جستجو در کنداکتور

پاندای کونگ‌فو کار، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
146 CO_44129007 18:30:00 00:22:13 پاندای کونگ‌فو کار 8 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
161 CO_44129015 18:30:00 00:23:26 پاندای کونگ‌فو کار 15 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
167 E_CO_44129014 18:30:04 00:22:50 پاندای کونگ‌فو کار 14 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
111 CO_44129013 14:30:00 00:23:32 پاندای کونگ‌فو کار 13 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
116 CO_44129012 14:30:11 00:23:09 پاندای کونگ‌فو کار 12 0 مجموعه خارجی
158 NM1300 18:13:13 00:01:00 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
162 CO_44129013 18:32:51 00:23:32 پاندای کونگ‌فو کار 13 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
199 NM1300 21:49:18 00:01:00 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
165 CO_44129012 18:30:00 00:23:09 پاندای کونگ‌فو کار 12 0 مجموعه خارجی
177 NM1300 19:29:01 00:01:00 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
122 CO_44129011 14:30:00 00:23:17 پاندای کونگ‌فو کار 11 0 مجموعه خارجی
184 NM1300 19:29:00 00:01:00 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 NM1300 18:13:50 00:01:00 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
166 CO_44129011 18:30:02 00:23:17 پاندای کونگ‌فو کار 11 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
116 CO_44129009 14:30:01 00:23:00 پاندای کونگ‌فو کار 9 0 مجموعه خارجی
155 CO_44129010 18:30:02 00:23:05 پاندای کونگ‌فو کار 10 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
154 CO_44129009 18:30:00 00:23:00 پاندای کونگ‌فو کار 9 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
110 CO_44129008 14:30:00 00:23:13 پاندای کونگ‌فو کار 8 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
155 CO_44129008 18:30:00 00:23:13 پاندای کونگ‌فو کار 8 0 مجموعه خارجی
179 NM1300 21:51:46 00:01:00 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
114 CO_44129007 14:30:00 00:22:13 پاندای کونگ‌فو کار 7 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
158 CO_44129007 18:30:00 00:22:13 پاندای کونگ‌فو کار 7 0 مجموعه خارجی