جستجو در کنداکتور

پاندای کونگ‌فو کار، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
204 CO_44129003 21:00:00 00:23:18 پاندای کونگ‌فو کار 3 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
154 CO_44129003 17:00:01 00:23:18 پاندای کونگ‌فو کار 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
180 44129026 21:00:00 00:23:22 پاندای کونگ‌فو کار 26 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
156 44129026 17:00:01 00:23:22 پاندای کونگ‌فو کار 1 25 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
129 NM1338 16:56:43 00:01:17 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
202 NM1338 22:23:26 00:01:17 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
215 CO_64103028 23:00:00 00:22:44 پاندای کونگ‌فو کار 75 0 مجموعه خارجی
227 NM1338 23:50:43 00:01:17 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
137 NM1338 16:57:21 00:01:17 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
156 CO_64103028 18:30:04 00:22:44 پاندای کونگ‌فو کار 75 0 مجموعه خارجی
217 CO_64103027 23:00:00 00:22:04 پاندای کونگ‌فو کار 74 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
139 NM1338 16:55:47 00:01:17 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
161 CO_64103027 18:30:04 00:22:04 پاندای کونگ‌فو کار 74 0 مجموعه خارجی
209 NM1338 21:55:02 00:01:17 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
224 CO_64103026 23:00:03 00:20:58 پاندای کونگ‌فو کار 73 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 CO_64103026 18:30:00 00:20:58 پاندای کونگ‌فو کار 73 0 مجموعه خارجی
225 CO_64103025 23:00:04 00:21:00 پاندای کونگ‌فو کار 72 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 CO_64103025 18:30:00 00:21:00 پاندای کونگ‌فو کار 72 0 مجموعه خارجی
201 NM1338 21:28:26 00:01:17 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 0 تیزر و آنونس
223 CO_64103024 23:00:00 00:20:51 پاندای کونگ‌فو کار 71 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
151 CO_64103024 18:30:01 00:20:51 پاندای کونگ‌فو کار 71 0 مجموعه خارجی
213 CO_64103023 23:00:00 00:21:00 پاندای کونگ‌فو کار 70 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
170 CO_64103023 18:30:05 00:21:00 پاندای کونگ‌فو کار 70 0 مجموعه خارجی
230 CO_64103022 23:00:05 00:21:06 پاندای کونگ‌فو کار 69 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
162 CO_64103022 18:30:03 00:21:06 پاندای کونگ‌فو کار 69 0 مجموعه خارجی
230 CO_64103021 23:00:02 00:21:03 پاندای کونگ‌فو کار 68 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
160 CO_64103021 18:30:00 00:21:03 پاندای کونگ‌فو کار 68 0 مجموعه خارجی
231 CO_64103020 23:00:00 00:21:03 پاندای کونگ‌فو کار 67 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
162 CO_64103020 18:30:03 00:21:03 پاندای کونگ‌فو کار 67 0 مجموعه خارجی
225 CO_64103019 23:00:03 00:21:01 پاندای کونگ‌فو کار 66 0 مجموعه خارجی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
142 CO_64103019 18:30:00 00:21:01 پاندای کونگ‌فو کار 66 0 مجموعه خارجی