 14:01:15 00:21:06 پاندای کونگ‌فو کار-3 6 0 مجموعه خارجی
174 RT4038 17:59:43 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-3 ) 0 آرم استیشن
175 CO_74141023 18:00:08 00:21:00 پاندای کونگ‌فو کار-3 7 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
126 CO_74141021 14:01:15 00:21:03 پاندای کونگ‌فو کار 35 37 مجموعه خارجی
175 CO_74141022 18:00:00 00:21:06 پاندای کونگ‌فو کار 6 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
178 CO_74141019 18:00:01 00:21:01 پاندای کونگ‌فو کار-3 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
203 RT4038 22:29:41 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 0 آرم استیشن
204 CO_44130016 22:30:06 00:23:26 پاندای کونگ‌فو کار 12 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
175 RT4038 19:29:40 00:00:25 ارم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 0 آرم استیشن
176 CO_44130016 19:30:05 00:23:26 پاندای کونگ‌فو کار 12 0 مجموعه خارجی
214 RT4038 22:29:35 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) ر0 آرم استیشن
215 CO_44130011 22:30:00 00:23:21 پاندای کونگ‌فو کار 11 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
168 RT4038 19:29:35 00:00:25 ارم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 0 آرم استیشن
169 CO_44130011 19:30:00 00:23:21 پاندای کونگ‌فو کار 11 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
183 CO_44130010 18:00:10 00:22:18 پاندای کونگ‌فو کار-2 9 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
21 RT4038 01:59:44 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-2 ) 0 آرم استیشن
22 E_CO_44130009 02:00:09 00:23:26 پاندای کونگ‌فو کار-2 0 مجموعه خارجی
182 RT4038 14:00:00 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار-2) 0 آرم استیشن
183 E_CO_44130009 14:00:25 00:23:26 پاندای کونگ‌فو کار-2 8 0 مجموعه خارجی
257 NM1385 21:24:35 00:01:17 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
18 E_CO_44130008 02:00:13 00:23:23 پاندای کونگ‌فو کار-2 7 0 مجموعه خارجی
188 RT4038 17:59:41 00:00:25 آرم تایم (پاندای کونگ‌فو کار) 0 آرم استیشن
189 E_CO_44130009 18:00:06 00:23:26 پاندای کونگ‌فو کار-2 8 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
171 E_CO_44130008 18:00:06 00:23:23 پاندای کونگ‌فو کار-2 8 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
195 E_NM1385 19:57:33 00:01:17 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
54 E_NM1385 07:13:50 00:01:17 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
190 E_NM1385 18:27:28 00:01:17 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس